Kompetencje dla sektorów

Szkolenia z dofinansowaniem do 80%

Szkolenia z dofinansowaniem do 80%

Dofinansowanie wsparcia MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Chcesz sprawdzić jakie nowe kompetencje możesz uzyskać w ramach programu?

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających
w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej
z uwzględnieniem elektromobilności

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo

 • Dekarz
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling
 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych
 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
 • Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
 • Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
 • Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
 • Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
 • Analiza finansowa banku spółdzielczego
 • Ustawa o kredycie hipotecznym
 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 • Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
 • Customer Experience/Zarządzanie doświadczeniem klienta
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka

 • Obsługa klienta w biurach podróży i przedsiębiorstwach ułatwiających nabywanie powiązanych imprez turystycznych w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – z uwzględnieniem wprowadzanych w niej zmian (Dz. U. poz.2361) – w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:- błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych- reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania

– umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B

– klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach

–  skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności

– obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy
podróżnemu

– odpowiedzialność wobec podróżnych

– impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne

– hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie
powiązanych usług turystycznych

– przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator
turystyki

– wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych

–  wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop”

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych
 • Pilot wycieczek
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Animator czasu wolnego
 • Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii
 • Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią COVID-19, przekazywanie trudnych informacji

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

 • Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane
 • Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane
 • Testowanie aplikacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów
 • Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych
 • Rozwój kompetencji osobowych

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Koordynacja opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie efektywnością placówki medycznej
 • Rozliczenia z płatnikiem
 • Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji zarządzania rozwojem placówki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • Zarządzanie informacją w placówce medycznej
 • Zarządzanie kosztami w placówce medycznej
 • Prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki za zdarzenia medyczne
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Nowe technologie medyczne
 • Komunikacja w placówce medycznej
 • Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia
 • Restrukturyzacja placówki medycznej
 • Zarządzanie placówką całodobowej opieki
 • Przywództwo i kierowanie instytucją pomocy społecznej
 • Mediacje, negocjacje, rzecznictwo socjalne
 • Zarządzenie i koordynacja lokalnymi usługami społecznymi
 • Komunikacja i PR w pomocy społecznej
 • Ekonomia społeczna i CSR
 • Język angielski/niemiecki (branżowy)
 • Organizacja pracy w zespole
 • Delegowanie zadań
 • Metodologia superwizji i coachingu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Praca w interdyscyplinarnym zespole
 • Zarządzanie czasem
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zastosowanie technologii w usługach społecznych
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności społecznych wg metodyki prof; A; Goldsteina z praktyką i superwizją
 • Kontrola zarządcza
 • Komunikacja interpersonalna
 • PR w pracy społecznej
 • Creative thinking
 • Warsztat budowania relacji i kooperacji ponadsektorowej
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne i dotyczące form pomocy psychologicznej

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności

 • Mentor w branży motoryzacyjnej
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu (kwalifikacje wymienione w §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391)
 • Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu)
 • Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc)
 • Lakiernictwo (lakiernik)
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej
 • Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania)
 • Obsługa projektów B+R
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Szlifierz narzędziowy
emat

Barbara Pituła-Janecka

Specjalista i doświadczony praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania biznes planów, raportów, analiz dla MŚP. Z tematyką funduszy unijnych związana od początku ich dostępności w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych koncentrując się na osiąganiu celów projektów, kwalifikowalności wydatków oraz właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Numer telefonu:

+48 513 465 197

Email: