Fundusze europejskie – szanse na wsparcie i rozwój w 2017 roku

 • 0
fundusze europejskie

Fundusze europejskie – szanse na wsparcie i rozwój w 2017 roku

Tags : 

W latach 2014-2020 przedsiębiorcy będą jednymi z największych beneficjentów funduszy europejskich. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro! Warto dowiedzieć się na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

Wsparcie z Unii Europejskiej dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

Najwięcej możliwości wsparcia mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane zarówno w Programach Regionalnych poszczególnych województw, jak i w Programie Inteligentny Rozwój. Poniżej możesz zapoznać się z poszczególnymi możliwościami uzyskania wsparcia z funduszy europejskich. Dla ułatwienia podzieliliśmy je na poszczególne województwa.

 

Województwo wielkopolskie

 

1. Działanie 1.2 – Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Termin naboru to czwarty kwartał 2017 roku. 

Przedmiot dofinansowania:

 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

2. Poddziałanie 1.5.3 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. Termin naboru to drugi kwartał 2017 roku. 

Przedmiot dofinansowania:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, poprzez:

 1. Modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
 2. Kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjnousługowe),
 3. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

3. Podziałanie 6.6.1 – Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Termin naboru: drugi kwartał 2017 r.

Przedmiot dofinansowania:

Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.

 

Województwo lubuskie

 

1. Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości. Termin naboru – styczeń 2017. 

Przedmiot dofinansowania:

 1. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
 2. Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu

2. Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Termin naboru – listopad 2017 roku.

Przedmiot dofinansowania: Bony na innowację

 

Województwo śląskie

 

1. Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Termin naboru: marzec/kwiecień 2017 r.

Przedmiot dofinansowania:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
  w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

2. Działanie 3.2. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Termin naboru to grudzień 2017 roku. 

Przedmiot dofinansowania: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

3. Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej. Termin naboru: czerwiec/ lipiec 2017 r.

Przedmiot dofinansowania: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych
w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

4. Działanie 3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. 

Terminy naboru:

 1. marzec/kwiecień 2017r.
 2. czerwiec/lipiec 2017r.
 3. wrzesień/październik 2017r.

Przedmiot dofinansowania:

 1. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
 2. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 3. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
 4. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

 

Fundusze europejskie – Program Inteligentny Rozwój (konkursy ogólnopolskie)

1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (1.1.1)

Termin naboru: 01.03.2017 do 30.06.2017

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania)

2. Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2)

Termin naboru: czerwiec 2017 r.

Przedmiot dofinansowania: Zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego. Instrument będzie promował włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych użytkowników (user-driven innovation), w celu zbadania odbioru rynku na projektowane innowacje (proof of market)

3. Ochrona własności przemysłowej (2.3.4)

Termin naboru: II-III kwartał 2017 r.

Przedmiot dofinansowania: uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie: krajowym, regionalnym, unijnym międzynarodowym.

4. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (3.1.5)

Termin naboru: 21.11.2016 do 20.11.2017

Przedmiot dofinansowania: dofinansowanie kosztów usług doradczych (w tym ratingu) związanych z przygotowaniem emisji oraz wsparcie w pozyskaniu kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, Catalyst, zagraniczne rynki regulowane) lub dłużnym (poprzez emisję obligacji na rynku dłużnym Catalyst).

5. Badania na rynek (3.2.1)

Termin naboru: 13.03.2017 do 26.04.2017

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie (lub na jego zlecenie), umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług); przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

6. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3)

Termin naboru: 12.01.2017 do 13.02.2017 oraz 10.02.2017 do 13.03.2017

Przedmiot dofinansowania: wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym; promowanie przedsiębiorstw, które posiadają innowacyjny produkt/usługę (markę produktową mającą szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), prowadzą działalność eksportową
i samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

7. Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2)

Termin naboru: 20.02.2017 do 29.03.2017

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie innowacji technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług (innowacja musi być wynikiem prac B+R – własnych lub zakupionych; może nią być prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych, wyniki badań przemysłowych, nieopatentowana wiedza techniczna).

8. Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój (4.1.4)

Termin naboru: III kwartał 2017r.

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w konsorcjum z jednostką naukową.

9. Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (4.1.2)

Termin naboru: 1 marzec 2017 r. – 30 czerwiec 2017 r.

Przedmiot dofinansowania: wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych w celu poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Ponadto, w 2017 roku planuje się szersze wykorzystywanie wsparcia poza dotacyjnego, czyli kredytów poręczenia i pożyczek udzielanych przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

 

Jakie inwestycje mają największe szanse na otrzymanie dotacji?

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój oraz w programie regionalnym w Twoim województwie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym filmem, gdzie wyjaśnione jest krok po kroku jak uzyskać wsparcie.

Rozwój działalności firmy

Jeśli Twoja firma ma potrzeby inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. możemy Ci pomóc. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność Twojej firmy na rynku.

Środki na rozwój Twojej działalności są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie.

Rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne

Jeśli planujesz rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne to z pomocą mogą Ci przyjść również fundusze europejskie. Możesz pozyskać dotację m.in. w programie Inteligentny Rozwój. Dzięki nim będziesz mógł wziąć udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Jak pozyskać dotację? Dowiesz się z poniższego wideo.

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym fundusze europejskie możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą, czy budowania relacji z klientami.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze europejskie możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz fundusze europejskie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej.

Podsumowanie

Mimo dość szerokiej listy, to ciągle nie są wszystkie obszary, w których możesz pozyskać fundusze europejskie jako przedsiębiorca. Wiele innych Twoich pomysłów także może być zrealizowanych! Być może chcesz opatentować jakieś rozwiązanie, wprowadzić swoją firmę na giełdę, czy też skorzystać z usług instytucji doradczych? 

Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się z nami ->


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych