Dofinansowania nawet do 540 tys. zł dla sektora HoReCa

DOFINANSOWANIE-WSPARCIE MŚP Z SEKTORÓW HoReCa:

– hotelarstwo 

– gastronomia 

– turystyka 

– kultura


Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć wsparcie na: 

🖝 inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, a także inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa – część obligatoryjna, 

🖝 podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, 

🖝 usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.


Warunki uczestnictwa w naborze

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP, 

b) o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % (liczonych rok do roku);


Założenia:

✓ ostateczny regulamin naboru: IV kw. 2023 r.,
✓ start naboru: I kw. 2024 r.,
✓ maksymalny poziom dofinansowania to 90%,
✓ maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł,
✓ minimalna kwota inwestycji to 50 000,00 zł,
✓ maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł,
✓ okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
✓ inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.,
✓ wsparcie na realizację inwestycji będzie udzielane w ramach pomocy de minimis,
✓ wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki oraz refundacji,
✓ ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni),
✓ rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych,
✓ wykluczony zakup gruntu i gotowej nieruchomości,
✓ brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu.


Propozycje szkoleń dla branży HoReCa:

Manager obiektu HoReCa – strategia działalności (hotele, gastronomia)

Zarządzanie personelem i sprzedażą w branży HoReCa

Standaryzacja obsługi w branży HoReCa

Skuteczne Social Media w branży HoReCa

Profesjonalny Szef Kuchni w branży HoReCa

Profesjonalny Kelner w branży HoReCa

Profesjonalny Barista w branży HoReCa

Profesjonalny Sommelier w branży HoReCa