Projekt Aktywizacja mieszkańców
Powiatu Wschowskiego

Projekt realizowany jest przez PCPR Wschowa w partnerstwie z EMAT HRC 

Powiat Wschowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Prorytet 6. Fundusze Europejskie na Wsparcie Obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno – zawodowa pn. „Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego”.

Termin realizacji od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Wartość projektu wynosi 674 400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 573 240,00 zł.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej Uczestników Projektu.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wschowskiego, w szczególności:

 1. usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej, a także wychowanków rozpoczynających proces usamodzielnienia;

 2. osób biernych zawodowo i bezrobotnych;
W ramach projektu planowane są różnego rodzaju formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz aktywizacji edukacyjnej m.in.:
 • warsztaty/spotkania/zajęcia/wyjazdy integracyjne, których celem będzie podnoszenie kompetencji społecznych, wiary we własne siły, samooceny, motywacji, predyspozycji społecznych;
 • działania o tematyce prozdrowotnej (w tym dbania o komfort psychiczny, przeciwdziałanie stresowi, poznawanie technik relaksacji);
 • warsztaty dot. przeciwdziałania agresji, uzależnieniom (w tym cyfrowym – od smartfonów, mediów społecznościowych);
 • warsztaty dot. zarządzania własnym budżetem, wchodzenia w dorosłe życie;
 • działania o charakterze rekreacyjnokulturalnym (w tym wyjazdy, spotkania, których celem będzie poznanie regionu, kultury, tradycji);
 • kursy/szkolenia zawodowe (zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych);
 • poradnictwo i pośrednictwo indywidualne i grupowe prowadzone przez doradców zawodowych;
 • prawo jazdy kat. B.
 • inne wynikające z indywidualnej ścieżki reintegracji Uczestnika Projektu

Rodzaj i forma udzielanego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb Uczestników Projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c,
67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwschowa.pl

Formularz ankiety dostępny jest w PCPR, Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w pokoju nr 310 oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprwchowa.pl.

Harmonogram wsparcia: