Ważne zmiany dla pracodawców i pracowników w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Ta zmiana będzie miała istotne konsekwencje dla obowiązków pracodawców, ale również istotne informacje dla pracowników.

  1. Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy i pracownicy będą zobowiązani do niezwłocznego wznowienia zawieszonych obowiązków i wykonania ich w ciągu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
  2. Powróci obowiązek przeprowadzania badań wstępnych dla pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe. W przypadku osób zatrudnionych na innych stanowiskach niż administracyjno-biurowe, badania wstępne nie będą już wydłużone do 180 dni.
  3. W ciągu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, orzeczenia lekarskie wydane przez lekarza niespecjalizującego się w medycynie pracy stracą ważność.
  4. Od 1 lipca nie będzie już możliwe przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje również brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji.
  6. Pracodawcy powinni pamiętać o zbliżającym się terminie przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, który został wydłużony na mocy ustawy covidowej.
  7. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, nie będą obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości obowiązkowych odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
  8. Pracodawcy stracą możliwość przyznawania pracownikom niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z poprzednich lat kalendarzowych w wymiarze do 30 dni, bez zgody pracownika, pomijając plan urlopów.

Ważne jest, aby pracodawcy zatrudniający cudzoziemców zrozumieli konsekwencje związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak wygaśnięcie ważności zezwolenia na pracę oraz ważności krajowej wizy i zezwoleń na pobyt czasowy, które zostały przedłużone na mocy ustawy covidowej. Zgodnie z przepisami tej ustawy, te dokumenty pozostaną ważne do upływu 30. dnia po dniu odwołania ostatniego stanu (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który obowiązywał.

Dobrą wiadomością dla pracodawców jest to, że z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli po upływie 14 dni od tego momentu, przestanie obowiązywać przepis art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ten przepis, z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi pewnych kategorii spraw i przesyłek sądowych, zawieszał fikcję doręczeń pocztowych.