Śląski Program Aktywizacji 30+

śląski program aktywizacji 30+ emat hrc

Śląski Program Aktywizacji 30+

Śląski Program Aktywizacji 30+ to program wsparcia bezpośredniego osób wieku powyżej 30 roku życia bez pracy, który przyczyni się do ich aktywizacji oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Realizatorem projektu jest EMAT HRC.

Projekt ma na celu zniwelowanie barier i zaspokojenie potrzeb osób po 30 roku życia, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Uczestnicy zdobędą między innymi nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, uzyskają wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy dzięki pomocy Coachów pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 roku do listopada 2018 roku. Uczestnicy skorzystają z indywidualnego i grupowego wsparcia specjalistów w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania, który wskaże potrzeby oraz kierunek rozwoju w Projekcie.

Diagnoza wyznaczy każdemu uczestnikowi kierunki działania, oraz wskaże deficyty, które zostaną uzupełnione w trakcie trwania projektu – np. za pomocą szkoleń zawodowych. Uczestnicy po wykonaniu planu zdefiniowanego w IPD odbędą staż zawodowy, który ostatecznie przygotuje ich do podjęcia zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy.

Grupa docelowa projektu:

130 osób z województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy. Wsparcie jest skierowane również do osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Cel projektu:

Ułatwienie i zwiększenie szans na zatrudnienie 130 osób w wieku powyżej 30 roku życia bez pracy z województwa śląskiego do 30.11.2017 r.

Zadania:

1. Diagnoza – Utworzenie Indywidualnych Planów Działania

2. Coaching pracy

3. Szkolenia zawodowe

4. Staże zawodowe

Efekty projektu Śląski Program Aktywizacji 30+:

1. Podniesienie kwalifikacji u minimum 104 osób po zakończeniu udziału w projekcie

2. Znalezienie zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy przez minimum 45 osób po zakończeniu udziału w projekcie

Realizator projektu: EMAT HRC

Wartość projektu: 1 894 825,20 zł

Wkład EFS: 1 576 574,22 zł

BIURO PROJEKTU:

EMAT HRC

40-084 Katowice, ul. Opolska 22

tel. 32 781 10 90 kom. 514 965 764

e-mail: slaskiprogramaktywizacji@gmail.com

Pobierz „Miesięczny harmonogram form wsparcia” -> 

Pobierz „Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie” ->

Pobierz „Regulamin zwrotu kosztów dojazdu” ->

Pobierz „Regulamin zwrotu kosztów dojazdu” (powiększona czcionka) ->

Pobierz „Regulamin wypłaty stypendium oraz refundacji opieki nad dzieckiem” ->

Pobierz Załącznik 1 „Zwrot kosztów dojazdu na spotkania ze specjalistami” ->

Pobierz Załącznik 2 „Zwrot kosztów dojazdu na warsztat Assessment Centre” ->

Pobierz Załącznik 3 „Zwrot kosztów dojazdu na spotkania z coachem” ->

Pobierz Załącznik 4 „Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie” ->

Pobierz Załącznik 5 „Zwrot kosztów dojazdu na staż” ->

_________________________________________

Zobacz plakat projektu „Śląski Program Aktywizacji 30+„:

Plakat Śląski Program Aktywizacji 30


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych