Legalizacja-pobytu-cudzoziemca-570x350

JAK ZALEGALIZOWAĆ POBYT W POLSCE

Legalizacji pobytu możesz dokonać na kilka sposób. Pamiętaj, że sposób legalizacji pobytu zależy od Twojej aktualnej sytuacji pobytowej. Podstawowym dokumentem legalizującym pobyt w Polsce jest wiza. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który ma zamiar przyjechać do Polski wystarczy, że złożysz wniosek o wydanie wizy w polskim konsulacie, właściwym dla Twojego aktualnego miejsca pobytu. Wniosek taki składa się w formie elektronicznej. Do wniosku o wizę należy przygotować m.in. fotografiedokument podróży (paszport)dokumenty potwierdzające cel legalizacji pobytu: np. zezwolenie na pracępotwierdzenie przyjęcia na studia.

Dla cudzoziemców będących obywatelami, krajów takich jak np. UkrainaMołdawiaGruzja czy Albania przepisy polskiego prawa przewidują legalny pobyt do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Warunkiem legalności pobytu obywateli tych Państw w Polsce jest posiadanie paszportu biometrycznego.

Legalność pobytu w Polsce można przedłużyć w każdym przypadku, jeśli występują ku temu przesłanki. Jedną z nich jest dotychczas legalny pobyt, drugą odpowiedni celNajczęściej wybieraną ścieżką legalizacji pobytu wśród cudzoziemców przebywających w Polsce jest wnioskowanie o kartę pobytu czasowego.

Jeśli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce, pracujesz zawodowo i nie chcesz opuszczać kraju, to sposobem na legalizację Twojego pobytu jest wniosek o tzw. zintegrowaną kartę pobytu. Podstawą do złożenia wniosku o zintegrowaną kartę pobytu jest właśnie praca, którą wykonujesz.

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, mieszkającym i uczącym się bądź studiującym w Polsce, nie chcesz opuszczać kraju, a Twój pobyt do tej pory był legalny, wystarczy że złożysz wniosek o kartę pobytu w związku ze studiami, szkołą.

Jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce, również możesz zalegalizować Twój pobyt w Polsce w ramach tzw. procedury łączenia rodzin.

Gdzie zrobić legalizację pobytu?

Dedykowanymi do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce są organy administracji państwowej. Uprawnionymi do rozpatrywania wniosków wizowych poza granicami Polski i wydawania decyzji dotyczących złożonych wniosków są konsulowie wg właściwości terytorialnej. Pamiętaj, konsulem właściwym do rozpatrzenia wniosku wizowego jest zawsze konsul tego państwa, które stanowi główny cel Twojej podróży, a jeżeli takiego państwa nie da się wskazać – będzie to konsul tego państwa, w którym zamierzasz najdłużej przebywać. W przypadku, gdy legalizujesz pobyt będąc w Polsce, bez względu czy jest to legalizacja pobytu czasowego czy stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego UE, uprawnieni do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji są wojewodowieWniosek składasz w urzędzie wojewódzkim odpowiednim dla Twojego aktualnego miejsca pobytu w Polsce.

Ile kosztuje legalizacja pobytu?

W zależności od tego w jaki sposób zdecydujesz zalegalizować Twój pobyt w Polsce, koszty tego postepowania będą różne. Jednym z najważniejszych kosztów jakie musisz wziąć pod uwagę są opłaty urzędowe, które uiszczasz przed złożeniem wniosku o legalizację pobytu. W przypadku wiz krajowych jest to zwykle przedział od 0 do równowartości nawet 110 dolarów, wyrażonych w walucie lokalnej. W przypadku legalizacji pobytu opłata w Polsce wynieść może do 640 zł . Pamiętaj, że wysokość opłat jest uwarunkowana prawnie.

Jakie dokumenty do legalizacji pobytu?

Aby zalegalizować pobyt, bez względu na to jaką ścieżkę legalizacji pobytu wybierzesz, zawsze będziesz potrzebował ważnego dokumentu podróży. W większości przypadków niezbędne będzie również posiadanie fotografii spełniających kryteria biometryczne i prawidłowo wypełnionego wniosku w języku polskim. W zależności od celu legalizacji pobytu będziesz potrzebować również innych dokumentów uzupełniających potwierdzających status, dla którego legalizujesz pobyt, np. w celu legalizacji pobytu związanego z pracą będziesz potrzebował od swojego aktualnego lub przyszłego pracodawcy dokumentu legalizującego Twoją pracę lub jeżeli jesteś studentem lub uczniem polskiej szkoły będziesz potrzebować dokumentów potwierdzających ten status. Pamiętaj, że w każdym przypadku przed złożeniem wniosku należy skompletować dokumenty właściwe dla sytuacji, w której się znajdujesz oraz że Twoja sprawa może wymagać uzupełnienia dokumentów.

Legalizacja nielegalnego pobytu? Czy można?

Jeśli z jakichś względów Twój dotychczasowy pobyt w Polsce przestał być legalny szansa na jego zalegalizowanie jest niewielka. Istnieje co prawda kilka ścieżek, które można rozpatrzeć, jednak samo podjęcie starań nie gwarantuje sukcesu. Generalna zasada w polskich przepisach jest taka, że odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce cudzoziemcowi, który złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu w Polsce lub przebywa nielegalnie. To dlatego tak ważne jest, aby dbać o legalność pobytu w Polsce i poszukiwać możliwości jego legalnego przedłużenia, niż walczyć o jego przywrócenie.

Legalizacja pobytu dziecka?

          Polskie przepisy przewidują możliwość legalizacji pobytu w Polsce dla członków rodzin cudzoziemców w tym dzieci w ramach tzw. procedury łączenia rodzin. Aby zalegalizować pobyt małoletniego dziecka cudzoziemca rodzic lub opiekun prawny małoletniego zobowiązany jest zawnioskować o legalizacje pobytu w odpowiednim dla miejsca pobytu w Polsce urzędu wojewódzkiego. Co do zasady procedura legalizacji członka rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce w ramach tzw. łączenia rodzin nie odbiega od procedury legalizacji pobytu np. z tytułu wykonywania pracy, jednakże ma inną podstawę prawną i wymaga innych dokumentów uzupełniających, które będą potwierdzały celowość złożenia wniosku. Jedyne co różni te procedury to w przypadku małoletnich dzieciwniosek o kartę pobytu składa rodzic lub opiekun prawny dziecka.

W jakich miastach można zalegalizować pobyt?

Jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce to wniosek o legalizację pobytu składa się do urzędu wojewódzkiego wg wojewódzkiej właściwości terytorialnej. Oznacza to, że wystarczy jeżeli wiesz w jakim województwie leży miejscowość, w której mieszkasz. Urzędów Wojewódzkich w Polsce jest 16, czyli tyle ile województw, mieszczą się one w miastach wojewódzkich. Niektóre z tych mają swoje delegatury, w których również można składać wnioski. Tak jest w przypadku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się w Poznaniu (miasto wojewódzkie) jednakże ma swoje delegatury w innych miastach np. LesznieKoninieKolePile i Kaliszu w których również przyjmowane są wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców.

ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

Легалізацію перебування можеш виконати кількома способами. Пам’ятай, що спосіб легалізації перебування залежить від твоєї ситуації перебування. Основним документом, який легалізує перебування, є віза. Якщо Ти іноземець, котрий планує приїхати до Польщі, вистачить скласти заяву про видання візи до польського консульства, яке відноситься до твого місця прописки. Така заява складається в електронній формі. Перед складанням заяви необхідно подбати про оплату візового збору. Також до заяви про надання візи буде потрібно наприклад: фотографіїдокументякий ідентифікує особистість (паспорт)документ, який підтверджує мету легалізації перебування: наприклад, дозвіл на працюпідтвердження вступу до навчального закладу

Для іноземців, котрі є громадянами УкраїниМолдовиГрузії чи Албанії положення польського законодавства передбачають легальне перебування до 90 днів на протязі 180-денного періоду. Умовою легального перебування громадян цих країн на території Польщі є наявність біометричного паспорта.

Легальне перебування в Польщі можна продовжити в кожному випадку, якщо виконуються певні умови. Однією з них є легальне перебування в попередньому періоді, друга – відповідно, метаНайпопулярнішим шляхом легалізації перебування серед іноземців є складення внеску на карту тичасового перебування.

Якщо Ти іноземецькотрий перебуває в Польщі, працюєш за фахом і не плануєш покидати цю країну, то шляхом легалізації Твого перебування є так званий внесок на інтегровану карту перебування. Підставою до складання внеску на інтегровану карту перебування є праця, котру виконуєш.

Якщо Ти учень або студент, який проживає і навчається в Польщі, не хочеш покидати країну, а Твоє перебування до цього моменту було легальним, вистачить скласти внесок про карту перебування у зв’язку з навчанням.

Якщо Ти – член сім’ї іноземця, котрий перебуває в Польщі, також можеш легалізувати своє перебування в Польщі в рамках так званої процедури воз’єднання родини.

Де зробити легалізацію перебування?

Визначеними для легалізації перебування іноземців в Польщі є органи державної адміністрації. Уповноваженими до розгляду візових заяв за межами території Польщі і прийняття рішень відносно складених заяв є консули згідно територіального розміщення. Пам’ятай, відповідальним консулом до розгляду візових заяв є завжди консул тією країни, котра становить основну мету твоєї подорожі, а якщо таку країну неможливо визначити – то буде консул тієї країни, в котрій плануєш найдовше перебувати. У випадку, якщо легалізуєш перебування перебуваючи в Польщі, незалежно від того чи то легалізація тимчасового або сталого перебування або перебування довготермінового резидента ЄС, уповноваженими до розгляду заяв і прийняття рішень є воєводи. Заяву складаєш в уженді воєводському відповідно до Твого актуального місця перебування в Польщі.

Скільки коштує легалізація перебування?

Залежно від того, яким шляхом вирішиш легалізувати Своє перебування в Польщі, вартість таких послуг буде різною. Однією з найважливіших вартостей, котру мусиш взяти до уваги є ужендові оплати, котрі виконуєш перед складанням заяви про легалізацію. У випадку національних віз то зазвичай від 0 до навіть 110 доларів, виражених в місцевій валюті. У випадку легалізації перебування в Польщі ця вартість може становити до шістсот сорока злотих. Пам’ятай, що вартість законодавчо погоджена.

Які документи для легалізації перебування?

Щоб легалізувати перебування, без огляду на те, який шлях легалізації обереш, завжди будеш потребувати чинного документу для подорожей. У більшості випадків, потрібні також будуть фотографії, які задовольняють сспеціальні критерії біометрії і правильно заповненої заяви польською мовою. Залежно від мети легалізації перебування також будуть потрібні інші документи, які підтверджують статус, для якого легалізовуєш перебування, наприклад, з метою легалізації перебування пов’язаного з виконанням праці або якщо Ти студент чи учень польської школи, Тобі будуть потрібні документиякі підтверджують цей статус. Пам’ятай, що у кожномуу випадку перед складанням заяви потрібно приготувати документи, актуальні для ситуації, в якій знаходишся, а також те, що твоя справа може вимагати донесення документів.

Легалізація нелегального перебування? Чи можливо?

Якщо з якихось причин Твоє перебування в Польщі перестало бути легальним, шанс на її легалізацію невеликий. Але існує кілька шляхів, котрі можна розглянути, але вони не гарантують кінцевого результату. Основна вимога польського законодавства така, що відмовляє в наданні дозволу на тимчасове перебування і працю для іноземця, котрий склав заяву під час нелегального перебування в Польщі або перебуває нелегально. Тому так важливо дбати про легальність перебування в Польщі і шукати можливостей його легального продовження, ніж старатися про його повернення.

Легалізація перебування дитини

Польське законодавство передбачає можливість легалізації перебування в Польщі для членів сімей іноземців, в тому счислі, дітей, в так званій процедурі воз’єднання родин. Щоб легалізувати перебування малолітньої дитини іноземця, батьки або опікун зобов’язані скласти заяву про легалізацію перебування до відповідного до місця перебування в Польщі уженду воєвудського. Відносно основ процедура легалізації члена родини іноземця не відрізняється від процедури легалізації перебування у зв’язку з виконанням праці, але має іншу законодавчу підставу і вимагає інших документів, які будуть підтверджувати мету складання заяви. Єдине, чим відрізняються дані процедури, це у випадку малолітніх дітейзаяву про надання карти перебування складає один з батьків або опікун дитини.

В яких містах можна легалізувати перебування?

Якщо йде мова про легалізацію перебування іноземців в Польщі, то заява про легалізацію перебування складається до уженду воєводського, згідно територіального розміщення. Це означає, що достатньо знати в якому воєводстві знаходиться місцевість, в якій проживаєш. Воєводських ужендів в Польщі є 16, тобто стільки, скільки воєводств, знаходяться вони в містах воєводського значення. Деякі з цих міст мають свої делегатури, в яких також можна складати заяви. Так, наприклад Уженд Воєвудський в Познані (місто воєвудського значення), але має свої делегатури в інших містах наприклад, ЛєшноКонінКолоПіла і Каліш, в яких також приймаються заяви відносно легалізації перебування іноземців.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą EMAT – jako agencja pracy tymczasowej oferujemy usługi: zatrudnienie cudzoziemców, dofinansowanie dla firm