Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców z agencją pracy

Zatrudnianiem obcokrajowców zajmujemy się od lat i dobrze wiemy jak legalnie, sprawnie i kompleksowo przeprowadzić procedurę zatrudnienia oraz wszelkie związane z nią formalności.

Rekrutujemy  pracowników między innymi  z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Filipin, Nepalu. Nasi kandydaci sprawdzają się w wielu branżach np. produkcji, przetwórstwa, budownictwa. Rekrutujemy pracowników do prostych prac oraz wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki mobilnym rekruterom, a także dzięki kilkuletniej współpracy z agencjami partnerskimi na Wschodzie skutecznie pozyskamy dla Ciebie personel, którego pilnie potrzebujesz. Posiadamy wciąż rosnącą bazę kandydatów i bazę sprawdzonych już pracowników. Jesteśmy w stanie przeprowadzić rekrutację licznych grup pracowników w krótkim terminie i sprawnie zająć się legalizacją ich zatrudnienia w Twojej firmie.

Zatrudnienie cudzoziemca z pomocą agencji pracy jest proste!

Szukając pracownika z zagranicy, warto korzystać z agencji pracy. Dzięki nam pracodawca ma pewność, że zatrudnienie cudzoziemca odbędzie się zgodnie z przepisami i załatwione zostaną wszystkie formalności. To szczególnie ważne w przypadku osób przyjeżdżających do Polski z krajów nienależących do UE i EOG. Muszą mieć one zezwolenie na pobyt i pracę w naszym kraju. Obowiązek legalizacji pobytu i pracy, choć w uproszczonej procedurze, dotyczył także obywateli Ukrainy, ale ze względu na toczącą się na terenie tego kraju wojnę, przepisy obowiązujące w Polsce wobec tej grupy zostały złagodzone. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić u siebie uchodźców z Ukrainy, muszą poznać nowe zasady.

W zależności od potrzeb Twojej firmy oferujemy rozwiązania:

 1. Pracy tymczasowej – obcokrajowiec jest naszym pracownikiem, a usługi świadczy w Twojej firmie przez określony czas lub do zakończenia realizacji konkretnego zadania w ramach leasingu pracowniczego. Obcokrajowiec zostaje oddelegowany do Twojej firmy celem wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych. Nie martwisz się o jego ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie, ponieważ te kwestie zostają dopilnowane przez naszą agencję i są naturalnym następstwem leasingu pracowniczego.
 2. Rekrutacji stałej – zrekrutujemy odpowiedniego pracownika, którego zatrudnisz w swojej firmie. Zajmiemy się legalizacją zatrudnienia, zapewnieniem lokum i jego dojazdem do pracy. Współpraca będzie miała wówczas charakter ciągły. Wedle bieżących czy zmieniających się potrzeb Twojej firmy zapewnimy, aby Twój personel był kompletny, a firma mogła sprawnie realizować swoje cele.
 3. Pomocy doraźnej – w ramach outsourcingu pomożemy Tobie w procedurze legalizacji zatrudnienia obcokrajowca. Dopełnimy wszelkich formalności, zajmiemy się dokumentacją, aby cudzoziemiec jak najszybciej podjął legalną pracę w Twoim przedsiębiorstwie.

  W przypadku pracy tymczasowej rekrutacji stałej nasza usługa jest kompletna. Całą procedurę od rekrutacji po sporządzenie dokumentacji i legalizację zatrudniania wykonamy za Ciebie! To oznacza, że Ty otrzymujesz gotowego do pracy pracownika z w pełni zalegalizowanym pobytem.

Pracownicy z Ukrainy – specustawa luty 2022:

Dotąd zatrudnienie obywatela Ukrainy było możliwe, kiedy ten posiadał przynajmniej oświadczenie o powierzeniu pracy w Polsce (z pewnymi wyjątkami), do czego konieczne było posiadanie dokumentu legalizującego pobyt w naszym kraju. 12 marca br. w Polsce wprowadzona została specustawa, która określa warunki legalnego wjazdu z Ukrainy do Polski po 24.02.2022 (początek działań wojennych na terenie Ukrainy). Te specjalne rozwiązania pozwolą Ukraińcom przebywać u nas przez 18 miesięcy na bardzo uproszczonych zasadach. Oznacza to także, że pracownicy z Ukrainy mogą rozpocząć pracę bez oświadczeń czy zezwoleń na pracę. Wystarczy, że pracodawca zgłosi zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy w ciągu 7 dni od jego zatrudnienia. Takie ułatwienia w przepisach pozwalają cywilom uciec z terenu objętego wojną i dają szansę na szybkie i bez zbędnych formalności zarobkowanie w Polsce. Przepisy te wydają się być także korzystne dla właścicieli firm, które chcą udzielić takim osobom pomocy w postaci zatrudnienia. Jednakże przepisy te nie obejmują wszystkich cudzoziemców z Ukrainy, a jedynie pewnej ich części.

Wszystkich zainteresowanych legalnym zatrudnieniem pracowników z Ukrainy oraz zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców narodowości innych niż ukraińska narodowości, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją pracy.

Gwarantujemy, zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli:
 1. W momencie jego legalnego przebywania na terytorium Polski i posiadanych stosownych dokumentów pobytowych. Wizy wydanej przez polskie organy (typu „C” – wizy Schengen, krótkoterminowej lub typu „D” – wizy krajowej, długoterminowej) lub karty pobytu – dokumentu wydawanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Potwierdzi on tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawni, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.
 2. Na podstawie zezwolenie na pracę u Ciebie (ewentualnie zezwolenie na pracę sezonową) lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W przypadku, gdy zdecydujesz się na obywateli z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji, przepisy przewidują tzw. procedurę uproszczoną inaczej oświadczeniową. Wówczas zarejestrujemy oświadczenie we właściwym dla siedziby Twojej firmy, urzędzie pracy.

  Można również wystąpić do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na pracę zrekrutowanego przez nas cudzoziemca. W tym przypadku koniecznością będzie przeprowadzenie badań rynku pracy oraz uzyskaniem opinii starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać i pracować u Ciebie powyżej 3 miesięcy, może on starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenia jednolitego). Wydanie takiego zezwolenia odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego i na podstawie jednego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. wizę), a Ty – o zezwolenie na pracę.

3. Na podstawie wcześniej przetłumaczonej na język cudzoziemca umowy, dotyczącej wykonywania pracy (może być to zarówno umowa o pracę jak i cywilnoprawna, np. umowa zlecenie  lub umowa o dzieło), ale warunek konieczny – zawartej w formie pisemnej i przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Bardzo ważne, aby umowa uwzględniała warunki zawarte w zezwoleniu na pracę,

Kiedy już obcokrajowiec dotrze do kraju oferujemy również pomoc w jego zakwaterowaniu i dojeździe do pracy.

Dysponujemy zapleczem umeblowanych mieszkań, pokoi, łóżek z pełnym węzłem sanitarnym i dostępem do kuchni, spełniających wymogi sanitarne bhp i ppoż.
Jesteśmy w stanie zagwarantować parom czy rodzinom lokum o podstawowym standardzie. Organizujemy również dojazd do pracy, jeśli miejsce pracy znajduje się poza miejscem tymczasowego zamieszkania cudzoziemca.

Chcesz zatrudnić obcokrajowca z kartą pobytu na innego pracodawcę? Tutaj również służymy pomocą.

Zajmiemy się formalnościami. Będzie trzeba zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Na tej podstawie oraz aktualnej karty pobytu, obcokrajowiec będzie mógł podjąć pracę u Ciebie. Musimy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego zajmiemy się weryfikacją czy przypadkiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

Obcokrajowiec jest już moim pracownikiem. Jakie obowiązki?

Zatrudniając cudzoziemca na podstawie umowy o pracę jako pracodawca zobowiązany jesteś do:

 • potwierdzenia zawartej z cudzoziemcem umowy na piśmie,
 • zgłoszenia tej osoby w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy do ZUS oraz comiesięcznego odprowadzania składek,
 • wypełniania obowiązków płatnika, w szczególności do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie z 26.07.1991r. pdofu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP.
 • nie zawierania umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę,
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu dyskryminacji, w warunkach pracy i zatrudnienia w porównaniu z pracownikami firmy użytkownika osób wykonujących pracę tymczasową, ze względu na narodowość lub obywatelstwo,
 • zapewnienia odpowiednich warunków do pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz sanitarno – epidemiologicznymi.
 • przestrzegania przepisów o czasie pracy,
 • wypłacania wynagrodzenia.
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca? Jakie konsekwencje?

Zacznijmy od wyjaśnień w jakich przypadkach wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest nielegalne. Powierzenia obcokrajowcowi nielegalnego wykonywania pracy następuje gdy:

1) Nie jest on obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej; nie posiada statusu uchodźcy nadanego w Polsce, nie posiada zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) nie jest on uprawniony do pracy na podstawie pobytu, czyli nie posiada ważnej wizy albo stosownego dokumentu, który uprawnia go do pobytu na terytorium Polski,

3) nie posiada on odpowiedniego zezwolenia na pracę (chyba że na podstawie przepisów szczególnych jest zwolniony z tego obowiązku),

posiada odpowiednie zezwolenie na pracę, ale wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę (z zastrzeżeniem wyjątków),

5) wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z zastrzeżeniem wyjątków),

6) wykonuje on pracę bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej, a przed jej podpisaniem nie przedłożono umowy przetłumaczonej na język dla niego zrozumiały.

Odpowiedzialność karna

Grzywnie albo karze ograniczenia wolności podlega:

a) uporczywe powierzanie, w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) powierzanie, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP a także powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega:

a) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach szczególnego wykorzystania (przez warunki szczególnego wykorzystania rozumie się warunki pracy osoby lub osób, którym powierzono wykonywanie pracy z naruszeniem prawa, uchybiające godności człowieka i rażąco odmienne, w szczególności ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami pracy osób, którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające zwłaszcza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących pracę),

b) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3).

Pozostałe konsekwencje

W razie nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, pracodawca musi się liczyć również z następującymi hipotetycznymi konsekwencjami:

 1. ryzyko odmowy wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców, o które wnioskujesz,
 2. pokrywasz koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu nielegalnie zatrudnionych przez siebie cudzoziemców do powrotu (opuszczenia terytorium Polski), w przypadku, gdy decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu.

Pytania, na które musisz znać odpowiedź!

W głównej mierze jest to uwarunkowane ich wiekiem, kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz poziomem znajomości języka polskiego. W większości przypadków cudzoziemcy, którzy przybywają do naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia, znajdują pracę w produkcji przemysłowej, spożywczej, drzewnej, meblowej, w budownictwie, w szeroko pojętej logistyce, na magazynach, ale także sezonowo w sadownictwie i rolnictwie, sprzedaży (sklepy), jako opiekunki/dzieci i osób starszych. Pracownicy cudzoziemscy chętnie podejmują zarówno pracę tymczasową, jak i stałą, co również warto wziąć pod uwagę.

Na pewno część z nich zdecyduje się wrócić do ojczyzny, by pomóc ją odbudować, ale wielu pracowników z Ukrainy także zostanie w Polsce. Świadczy o tym fakt, iż kolejne osoby wciąż próbują sprowadzić do naszego kraju swoje rodziny, co najlepiej świadczy o tym, że wiążą swoją przyszłość z nowym miejscem pobytu. To z kolei oznacza, że cały czas będą potrzebować stałego źródła dochodu, do którego dostęp zapewni im podjęcie pracy w Polsce.

Dając pracę osobie przybyłej do Polski wyłącznie w celach zarobkowych, zyskujesz przede wszystkim zaangażowanego w wykonywanie swoich obowiązków pracownika. Skoro bowiem zdecydował się opuścić swoją ojczyznę i poszukać większych pieniędzy poza nią, można być pewnym, że gdy tylko zostanie zatrudniony w Polsce, na pewno zechce pokazać, jak bardzo zależy mu na nowej pracy i będzie starać się wykonywać ją możliwie najefektywniej. Większa płaca w porównaniu do otrzymywanej w kraju pochodzenia także działa motywująco na nowo zatrudnionego cudzoziemca.

Ten sposób najczęściej okazuje się najlepszy w przypadku, gdy samodzielne porozumienie się z potencjalnym pracownikiem jest utrudnione z powodu bariery językowej. Poza tym agencje wiedzą doskonale, z obowiązkiem wypełnienia jakiego rodzaju dokumentacji wiąże się zatrudnienie cudzoziemca, gdzie i w jakim czasie powinna ona zostać złożona. Dzięki temu obie strony – pracownik jak i pracodawca – mogą być pewne, że wszystko przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem.

Jak skutecznie zabezpieczyć realizację usług
w kontekście przepisów prawa pracy?

Jako specjalistka ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i pracowników tymczasowych, odpowiadam za formalno - prawne aspekty związane z realizacją powyższych usług. Masz pytania? Skontaktuj się ze mną, abyśmy mogli wspólnie opracować rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych.

Martyna Kmiecik
dyrektor operacyjny

Numer telefonu:

E-mail: