Aktywizacja zawodowa młodych

Aktywizacja zawodowa młodych z województwa śląskiego

 

Aktywizacja zawodowa MŁODYCH z woj. śląskiego to program wsparcia bezpośredniego osób młodych bez pracy, który przyczyni się do ich aktywizacji oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Realizatorem projektu  jest  EMAT HRC. Projekt ma na celu zniwelowanie barier i zaspokojenie potrzeb osób młodych, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia na rynku  pracy. Uczestnicy zdobędą między innymi nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, uzyskają wsparcie psychologiczne, społeczne,  doradztwo zawodowe oraz zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od od lipca 2016 roku do sierpnia 2017 roku. Uczestnicy skorzystają z indywidualnego i grupowego wsparcia szeregu specjalistów i programów w celu wypracowania Indywidualnego Planu  Działania, który wskaże potrzeby oraz kierunek rozwoju w Projekcie. Diagnoza wyznaczy każdemu uczestnikowi kierunki działania, oraz wskaże deficyty, które zostaną uzupełnione w trakcie trwania projektu – np. za pomocą szkoleń zawodowych. Uczestnicy po wykonaniu planu zdefiniowanego w IPD odbędą staż zawodowy, który ostatecznie przygotuje ich do podjęcia zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy.

Grupa docelowa projektu:

100 osób z województwa śląskiego, w wieku 18 – 29 lat, pozostające bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, o maksymalnym wykształceniu ponadgimnazjalnym.

Cel projektu:

Ułatwienie i zwiększenie szans na zatrudnienie 100 osób (w tym 25% osób z niepełnosprawnościami) w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z województwa śląskiego do 30.08.2017 r.

Zadania:

1. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny
2. Doradztwo zawodowe – społeczne
3. Szkolenia zawodowe
4. Doradztwo indywidualne
5. Warsztaty wspomagające zatrudnienie
6. Staże zawodowe
7. Wsparcie aktywizacyjne – dodatkowe

Efekty:

1. Podniesienie kwalifikacji u minimum 32 osób projektu po zakończeniu udziału w projekcie

2. Znalezienie zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy przez minimum 48 osób po zakończeniu udziału w projekcie

Realizator projektu: EMAT HRC

Wartość projektu: 1 796 275,20 zł

Wkład EFS: 1 679 236,44 zł

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny do projektu „Aktywizacja Zawodowa Młodych”

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Aktywizacja Zawodowa Młodych”

Kwartalny harmonogram form wsparcia w projekcie „Aktywizacja Zawodowa Młodych”

Biuro projektu:
EMAT HRC
40-084 Katowice, ul. Opolska 22
tel. 32 781 10 90 kom. 514 965 764
e-mail: aktywizacjazawodowamlodych@gmail.com

 

 

Więcej informacji na temat aktualnych projektów –> 

Sprawdź nasze inne projekty –>

aktywizacja zawodowa młodych EMAT HRC

 


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych