Kodeks Etyczny EMAT HRC

kodeks etyczny emat hrc

Kodeks Etyczny

Agencji Zatrudnienia EMAT

PREAMBUŁA

Jesteśmy czymś więcej niż tylko firmą.  Jesteśmy zespołem ludzi, których łączą wspólnie wyznawane wartości i zasady postępowania, parte na uczciwości prowadzenia biznesu, etyce i zaangażowaniu oraz poszanowaniu drugiego człowieka.

„Pomagamy firmom zarządzać tym,

co w nich najcenniejsze – ludźmi.”

Świadcząc usługi HR-owe w ramach agencji zatrudnienia czujemy się szczególnie zobowiązani do ciągłego podnoszenia wiarygodności tej branży oraz dobrych praktyk.. Kodeks etyczny integruje reguły, wartości i oczekiwania będące podstawą dla wszystkich pracowników i partnerów w ich codziennym działaniu i jest uzupełnieniem do obowiązujących przepisów prawnych.

ZASADA POSZANOWANIA PRAWA

W procesie realizacji usług stosujemy się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, zarówno krajowych i międzynarodowych oraz pozaustawowych wymagań oraz oficjalnych wytycznych postępowania. Na bieżąco śledzimy zmiany aktów  prawnych oraz dostosowujemy się do nich w procesach świadczonych usług.  Ponadto jako pełnoprawny członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, jesteśmy zobowiązani przestrzegać Kodeksu Postępowania  członków SAZ.

ZASADA POSZANOWANIA RÓŻNORODNOŚCI

Zachowujemy się w stosunku do ludzi z godnością, respektem i zrozumieniem w celu tworzenia wiarygodnego środowiska pracy, w którym nie istnieje dyskryminacja. Poszukujących pracy, jak i klientów traktujemy z godnością i szacunkiem. Prowadzimy działania wolne od  dyskryminacji i uprzedzeń ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, kolor skóry, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną.

ZASADA SWOBODY WYBORU

Szanujemy prawo swobody wyboru profesji lub zatrudnienia każdego człowieka, dlatego też jesteśmy przeciwnikami przymusowego zatrudniania, zatrudniania w ramach odpracowania długu lub pracy niedobrowolnej lub jakiejkolwiek innej pracy mającej  charakter przymusowy.

Swobodę wyboru rozumiemy również jako możliwość zrzeszania się w stowarzyszeniach zgodnie z upodobaniami  lub/i dołączania do związków zawodowych.

ZASADA RÓWNOWAGI

Jesteśmy ambasadorami zasady „Work-Live Balans” czyli zasady zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

ZASADA CIĄGŁEGO ROZWOJU

Jako zespół, mając na uwadze szeroki zakres prowadzonej działalności zobowiązani jesteśmy do podnoszenia poziomu profesjonalizmu we wszystkich aspektach prowadzonej przez nas działalności dlatego zobowiązani jesteśmy do stałego kształcenia, podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonych usług szczególnie rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu. Wspieramy rozwój zawodowy i osobisty pracowników oraz ich świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

ZASADA POUFNOŚCI

Naczelną zasadą, jaką kierujemy się we współpracy jest zachowanie poufności informacji. Dotyczy to zarówno klientów jak i pracowników lub kandydatów. Zasada ta dotyczy zachowania w tajemnicy dotyczących know-how, wszelkich informacji lub danych o charakterze niejawnym lub osobistym dotyczących klientów, pracowników, osób współpracujących jego działalności lub zatrudnionych u niego osób.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozumiana jest szeroko i wąsko. Jako firma bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje i ich konsekwencje, jednocześnie zapewniamy odpowiednie warunki rozwoju oraz bezpieczeństwa. Pracownicy są odpowiedzialni przede wszystkim za jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków, a co za tym idzie efekty swojej pracy.

POLITYKA ZATRUDNIENIA

Polityka zatrudnienia przedsiębiorstwa stanowi deklarację organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szerokim stopniu opisuje działania i normy obowiązują w firmie oraz na etapie rekrutacji. Jest wyrazem troski firmy o potencjalnych oraz obecnych pracowników.

Ponieważ rekrutacja jest działaniem rozpoczynającym każdą współpracę, na wszystkich etapach rekrutacji (od pojawienia się zapotrzebowania na nowego pracownika, po jego ostateczny wybór) dążymy do  zachowania wysokich standardów odpowiedzialności, poprzez:

  • Tworzenie ofert pracy, rzetelnie i jasno informujących o kryteriach przyjęcia do pracy.
  • Udzielania wyczerpujących informacji na temat stanowisk pracy
  • Niedyskryminowanie żadnego z kandydatów
  • Rzetelna ocena możliwości potencjalnego kandydata, oparta na jego umiejętnościach.
  • Zapewnienie wszystkim potencjalnym kandydatom wyczerpującej informacji zwrotnej, również w wypadku negatywnej odpowiedzi w procesie rekrutacji.

Zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem pracy nie zatrudniamy (i nie mamy takiego zamiaru w przyszłości) osób nieletnich.

Jako Agencja Zatrudnienia zobowiązujemy się respektować obowiązujące prawo polskie oraz dbać o prawa swoich Pracowników Tymczasowych, szczególnie w zakresie:

  • powierzania pracy legalnej opartej o uznawany stosunek prawy,
  • godnego wynagradzania,
  • wywiązywania się ze wszystkich formalności związanych z procesem zatrudniania, a w szczególności do informowania Pracownika Tymczasowego o charakterze oraz okresie współpracy, o wysokości wynagrodzenia i przewidywanych godzinach pracy,
  • terminów wypłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy,
  • przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do Pracowników Tymczasowych,

Jako Agencja Zatrudnienia przestrzegamy zasad odnoszących się do praw pracownika. Staramy się chronić pracowników przed wszelkimi przejawami dyskryminacji dotyczącymi płci, wieku, pochodzenia, światopoglądu, religii, pochodzenia, narodowości, niepełnosprawności. Traktujemy jednakowo mężczyzn i kobiety, zapewniając im równy dostęp do posiadanych miejsc pracy.

Zatrudniamy pracowników tymczasowych zgodnie z ich kwalifikacjami umiejętnościami koniecznymi do wykonywania pracy zgodnie ze stanem ich zdrowia.

Odpowiadamy nie tylko na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie elastyczności, lecz także potrzebie godzenia życia zawodowego i prywatnego pracowników .

W swoich działaniach kierujemy się zasadą obiektywizmu, podejmując działania w dobrej wierze w oparciu o uznawane wartości etyczne, rzetelność w procesie świadczenia usług i współpracy, stosując dobre praktyki i obyczaje, dbając od dobre imię.

Podstawa kontaktów interpersonalnych jest wzajemny szacunek, jasność i przejrzystość oraz odpowiedzialność za zakres i sposób przekazywania informacji.

Dokładamy wszelkich starań aby podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych odpowiadały co najmniej tym warunkom, które zastosowano by do pracowników,  gdyby byli zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika bezpośrednio.

Agencja nie zatrudnia pracownikom tymczasowym do wykonywania prac wzbronionych pracownikom tymczasowym na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Agencja Zatrudnienia  zatrudnia  pracowników tymczasowych na podstawie umów gwarantujących dostęp do powszechnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Agencja nie stosuje praktyk zakazujących pracodawcy użytkownikowi zawarcia umowy bezpośredniej z pracownikiem. Zapis ten nie narusza uzgodnień dokonanych pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją, na mocy których agencja zatrudnienia otrzymuje rozsądną rekompensatę za usługi świadczone na rzecz pracodawcy użytkownika w związku ze świadczonymi usługami.

Agencja zatrudnienia nie pobiera od pracowników tymczasowych i kandydatów poszukujących pracy żadnych opłat w zamian za pośrednictwo w rekrutacji lub za nawiązanie umowy o pracę.


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych