udt

ZNIESIENIE ZEZWOLEŃ IMIENNYCH NA WÓZKI JEZDNIOWE – KONIECZNE UPRAWNIENIA UDT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje. 

Uprawnienia UDT – na jakie maszyny?

UDT to skrót państwowej instytucji, jaką jest Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia i zakres działalności tego miejsca określony jest w ustawie. Co więcej, podstawowym aktem prawnym, który określa kompetencje urzędu, jest Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 roku. Ustawa o Dozorze Technicznym obejmuje między innymi urządzenia transportu bliskiego. Wśród nich można wymienić: suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie, podesty ruchome, a także wózki jezdniowe podnośnikowe. Jeśli chodzi o tę ostatnią grupę, zaliczają się do niej pojazdy z napędem elektrycznym lub spalinowym. Gdzie się je wykorzystuje? Głównie w magazynach do załadunku czy rozładunku, ale również przydają się do przenoszenia rozmaitych towarów. Dzięki nim można zmieniać położenie towarów. Ustawiać je na odpowiednich regałach i na odpowiednich wysokościach. Wyróżnić można wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane, wózki widłowe, wózki specjalizowane z wysięgnikiem i z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Tak więc chcąc otrzymać uprawnienia UDT na którąkolwiek z tych maszyn, należy najpierw zdać egzamin państwowy.

W jakiej pracy niezbędne są uprawnienia UDT na wózki widłowe?

W niektórych pracach nie są one koniecznością, ale jeśli posiada się uprawnienia UDT na wózki widłowe, to otwierają przed człowiekiem więcej możliwości. Między innymi pozwalają na wykonywanie pracy w charakterze operatora wózków widłowych. Kolejnym stanowiskiem jest praca w roli pracownika magazynowego, który ma za zadanie przewozić towary, np. na terenie magazynu. Po co zdobywać uprawnienia? Ponieważ dzięki nim można więcej i lepiej zarabiać. Magazynierzy posiadający takie kwalifikacje, są częściej poszukiwani, a więc tym samym pojawia się na rynku więcej ofert pracy dla nich. Warto przemyśleć podejście do egzaminu UDT. Składa się on z dwóch części. Mowa o części teoretycznej i części praktycznej. Jeśli chodzi o teorię, na egzaminie otrzymuje się do wykonania test, składający się z 15 pytań. Baza wszystkich dostępna jest na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Natomiast praktyka dzieli się na dwie części. Otrzymuje się pytanie od egzaminatora, a także należy wykonać określony i przydzielony manewr wózkiem widłowym. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, w tym operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

 

 

 

W związku z nowymi obowiązującymi przepisami osoby, które wcześniej zrobiły sam kurs na wózek i po jego zakończeniu otrzymały zaświadczenie MEN, a pracodawca wypisał zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych na terenie zakładu pracy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminu UDT. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózka.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT aktualnie nie są bezterminowe.

W 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie, które określa również termin ważności wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych).

Uprawnienia UDT:

–  na wózki widłowe wydawane są aktualnie na okres 10 lat 

– natomiast uprawnienia na wózki specjalizowane wydawane są na okres 5 lat
(wózki z wysięgnikiem bądź wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem).

Wszystkie dotychczas wydane zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydawane na czas nieokreślony zachowują ważność do dnia 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy to również zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Aby przedłużyć ich ważność należy złożyć na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku, wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego (wzór wniosku w rozporządzeniu).

 

 

 

 

Jaki jest termin na uzyskanie uprawnień UDT?

W Rozporządzeniu zostały określone terminy ważności imiennych zezwoleń w zależności od daty ich wystawienia (aktualne terminy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym)

Imienne zezwolenia:

 – wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 – wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

– wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Warto zdecydować się już teraz na szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT (re-trening dla operatorów wózków), Wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe) lub Wózki specjalizowane żeby nie przeoczyć określonych terminów i ominąć kolejki w Urzędzie Dozoru Technicznego. Re-trening pozwoli Ci zapoznać się pytaniami testowymi występującymi na egzaminie UDT, a trener z wieloletnim doświadczeniem zaprezentuje w części praktycznej odpowiedni instruktaż jazdy wózkiem podczas egzaminu przed Komisją UDT.

Ile kosztuje egzamin UDT dla operatorów wózków?

Stawka opłaty egzaminacyjnej UDT za sprawdzenie kwalifikacji od 9 lutego 2021 r. wynosi 237,98 zł

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Jakie dokumenty trzeba złożyć w UDT, aby przystąpić do egzaminu dla operatora wózka?

  1.  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
     (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. poz. 1008)
  2.  Potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji
  3.  Zgoda właściciela na wykorzystanie urządzenia technicznego (wózka) w trakcie egzaminu (jeśli nie jesteś właścicielem)
  4.  Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu teoretycznego/praktycznego (jeśli egzamin zdajemy w innej firmie niż pracujemy)
  5.  Potwierdzenie odbioru tematyki egzaminacyjnej
  6.  Pełnomocnictwo (jeśli np. firma szkoleniowa przygotowuje całą dokumentację za kursanta do UDT)

Powyższe dokumenty należy złożyć do odpowiedniego zgodnie z rejonizacją Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Po otrzymaniu dokumentów UDT poinformuje o wyznaczonym terminie egzaminu.