Author Archives: Ekspert - EMAT HRC

 • 0

ZNIESIENIE ZEZWOLEŃ IMIENNYCH NA WÓZKI JEZDNIOWE – KONIECZNE UPRAWNIENIA UDT

Tags : 

Dobiegł kres imiennych zezwoleń na wózki – konieczne są uprawnienia dla operatorów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje. 

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, w tym operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

W związku z nowymi obowiązującymi przepisami osoby, które wcześniej zrobiły sam kurs na wózek i po jego zakończeniu otrzymały zaświadczenie MEN, a pracodawca wypisał zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych na terenie zakładu pracy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminu UDT. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózka.

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT aktualnie nie są bezterminowe.

 

W 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie, które określa również termin ważności wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych).

 

Uprawnienia UDT:

–  na wózki widłowe wydawane są aktualnie na okres 10 lat 

– natomiast uprawnienia na wózki specjalizowane wydawane są na okres 5 lat
(wózki z wysięgnikiem bądź wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem).

Wszystkie dotychczas wydane zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydawane na czas nieokreślony zachowują ważność do dnia 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy to również zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Aby przedłużyć ich ważność należy złożyć na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku, wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego (wzór wniosku w rozporządzeniu).

 

 

Jaki jest termin na uzyskanie uprawnień UDT?

 

W Rozporządzeniu zostały określone terminy ważności imiennych zezwoleń w zależności od daty ich wystawienia (aktualne terminy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym)

Imienne zezwolenia:

 – wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 – wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

– wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Warto zdecydować się już teraz na szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT (re-trening dla operatorów wózków), https://emat.com.pl/szkolenia/wozki-jezdniowe-szkolenia/  żeby nie przeoczyć określonych terminów i ominąć kolejki w Urzędzie Dozoru Technicznego. Re-trening pozwoli Ci zapoznać się pytaniami testowymi występującymi na egzaminie UDT, a trener z wieloletnim doświadczeniem zaprezentuje w części praktycznej odpowiedni instruktaż jazdy wózkiem podczas egzaminu przed Komisją UDT.

 

Ile kosztuje egzamin UDT dla operatorów wózków?

Stawka opłaty egzaminacyjnej UDT za sprawdzenie kwalifikacji od 9 lutego 2021 r. wynosi 193,78 zł

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć w UDT, aby przystąpić do egzaminu dla operatora wózka?

 1.  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
   (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. poz. 1008)
 2.  Potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji
 3.  Zgoda właściciela na wykorzystanie urządzenia technicznego (wózka) w trakcie egzaminu (jeśli nie jesteś właścicielem)
 4.  Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu teoretycznego/praktycznego (jeśli egzamin zdajemy w innej firmie niż pracujemy)
 5.  Potwierdzenie odbioru tematyki egzaminacyjnej
 6.  Pełnomocnictwo (jeśli np. firma szkoleniowa przygotowuje całą dokumentację za kursanta do UDT)

 

Powyższe dokumenty należy złożyć do odpowiedniego zgodnie z rejonizacją Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Po otrzymaniu dokumentów UDT poinformuje o wyznaczonym terminie egzaminu.


 • 0
Legalizacja pobytu cudzoziemca

JAK ZALEGALIZOWAĆ POBYT W POLSCE

Tags : 

 

          Legalizacji pobytu możesz dokonać na kilka sposób. Pamiętaj, że sposób legalizacji pobytu zależy od Twojej aktualnej sytuacji pobytowej. Podstawowym dokumentem legalizującym pobyt w Polsce jest wiza. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który ma zamiar przyjechać do Polski wystarczy, że złożysz wniosek o wydanie wizy w polskim konsulacie, właściwym dla Twojego aktualnego miejsca pobytu. Wniosek taki składa się w formie elektronicznej. Do wniosku o wizę należy przygotować m.in. fotografie, dokument podróży (paszport), dokumenty potwierdzające cel legalizacji pobytu: np. zezwolenie na pracę, potwierdzenie przyjęcia na studia.

          Dla cudzoziemców będących obywatelami, krajów takich jak np. Ukraina, Mołdawia, Gruzja czy Albania przepisy polskiego prawa przewidują legalny pobyt do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Warunkiem legalności pobytu obywateli tych Państw w Polsce jest posiadanie paszportu biometrycznego.

          Legalność pobytu w Polsce można przedłużyć w każdym przypadku, jeśli występują ku temu przesłanki. Jedną z nich jest dotychczas legalny pobyt, drugą odpowiedni cel. Najczęściej wybieraną ścieżką legalizacji pobytu wśród cudzoziemców przebywających w Polsce jest wnioskowanie o kartę pobytu czasowego.

          Jeśli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce, pracujesz zawodowo i nie chcesz opuszczać kraju, to sposobem na legalizację Twojego pobytu jest wniosek o tzw. zintegrowaną kartę pobytu. Podstawą do złożenia wniosku o zintegrowaną kartę pobytu jest właśnie praca, którą wykonujesz.

          Jeśli jesteś uczniem lub studentem, mieszkającym i uczącym się bądź studiującym w Polsce, nie chcesz opuszczać kraju, a Twój pobyt do tej pory był legalny, wystarczy że złożysz wniosek o kartę pobytu w związku ze studiami, szkołą.

          Jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce, również możesz zalegalizować Twój pobyt w Polsce w ramach tzw. procedury łączenia rodzin.

 

Gdzie zrobić legalizację pobytu?

          Dedykowanymi do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce są organy administracji państwowej. Uprawnionymi do rozpatrywania wniosków wizowych poza granicami Polski i wydawania decyzji dotyczących złożonych wniosków są konsulowie wg właściwości terytorialnej. Pamiętaj, konsulem właściwym do rozpatrzenia wniosku wizowego jest zawsze konsul tego państwa, które stanowi główny cel Twojej podróży, a jeżeli takiego państwa nie da się wskazać – będzie to konsul tego państwa, w którym zamierzasz najdłużej przebywać. W przypadku, gdy legalizujesz pobyt będąc w Polsce, bez względu czy jest to legalizacja pobytu czasowego czy stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego UE, uprawnieni do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji są wojewodowie. Wniosek składasz w urzędzie wojewódzkim odpowiednim dla Twojego aktualnego miejsca pobytu w Polsce.

Ile kosztuje legalizacja pobytu?

          W zależności od tego w jaki sposób zdecydujesz zalegalizować Twój pobyt w Polsce, koszty tego postepowania będą różne. Jednym z najważniejszych kosztów jakie musisz wziąć pod uwagę są opłaty urzędowe, które uiszczasz przed złożeniem wniosku o legalizację pobytu. W przypadku wiz krajowych jest to zwykle przedział od 0 do równowartości nawet 110 dolarów, wyrażonych w walucie lokalnej. W przypadku legalizacji pobytu opłata w Polsce wynieść może do 640 zł . Pamiętaj, że wysokość opłat jest uwarunkowana prawnie.

Jakie dokumenty do legalizacji pobytu?

          Aby zalegalizować pobyt, bez względu na to jaką ścieżkę legalizacji pobytu wybierzesz, zawsze będziesz potrzebował ważnego dokumentu podróży. W większości przypadków niezbędne będzie również posiadanie fotografii spełniających kryteria biometryczne i prawidłowo wypełnionego wniosku w języku polskim. W zależności od celu legalizacji pobytu będziesz potrzebować również innych dokumentów uzupełniających potwierdzających status, dla którego legalizujesz pobyt, np. w celu legalizacji pobytu związanego z pracą będziesz potrzebował od swojego aktualnego lub przyszłego pracodawcy dokumentu legalizującego Twoją pracę lub jeżeli jesteś studentem lub uczniem polskiej szkoły będziesz potrzebować dokumentów potwierdzających ten status. Pamiętaj, że w każdym przypadku przed złożeniem wniosku należy skompletować dokumenty właściwe dla sytuacji, w której się znajdujesz oraz że Twoja sprawa może wymagać uzupełnienia dokumentów.

Legalizacja nielegalnego pobytu? Czy można?

          Jeśli z jakichś względów Twój dotychczasowy pobyt w Polsce przestał być legalny szansa na jego zalegalizowanie jest niewielka. Istnieje co prawda kilka ścieżek, które można rozpatrzeć, jednak samo podjęcie starań nie gwarantuje sukcesu. Generalna zasada w polskich przepisach jest taka, że odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce cudzoziemcowi, który złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu w Polsce lub przebywa nielegalnie. To dlatego tak ważne jest, aby dbać o legalność pobytu w Polsce i poszukiwać możliwości jego legalnego przedłużenia, niż walczyć o jego przywrócenie.

Legalizacja pobytu dziecka?

          Polskie przepisy przewidują możliwość legalizacji pobytu w Polsce dla członków rodzin cudzoziemców w tym dzieci w ramach tzw. procedury łączenia rodzin. Aby zalegalizować pobyt małoletniego dziecka cudzoziemca rodzic lub opiekun prawny małoletniego zobowiązany jest zawnioskować o legalizacje pobytu w odpowiednim dla miejsca pobytu w Polsce urzędu wojewódzkiego. Co do zasady procedura legalizacji członka rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce w ramach tzw. łączenia rodzin nie odbiega od procedury legalizacji pobytu np. z tytułu wykonywania pracy, jednakże ma inną podstawę prawną i wymaga innych dokumentów uzupełniających, które będą potwierdzały celowość złożenia wniosku. Jedyne co różni te procedury to w przypadku małoletnich dzieci, wniosek o kartę pobytu składa rodzic lub opiekun prawny dziecka.

W jakich miastach można zalegalizować pobyt?

          Jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce to wniosek o legalizację pobytu składa się do urzędu wojewódzkiego wg wojewódzkiej właściwości terytorialnej. Oznacza to, że wystarczy jeżeli wiesz w jakim województwie leży miejscowość, w której mieszkasz. Urzędów Wojewódzkich w Polsce jest 16, czyli tyle ile województw, mieszczą się one w miastach wojewódzkich. Niektóre z tych mają swoje delegatury, w których również można składać wnioski. Tak jest w przypadku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się w Poznaniu (miasto wojewódzkie) jednakże ma swoje delegatury w innych miastach np. Lesznie, Koninie, Kole, Pile i Kaliszu w których również przyjmowane są wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców.

 

 

ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

          Легалізацію перебування можеш виконати кількома способами. Пам’ятай, що спосіб легалізації перебування залежить від твоєї ситуації перебування. Основним документом, який легалізує перебування, є віза. Якщо Ти іноземець, котрий планує приїхати до Польщі, вистачить скласти заяву про видання візи до польського консульства, яке відноситься до твого місця прописки. Така заява складається в електронній формі. Перед складанням заяви необхідно подбати про оплату візового збору. Також до заяви про надання візи буде потрібно наприклад: фотографії, документ, який ідентифікує особистість (паспорт), документ, який підтверджує мету легалізації перебування: наприклад, дозвіл на працю, підтвердження вступу до навчального закладу

Для іноземців, котрі є громадянами України, Молдови, Грузії чи Албанії положення польського законодавства передбачають легальне перебування до 90 днів на протязі 180-денного періоду. Умовою легального перебування громадян цих країн на території Польщі є наявність біометричного паспорта.

          Легальне перебування в Польщі можна продовжити в кожному випадку, якщо виконуються певні умови. Однією з них є легальне перебування в попередньому періоді, друга – відповідно, мета. Найпопулярнішим шляхом легалізації перебування серед іноземців є складення внеску на карту тичасового перебування.

Якщо Ти іноземець, котрий перебуває в Польщі, працюєш за фахом і не плануєш покидати цю країну, то шляхом легалізації Твого перебування є так званий внесок на інтегровану карту перебування. Підставою до складання внеску на інтегровану карту перебування є праця, котру виконуєш.

Якщо Ти учень або студент, який проживає і навчається в Польщі, не хочеш покидати країну, а Твоє перебування до цього моменту було легальним, вистачить скласти внесок про карту перебування у зв’язку з навчанням.

Якщо Ти – член сім’ї іноземця, котрий перебуває в Польщі, також можеш легалізувати своє перебування в Польщі в рамках так званої процедури воз’єднання родини.

Де зробити легалізацію перебування?

Визначеними для легалізації перебування іноземців в Польщі є органи державної адміністрації. Уповноваженими до розгляду візових заяв за межами території Польщі і прийняття рішень відносно складених заяв є консули згідно територіального розміщення. Пам’ятай, відповідальним консулом до розгляду візових заяв є завжди консул тією країни, котра становить основну мету твоєї подорожі, а якщо таку країну неможливо визначити – то буде консул тієї країни, в котрій плануєш найдовше перебувати. У випадку, якщо легалізуєш перебування перебуваючи в Польщі, незалежно від того чи то легалізація тимчасового або сталого перебування або перебування довготермінового резидента ЄС, уповноваженими до розгляду заяв і прийняття рішень є воєводи. Заяву складаєш в уженді воєводському відповідно до Твого актуального місця перебування в Польщі.

Скільки коштує легалізація перебування?

Залежно від того, яким шляхом вирішиш легалізувати Своє перебування в Польщі, вартість таких послуг буде різною. Однією з найважливіших вартостей, котру мусиш взяти до уваги є ужендові оплати, котрі виконуєш перед складанням заяви про легалізацію. У випадку національних віз то зазвичай від 0 до навіть 110 доларів, виражених в місцевій валюті. У випадку легалізації перебування в Польщі ця вартість може становити до шістсот сорока злотих. Пам’ятай, що вартість законодавчо погоджена.

Які документи для легалізації перебування?

Щоб легалізувати перебування, без огляду на те, який шлях легалізації обереш, завжди будеш потребувати чинного документу для подорожей. У більшості випадків, потрібні також будуть фотографії, які задовольняють сспеціальні критерії біометрії і правильно заповненої заяви польською мовою. Залежно від мети легалізації перебування також будуть потрібні інші документи, які підтверджують статус, для якого легалізовуєш перебування, наприклад, з метою легалізації перебування пов’язаного з виконанням праці або якщо Ти студент чи учень польської школи, Тобі будуть потрібні документи, які підтверджують цей статус. Пам’ятай, що у кожномуу випадку перед складанням заяви потрібно приготувати документи, актуальні для ситуації, в якій знаходишся, а також те, що твоя справа може вимагати донесення документів.

Легалізація нелегального перебування? Чи можливо?

Якщо з якихось причин Твоє перебування в Польщі перестало бути легальним, шанс на її легалізацію невеликий. Але існує кілька шляхів, котрі можна розглянути, але вони не гарантують кінцевого результату. Основна вимога польського законодавства така, що відмовляє в наданні дозволу на тимчасове перебування і працю для іноземця, котрий склав заяву під час нелегального перебування в Польщі або перебуває нелегально. Тому так важливо дбати про легальність перебування в Польщі і шукати можливостей його легального продовження, ніж старатися про його повернення.

Легалізація перебування дитини

Польське законодавство передбачає можливість легалізації перебування в Польщі для членів сімей іноземців, в тому счислі, дітей, в так званій процедурі воз’єднання родин. Щоб легалізувати перебування малолітньої дитини іноземця, батьки або опікун зобов’язані скласти заяву про легалізацію перебування до відповідного до місця перебування в Польщі уженду воєвудського. Відносно основ процедура легалізації члена родини іноземця не відрізняється від процедури легалізації перебування у зв’язку з виконанням праці, але має іншу законодавчу підставу і вимагає інших документів, які будуть підтверджувати мету складання заяви. Єдине, чим відрізняються дані процедури, це у випадку малолітніх дітей, заяву про надання карти перебування складає один з батьків або опікун дитини.

В яких містах можна легалізувати перебування?

Якщо йде мова про легалізацію перебування іноземців в Польщі, то заява про легалізацію перебування складається до уженду воєводського, згідно територіального розміщення. Це означає, що достатньо знати в якому воєводстві знаходиться місцевість, в якій проживаєш. Воєводських ужендів в Польщі є 16, тобто стільки, скільки воєводств, знаходяться вони в містах воєводського значення. Деякі з цих міст мають свої делегатури, в яких також можна складати заяви. Так, наприклад Уженд Воєвудський в Познані (місто воєвудського значення), але має свої делегатури в інших містах наприклад, Лєшно, Конін, Коло, Піла і Каліш, в яких також приймаються заяви відносно легалізації перебування іноземців.


 • 0
Dlaczego pandemia to dobry czas na zmianę pracy

Dlaczego pandemia to dobry czas na zmianę pracy?

Tags : 

Rok 2020 odciska piętno na gospodarce i światowej ekonomii. Szalejąca pandemia COVID-19 wpływa na życie codzienne praktycznie każdego z nas. Każdego dnia docierają do nas informacje o trudnej sytuacji przedsiębiorstw. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to fatalny czas na poszukiwanie nowego, lepszego zatrudnienia. Czy aby na pewno? W poniższym artykule znajdziesz 4 powody dla których warto właśnie teraz rozpocząć poszukiwania pracy i nowej ścieżki zawodowej. 

 

4 powody dla których warto właśnie teraz rozpocząć poszukiwania pracy

1. Ofert na rynku wcale nie jest mniej 

O ile jeszcze wiosną widać było załamanie na rynku pracy to obecnie firmy przyzwyczaiły się już do pracy zdalnej, wypracowały odpowiednie procedury i metody. Dane z rynku pokazują, że ofert pracy przybywa nie tylko w sektorach branży IT ale również SSC i sektorze BPO. Jeśli masz bogate CV i jesteś doświadczonym specjalistą w swojej dziedzinie to z pewnością znajdziesz dla siebie multum atrakcyjnych ofert pracy. 

2. Era pracy zdalnej otwiera nas na nowe rynki

Hybrydowy i zdalny model pracy na czas pandemii wprowadziło już większość przedsiębiorstw na świecie. To dobra informacja. Powoduje to możliwość znalezienia zdalnej pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym w innym mieście, czy nawet kraju. Fakt ten zwiększa Twoje szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 

3. Krótszy proces rekrutacji bez wychodzenia z domu

Zalecenia rządowe i społeczne aby zostać w domu odciskają swoje piętno również na procesach rekrutacyjnych. Obecnie firmy preferują ich prowadzenie za pomocą rozmów wideo lub telefonicznych. Zdalna rekrutacja pozwala zwiększyć elastyczność dnia i godziny rozmowy. Często rekruterzy godzą się na spotkania wieczorne, dzięki czemu nie musisz odrywać się w środku dnia od obowiązków, aby odbyć rozmowę rekrutacyjną. Dodatkowo rekrutacja zdalna pozwala uniknąć ryzyka kontaktu z osobą zakażoną. 

4. Firmy patrzą szerzej

model pracy zdalnej spowodował, że przedsiębiorcy nie muszą już zadowalać się jakością i kwalifikacjami lokalnych pracowników. Mogą patrzeć szerzej, wertować inne rynki, poszukiwać ekspertów z dala od swojej siedziby. To dla Ciebie doskonała informacja. Nawet jeśli w miejscu Twojego zamieszkania jest mało ofert z Twojej branży to w obecnych czasach nie odbiera Ci to możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. 

 

Żyjemy w czasach specyficznych, trudnych pod wieloma względami. O ile pandemia wywróciła świat do góry nogami o tyle dla pracowników – ekspertów i specjalistów otworzyła nowe rynki i możliwości zatrudnienia. Jeśli więc czujesz się ekspertem na swoim stanowisku to warto odświeżyć CV i przejrzeć aktualne oferty pracy. 

Możesz  też napisać do nas, a na pewno znajdziemy dla Ciebie korzystną ofertę.


 • 0
leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy a rynek pracy w czasie pandemii – korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Tags : 

Dobrze prosperujące firmy, które intensywnie rozwijały się w ostatnich latach doskonale znają pojęcie leasingu pracowniczego. Jest to narzędzie, które pomaga zoptymalizować zatrudnienie i ogranicza wydatki finansowe oraz zapewnia błyskawiczne uzupełnienie luk kadrowych. Jak działa leasing pracowniczy, jak może pomóc w zarządzeniu kadry w czasach w których nie wiemy co nastąpi jutro? Zapraszamy do lektury. 

 

Czym jest leasing pracowniczy?

Agencje zatrudnienia coraz częściej oferują swoim klientom formy współpracy opierające się na leasingu pracowniczym. Polega to na dostarczeniu określonej liczby pracowników tymczasowych na czas, w którym przedsiębiorca potrzebuje rozszerzyć swoją kadrę. Ten model doskonale sprawdza się np. podczas wysokich sezonów, świąt, bądź przy nagłym, dużym zleceniu lub sytuacji, która panuje na rynku pracy w obecnym momencie. Badania pokazują, że nasi klienci zwiększyli zamówienia o 20% ponieważ w tym nieprzewidzianym czasie otrzymali dużą elastyczność i możliwość dopasowania do sytuacji. Współpraca z agencją pozwala zmienić strukturę kosztów ze stałych (np. związanych z utrzymaniem pracowników) na zmienne, poprzez stosowanie formuły pracy tymczasowej. 

 

Poznaj 3 powody, dla których warto zatrudnić pracowników tymczasowych

leasing pracowniczy

 

1. Elastyczność 

W zależności od potrzeb Klienta , pracownik może zostać wynajęty na kilka miesięcy, tygodni czy nawet dni! Zapewnia to ciągłość pracy w branżach, w których liczba zadań wymagających obsługi szybko i gwałtownie się zmienia. Dodatkowo, możliwe jest zapewnienie zupełnie dowolnej liczby pracowników, wraz z ich koordynatorem – co likwiduje kłopot z nadzorem nad pracownikami, z którymi nigdy nie miało się do czynienia. Prawda, że wygodnie rozwiązanie?

2. Optymalizacja kosztów

Przy brakach kadrowych firmy często decydują się na zatrudnienie pracowników etatowych. Jest to żmudny i kosztowny proces. Na każde stanowisko trzeba wówczas przeprowadzić proces rekrutacji, niekiedy realizowany przez firmę zewnętrzną. Leasing pracowniczy rozwiązuje ten problem. Wystarczy przekazać Agencji zatrudnienia swoje wymagania dotyczące pracowników, a specjaliści od HR wezmą na swoje barki dostarczenie ich do firmy. Agencje posiadają własne bazy pracowników, dlatego nie muszą szukać osób “z ulicy”. Ten model współpracy zrzuca z barków przedsiębiorców również opłaty kadrowe, gdyż te – leżą po stronie agencji. 

3. Dynamika

Wyobraź sobie wysoki sezon w swojej branży. Załóżmy, że prowadzisz duży magazyn i nagle, przed świętami liczba zamówień rośnie o kilkaset procent. Już wiesz, że nie jesteś w stanie ich obsłużyć na czas. Tradycyjny model rekrutacji pracowników trwa długo. Mało prawdopodobne jest, że zdążysz zatrudnić pracowników na czas. W takim przypadku Leasing pracowniczy jest rozwiązaniem idealnym. Agencja może dostarczyć Ci wymaganą liczbę osób na taki okres, na jaki ich potrzebujesz. Po wygaśnięciu sezonu wysokiego po prostu rezygnujesz z ich usług. Obie strony rzecz jasna od początku wiedzą na jak długo przychodzą do Twojej firmy. Dodatkowo, nie są to pracownicy przypadkowi. Jeśli potrzebujesz osoby z doświadczeniem to właśnie takich dostarczy Ci agencja. Oszczędzisz dzięki temu czas na przyuczenie ich. 

 

Podsumowując – w praktyce usługa leasingowa dla przedsiębiorców małych, dużych, czy średnich wnosi wartość dodaną, czyli szybkość działania, oszczędność czasu i pieniędzy oraz rozwój. Otwarcie się na wprowadzenie nowego podmiotu z zewnątrz wymaga odważnego podejścia do biznesu, ale co za tym idzie – wprowadza nowe możliwości oraz nowoczesne rozwiązania idące w parze z wymaganiami rynku pracy.

Masz pytania odnośnie leasingu pracowniczego? Chciałbyś wiedzieć jak on działa w praktyce? Napisz do nas! 

 

sylwia kuprysOsoba kontaktowa:

Sylwia Kuprys
Manager Oddziału Poznań
513 463 314

s.kuprys@emat.com.pl


 • 0
jak pomóc zwalnianemu pracownikowi?

Jak pomóc zwalnianemu pracownikowi?

Tags : 

Rozstanie z pracownikiem jest momentem trudnym dla obu stron. Czasem jednak nie ma innego wyjścia. Co możemy zrobić, aby wspomóc odchodzącą osobę w szczególności, gdy przyczyna leży po stronie zakładu.  Zapraszamy do dalszej lektury. 

 

Pierwsze kroki rozstania

Pomoc zwolnionemu pracownikowi możemy już w momencie przekazywania mu informacji o redukcji jego etatu. Zdaniem specjalistów już ten moment rzutuje na stan jego psychiki i poczucie własnej wartości. Miejsce, czas oraz forma będą więc miały kluczowe znaczenie. Warto też zaznaczyć, że moment otrzymania wypowiedzenia wpływa na opinię pracownika o pracodawcy, którą może przekazać dalej w mediach społecznościowych czy portalach branżowych. Tym bardziej istotnym jest, aby pracodawca zachował się w takiej chwili bardziej niż przyzwoicie. Ochroni to wizerunek firmy. 

 

Czy wiesz, że obowiązek pomocy zwalnianemu pracownikowi nakłada na Ciebie ustawa?

O tym co przysługuje zwalnianemu pracownikowi w ramach zwolnień monitorowanych oraz grupowych stanowią dwie ustawy. 

 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • artykuł 70. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że przytoczone rodzaje zwolnienia nie są tożsame, a zakres wsparcie będzie zależy od ich rodzaju. 

 

Czym się różnią zwolnienia grupowe od monitorowanych? 

Główny cel zwolnień grupowych to zabezpieczenie odpowiedniej procedury rozstania się przedsiębiorstwa z pracownikami, a także zagwarantowanie świadczeń pieniężnych, wynikających z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Celem programów realizowanych podczas zwolnień monitorowanych (tzw. outplacement’u) jest natomiast pomoc w pozyskaniu nowego zatrudnienia. 

Przy zwolnieniu grupowym pracownik otrzyma odprawę pieniężną (art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy), której wysokość zależna jest od okresu przepracowanego u pracodawcy. W przypadku outplacementu, czyli zwolnieniach monitorowanych, pracodawca jest obowiązany uzgodnić z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych.

Dotyczy to w szczególności

 • pośrednictwa pracy;
 • poradnictwa zawodowego;
 • szkoleń. (artykuł 70. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.)

 

Ponadto, na wniosek pracownika pracodawca może wypłacić świadczenie szkoleniowe za okres udziału pracownika w szkoleniach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego i kwocie określonej w wyżej wymienionej ustawie. Podczas outplacementu firmy decydują się często na oddanie zadań w ręce wykwalifikowanych Agencji Zatrudnienia lub doświadczonych w tym zakresie instytucji szkoleniowych. Zwłaszcza w czasach kryzysu jest to popularne rozwiązanie. Obserwujemy je u naszych klientów. 

 

Sposób rozstania z pracownikiem to wizytówka przedsiębiorstwa

To od pracodawcy zależy jak rozstanie się z pracownikiem i jakie będą tego „skutki”. Warto pamiętać, że wielokrotnie to odchodzący pracownik jest wizytówką firmy i może stać się jej reklamą lub wręcz przeciwnie – antyreklamą. Ważne jest, że firma nie musi spełniać przesłanek zwolnień monitorowanych, aby rozstawać się z pracownikami w ramach procesu outplecmentowego, który odchodzącym osobom zapewni wsparcie w pozostaniu na rynku pracy i znalezieniu nowego zatrudnienia, a pracodawcy pomoże utrzymać dobrą opinie. 

Współpraca Agencją Zatrudnienia przynosi więc korzyść obu stroną przy rozstaniu: pracodawcy zapewnia sprawnie przeprowadzony proces, a odchodzącym pracownikom wsparcie doradcze i pomoc specjalistów. Dodatkowym atutem Agencji Zatrudnienia jest biegła znajomość lokalnego rynku pracy i możliwość zagospodarowania  „wolnych pracowników” w innym zakładzie. 

Firmy praktykują również pośrednie wsparcie odchodzącym pracownikom w formie wystawianych referencji, przydatnych podczas ubiegania się o nowe stanowisko. Niniejsze zjawisko dotyczy w szczególności kadry wyższego szczebla. 

 

Podsumowanie

Podsumowując pracodawcy dysponują narzędziami zarówno tymi formalnie określonymi przez prawo jaki tymi wynikającymi z polityki firmy, które mają na celu dobre rozstanie się z pracownikiem. Forma i przebieg rozstania w istotny sposób wpływa na wizerunek pracodawcy.

Potrzebujesz pomocy w opisanym zakresie? Zapraszamy do kontaktu nasz zespół doradzi najlepsze rozwiązania w zależności od indywidualnej sytuacji. 

Dowiedz się więcej o outplacemencie -> 

 

 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuł -> 

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->


 • 0
kurs instruktora praktycznej nauki zawodu

Jak zorganizować praktyki w firmie?

Tags : 

Chciałbyś mieć praktykantów, ale nie wiesz od czego zacząć?  Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium wiedzy na temat praktyk i formalności z nimi związanych. Zapraszamy do lektury.

 

Kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu (tzw. praktyki)? 

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców, w gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

Kto może być nauczycielem praktycznej nauki zawodu?

 Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

 • pracodawca,
 • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • osoba zatrudniona u pracodawcy.

Jak widać – do prowadzenia praktyk przedsiębiorca może wyznaczyć dowolnego pracownika. Jest jednak pewien haczyk. Taka osoba musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to warunek konieczny. Bez tych uprawnień zwyczajnie nie można przyjąć ucznia na praktyki. 

Aktualnie taki kurs trwa 48 godzin szkoleniowych. Wcześniej było to aż 80.  Program kursu musi być zgodny z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, a jego program powinien być zatwierdzony przez Kuratora Oświaty. Pod tym linkiem dowiesz się więcej o samym kursie -> 

 

Nie każdy może wziąć udział w kursie pedagogicznym

Przed rozpoczęciem kursu rzetelna firma szkoleniowa powinna sprawdzić czy kwalifikujesz się do jego podjęcia. Aby wziąć w nim udział musisz posiadać:

1. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędne,  lub
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. dyplom ukończenia studiów:

 • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Dodatkowe wymagania 

Praktycznej nauki zawodu nie może prowadzić osoba, która była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (z wyjątkiem uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu.

 

Co jest podstawą realizacji praktyk?

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem, w którym praktyka będzie realizowana. 

Umowa musi zawierać: 

 • nazwa i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
 • nazwa i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
 • zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;
 • listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
 • formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu
 • kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
 • prawa i obowiązki stron umowy;
 • sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów;
 • dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

Do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu, dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

 

Co musisz zapewnić jako podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu?

Podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu ma następujące obowiązki:

a) zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

 • stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy,
 • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
 • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

b)wyznaczenie odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych;

c) zapoznanie uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu;

e) sporządzanie, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentacji powypadkowej;

f) współpraca ze szkołą lub z pracodawcą organizującym praktyczną naukę zawodu;

g) powiadamianie szkoły lub pracodawcy organizującego praktyczną naukę zawodu o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

 

Jaki jest dopuszczalny wymiar czasu pracy praktykanta?

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

 

Jakie wynagrodzenie otrzymuje praktykant?

Praktyki zawodowe w szkołach branżowych (dawniej zawodowych) rozumiane jako praktyczna nauka zawodu, będąca elementem edukacji ucznia z zasady są płatne. Wynagrodzenie oblicza się na podstawie procentowego stosunku do miesięcznej pensji obowiązującej w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Zgodnie z tymi zasadami, młodociani mogą otrzymać wypłatę, która stanowi nie mniej niż:

 • 4% wynagrodzenia (podczas pierwszego roku nauki),
 • 5% wynagrodzenia (podczas drugiego roku nauki),
 • 6% wynagrodzenia (podczas trzeciego roku nauki).

Dodatkowo, uczniowie dojeżdżający na praktyki mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu na praktykę do wysokości kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom.

 

Jakie koszty zostaną Ci zrefundowane jeżeli zdecydujesz się na organizację praktyk?

Szkoła branżowa (dawniej zawodowa) jest zobligowana do zrefundowania następujących kosztów: 

 • wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, tj. 2.617 zł 
 • dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – w wysokości nie niższej niż 10% tzw. przeciętnego wynagrodzenia, w 2020 roku tj. 536,80 zł 
 • kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości 20% tzw. przeciętnego wynagrodzenia, w 2020r. tj. 1 073,6‬0 zł 

 


Procedura przyjęcia praktykanta w 5 krokach

KROK 1: Odbycie kursu Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu. Już dziś możesz się zapisać na taki kurs. Informacje uzyskasz pod tym linkiem -> 

KROK 2: Zgłoszenie się do szkoły: technikum, szkoły branżowej I i II stopnia. Najlepiej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

KROK 3: Podpisanie umowy ze szkołą.

KROK 4: Rozpoczęcie praktyk danego ucznia/grupy uczniów.

KROK 5: Zakończenie praktyk danego ucznia/grupy uczniów – wydanie zaświadczenia o ukończeniu praktyk, wystawienie oceny.

 

Dobra rada dla Ciebie na koniec

Dyrektorzy szkół chętnie nawiązują współpracę z nowymi przedsiębiorcami. Możesz być spokojny  o przyjęcie Twojej kandydatury. Ponadto dyrektor i pracownicy szkoły chętnie pomogą Ci we wszystkich formalnościach związanych z prowadzeniem praktyk. Szkoły dysponują wzorami dokumentów i często wręcz pilnują za Ciebie terminów. Nie bój się umówić na spotkanie z Dyrektorem lokalnej szkoły – on na Ciebie czeka.

 

Zapisz się na kurs pedagogiczny i uzyskaj uprawnienia bez wychodzenia z domu ->

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->

 


 • 0
Jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników

Jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników po zwolnieniu części załogi?

Tags : 

Pracownicy potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Jest to podstawowa wartość, która motywuje ich do zaangażowania się i wypełniania swoich obowiązków najlepiej jak potrafią. Co zrobić gdy w dobie pandemii nie ma innego wyjścia i musimy rozstać się z częścią załogi? Czy jest jakiś sposób by pozostali członkowie zespołu nie stracili zapału i poczucia stabilizacji?

 

Rola lidera podczas kryzysu

Konsekwencją pandemii jest kryzys, a kryzys to działanie w chaosie i czas podejmowania trudnych decyzji, również tych o pożegnaniu się z częścią załogi. Brak znajomości dobrych praktyk podczas sytuacji podbramkowych i utrata kontroli mogą wywołać u menadżerów stres. Kryzys nie zwalnia jednak lidera z jego roli. Silny przywódca w ciężkich czasach jest potrzebny zespołowi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Musi on reagować elastycznie i dopasowywać sposób działania do zmieniających się ciągle warunków, trzymać się wartości i zasad by zadbać o jedność w zespole. Zadaniem liderów jest podejmowanie działań w oparciu o najlepsze na dany moment rozwiązania oraz dbanie o priorytety. 

Lider w czasach kryzysu jest wręcz otoczony wyzwaniami. Musi jednak pamiętać, aby przede wszystkim zadbać o swoją załogę – grupę osób za które odpowiada, które obdarzają go zaufaniem i dla których jest autorytetem.

 

Jak zwolnienia odbijają się na pracownikach, którzy zostają w firmie?

Zwolnienia w zespołach są zawsze negatywnym doświadczeniem dla całej załogi. Nawet dla tych, którzy swoje stanowiska zachowali. Często powoduje to narastające napięcie i zagęszczenie atmosfery w firmie. Pojawia się frustracja oraz gniew. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest brak przemyślanej strategii komunikacyjnej. Dobre zarządzanie złymi wiadomościami to prawdziwe wyzwanie dla kadry kierowniczej, tak bardzo istotne w efektywnej komunikacji z pracownikami.

Wśród osób, które pozostają w firmie mogą występować negatywne reakcje określane tak zwanym “syndromem ocalonych”. Charakteryzuje się to obniżeniem poziomu zaufania do pracodawcy. Okazuje się, że Ci, którzy zachowali swoje miejsca pracy paradoksalnie wcale nie czują się bezpiecznie. Podczas wykonywania obowiązków towarzyszy im gorszy nastrój, ich samoocena jest obniżona, łatwo wpadają w gniew. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia zaangażowania i odbija się na efektywności pracy. 

 

Postaw na jasny komunikat

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas redukcji etatów jest brak oficjalnego i jasnego komunikatu o sytuacji w przedsiębiorstwie. Multum liderów próbuje przemilczeć niewygodny temat udając, że nic się nie dzieje. Takie zachowanie niesie za sobą jedynie negatywne skutki. Braki w komunikacji pracownicy wypełniają plotkami i spekulacjami, co przekłada się na szum informacyjny.

W czasach kryzysu pracownicy potrzebują lidera, który:

 • przypomina im o celach i zasadach  – nakierowuje i motywuje;
 • komunikuje się autentycznie i regularnie – plotki rozchodzą się szybciej niż koronawirus. Lider powinien przekazywać i powtarzać fakty, bez interpretacji;
 • działa – sprawnie wyciąga wnioski z działania i przyjmuje informację zwrotną;
 • szuka jasności –  w zagrożeniu dostrzega szansę na rozwój, przedstawia prawdziwe informacje, daje ludziom nadzieję, ale nie ukrywa prawdy;

 

Dobry lider to otwarty lider

Dobry lider powinien zadać sobie pytanie “Jaki chcę być, aby wspierać ludzi i organizację w kryzysie?”. Przede wszystkim musi zadbać o przejrzystość komunikacji wobec swoich pracowników. Sprawna komunikacja zapobiega chaosowi. 

Rozstanie z częścią zespołu wywołuje sporo emocji. Pytania przychodzą z każdej strony. Część z nich dotyczy sytuacji pozostałych pracowników, planów na kolejne miesiące i następstw podjętych decyzji. Dobry lider pozwala swoim pracownikom zadać te pytania, rozmawia z nimi otwarcie i szczerze. Daje przykład, zachowuje optymizm i spokój, dba o równowagę i skupienie. Jeśli pracownicy potrzebują rozmowy, dobry lider powinien znaleźć czas by im to zapewnić, pamiętając, że w każdej sytuacji kryzysowej komunikacja jest kluczowa. Przy braku jasności i chaosie informacyjnym poczucie lęku i niepewności wzrasta.

 

Podsumowanie

Jeżeli zależy Ci na tym by opanować sytuację w firmie i zneutralizować negatywne skutki rozstania z częścią załogi musisz więc być otwarty na dialog. Jest to klucz do zachowania dobrej atmosfery panującej wewnątrz organizacji, pomimo występującego kryzysu.

Narzędziem, który może wspomóc Twoje działania podczas kryzysu jest outplacement. Dowiedz się więcej o outplacemencie -> 

 

 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuł -> 

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->


 • 0
lęk w czasach pandemii

Lęk w czasach pandemii koronawirusa. Jak wpływa na organizm?

Tags : 

Zewsząd uderzają w nas informacje o koronawirusie, a groźba pandemii podsyca strach i u części z nas – budzi lęk. Z historii znamy przypadki epidemii czy plag, które dziesiątkowały gatunek ludzki. Niejednokrotnie jednak miała miejsce sytuacja, w której ludzie opiekujący się chorymi uniknęli zarażenia. Nasuwa się więc pytanie dlaczego?

Wpływ lęku na nasz organizm

Strach i lęk jest nie są naszymi sprzymierzeńcami.  Lęk pobudza nasz organizm wytwarzając adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol – czyli tzw. hormony stresu. Krótkotrwały stres, wynikający np. z ćwiczeń fizycznych, bywa korzystny ponieważ pobudza niektóre reakcje odpornościowe naszego organizmu. Wpływa on między innymi na wzrost komórek NK, które zabijają komórki zakażone wirusami i niektóre nowotworowe. Długotrwałe narażanie organizmu na stres działa niestety dużo gorzej. Znacząco obniża naszą odporność co powoduje, że stajemy się otwartymi wrotami dla wszelakich infekcji.

