praca-praktyka-staz

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu – JAK ZORGANIZOWAĆ PRAKTYKI W FIRMIE?

Kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu (tzw. praktyki)? 

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców, w gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

Kto może być nauczycielem praktycznej nauki zawodu?

 Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

 • pracodawca,
 • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • osoba zatrudniona u pracodawcy.

Jak widać – do prowadzenia praktyk przedsiębiorca może wyznaczyć dowolnego pracownika. Jest jednak pewien haczyk. Taka osoba musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to warunek konieczny. Bez tych uprawnień zwyczajnie nie można przyjąć ucznia na praktyki. 

Aktualnie taki kurs trwa 48 godzin szkoleniowych. Wcześniej było to aż 80.  Program kursu musi być zgodny z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, a jego program powinien być zatwierdzony przez Kuratora Oświaty. 

Nie każdy może wziąć udział w kursie pedagogicznym

Przed rozpoczęciem kursu rzetelna firma szkoleniowa powinna sprawdzić czy kwalifikujesz się do jego podjęcia. Aby wziąć w nim udział musisz posiadać:

1. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędne,  lub
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. dyplom ukończenia studiów:

 • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Dodatkowe wymagania 

Praktycznej nauki zawodu nie może prowadzić osoba, która była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (z wyjątkiem uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu.

Co jest podstawą realizacji praktyk?

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem, w którym praktyka będzie realizowana. 

Umowa musi zawierać: 

 • nazwa i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
 • nazwa i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
 • zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;
 • listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
 • formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu
 • kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
 • prawa i obowiązki stron umowy;
 • sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów;
 • dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

Do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu, dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

Co musisz zapewnić jako podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu?

Podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu ma następujące obowiązki:

a) zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

 • stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy,
 • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
 • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

b)wyznaczenie odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych;

c) zapoznanie uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu;

e) sporządzanie, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentacji powypadkowej;

f) współpraca ze szkołą lub z pracodawcą organizującym praktyczną naukę zawodu;

g) powiadamianie szkoły lub pracodawcy organizującego praktyczną naukę zawodu o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

Jaki jest dopuszczalny wymiar czasu pracy praktykanta?

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

Jakie wynagrodzenie otrzymuje praktykant?

Praktyki zawodowe w szkołach branżowych (dawniej zawodowych) rozumiane jako praktyczna nauka zawodu, będąca elementem edukacji ucznia z zasady są płatne. Wynagrodzenie oblicza się na podstawie procentowego stosunku do miesięcznej pensji obowiązującej w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Zgodnie z tymi zasadami, młodociani mogą otrzymać wypłatę, która stanowi nie mniej niż:

 • 4% wynagrodzenia (podczas pierwszego roku nauki),
 • 5% wynagrodzenia (podczas drugiego roku nauki),
 • 6% wynagrodzenia (podczas trzeciego roku nauki).

Dodatkowo, uczniowie dojeżdżający na praktyki mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu na praktykę do wysokości kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom.

Jakie koszty zostaną Ci zrefundowane jeżeli zdecydujesz się na organizację praktyk?

Szkoła branżowa (dawniej zawodowa) jest zobligowana do zrefundowania następujących kosztów: 

 • wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, tj. 2.617 zł 
 • dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – w wysokości nie niższej niż 10% tzw. przeciętnego wynagrodzenia, w 2020 roku tj. 536,80 zł 
 • kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości 20% tzw. przeciętnego wynagrodzenia, w 2020r. tj. 1 073,6‬0 zł 

Procedura przyjęcia praktykanta w 5 krokach

KROK 1: Odbycie kursu Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu. Już dziś możesz się zapisać na taki kurs.

KROK 2: Zgłoszenie się do szkoły: technikum, szkoły branżowej I i II stopnia. Najlepiej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

KROK 3: Podpisanie umowy ze szkołą.

KROK 4: Rozpoczęcie praktyk danego ucznia/grupy uczniów.

KROK 5: Zakończenie praktyk danego ucznia/grupy uczniów – wydanie zaświadczenia o ukończeniu praktyk, wystawienie oceny.

Dobra rada dla Ciebie na koniec

Dyrektorzy szkół chętnie nawiązują współpracę z nowymi przedsiębiorcami. Możesz być spokojny  o przyjęcie Twojej kandydatury. Ponadto dyrektor i pracownicy szkoły chętnie pomogą Ci we wszystkich formalnościach związanych z prowadzeniem praktyk. Szkoły dysponują wzorami dokumentów i często wręcz pilnują za Ciebie terminów. Nie bój się umówić na spotkanie z Dyrektorem lokalnej szkoły

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą – praca tymczasowa | rekrutacje pracowników