Kontrola stresu to gwarant zdrowego i silnego organizmu

Zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju wydaje się być nieodzownym warunkiem utrzymania umysłu i ciała w zdrowiu. Koronawirus powoduje chorobę grypopodobną z którą osoby w sile wieku mogą skutecznie walczyć. Przewlekły stres i lęk natomiast mogą narażać nasz organizm na dużo gorsze schorzenia. Dobrze by było więc, abyśmy, oprócz zalecanych działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz tych mających nas przed nim chronić, zadbali również o naszą psychikę oraz ducha. Musimy pracować nad spokojem wewnętrznym. To zdecydowanie ułatwi nam funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. 

Jak chronić się przed koronawirusem, a przy okazji zadbać o wewnętrzny spokój?

 • Zachowaj odpowiednią higienę rąk i twarzy – myj i dezynfekuj ręce częściej niż do tej pory.  Zwłaszcza, jeśli przebywasz w miejscu publicznym.
 • Unikaj dotykania oczu, ust, nosa, a najlepiej całej twarzy – wyjątek stanowi sytuacja, kiedy twoje ręce są zdezynfekowane.
 • Unikaj zgromadzeń oraz skupisk ludzi (powyżej 20 osób).
 • Gdy kaszlesz lub kichasz – zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Jeśli masz możliwość – nie wychodź z domu i możliwie jak najrzadziej wybieraj się na zakupy. 
 • Zadbaj o swoją psychikę i ducha – wprowadź odpowiednie dla siebie techniki relaksacji lub medytacje. Słuchaj muzyki, módl się, ćwicz i tańcz – wykonuj czynności, które pomagają ci w utrzymaniu psychicznej równowagi i wspomagają twój wewnętrzny spokój, wpływają na poczucie kontroli. 

 

Grupa Wsparcia

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat radzenia sobie ze stresem i lękiem? Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości? Co tydzień przeprowadzamy transmisję live podczas których udzielamy cennych wskazówek jak zadbać o zdrową psychikę oraz odpowiadamy na wasze pytania. 

Zapisz się do grupy wsparcia – >

Przeczytaj nasze pozostałe artykuł -> 

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->


 • 0
współpraca z agencją zatrudnienia

Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją zatrudnienia podczas kryzysu?

Tags : 

Ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem (SARS-CoV-2) z dnia na dzień powodują coraz większe straty w polskich przedsiębiorstwach. Tysiące firm ogranicza swoją działalność, część z nich jest zamykana z dnia na dzień. Największym problemem wielu przedsiębiorców oprócz braku płynności finansowej jest konieczność redukcji etatów. Likwidacja stanowisk w firmie musi być jednak przeprowadzona w sposób bezpieczny. Taki, który nie godzi w wizerunek firmy, jak również zabezpiecza dobro zwalnianego pracownika. Jak tego dokonać? Dowiecie się tego z poniższego artykułu. 

Agencja pracy to dobry partner również podczas kryzysu

Wiele dobrze prosperujących firm, które intensywnie rosły i rozwijały się w ostatnich latach,  prawdopodobnie nigdy wcześniej nie musiało uciekać się do zwolnień grupowych, aby uratować swój biznes. Nierzadko więc brakuje im odpowiednich narzędzi, czy wypracowanych procesów, aby zrobić to w bezpieczny sposób. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być współpraca z agencją zatrudnienia, która zoptymalizuje zatrudnienie oraz pomoże ograniczyć straty finansowe. 

Dzięki pomocy agencji możesz zyskać możliwość elastycznego zatrudnienia pracowników i  otrzymać pomoc w przywróceniu płynności finansowej. Współpraca z agencją pozwoli Ci również zmienić strukturę kosztów ze stałych (np. związanych z utrzymaniem pracowników) na zmienne, poprzez stosowanie formuły pracy tymczasowej. 

Zalety współpracy z agencją zatrudnienia

 • Unikniesz procesu zwolnień – wypełniając etaty przy współpracy z agencją masz możliwość elastycznego zarządzania pracownikami, bez konsekwencji wynikających zwłaszcza z przeprowadzania zwolnień grupowych. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastową oszczędność zasobów finansowych Twojej firmy. 

 

 • Agencja zatroszczy się, aby zwolnieni przez Ciebie pracownicy utrzymali ciągłość zatrudnienia poprzez np. zatrudnienie ich dla innego pracodawcy. Tym samym zachowasz dobry wizerunek wśród odchodzących osób, a także reszty Twojej kadry. 

Pamiętaj, że sytuacja kryzysowa nie będzie trwała wiecznie. W momencie wzrostu zapotrzebowania na pracowników masz pewność, że agencja zatrudnienia zapewni ci ich natychmiast. Współpraca ta jest zawsze elastyczna i zależna od Twoich potrzeb. 

Outplacement

Jeśli nie współpracujesz z agencją zatrudnienia, a wiesz, że nie unikniesz zwolnień to właśnie teraz jest najlepszy czas, aby taką współpracę nawiązać. 

Eksperci od HR kompleksowo przeprowadzą proces outplacementu, którego celem jest skuteczna organizacja procesu zwolnień. Właściwie zaplanowany i wdrożony outplacement to niezastąpione wsparcie dla osoby zwalnianej, a do tego jest działaniem, które ochroni wizerunek firmy. 

Co zawiera proces outplacementu?

Pakiety są zawsze elastyczne i dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania danej firmy. Rozwiązania, które mogą okazać się dla Ciebie kluczowe to między innymi:

 • Wsparcie działów HR i kadry zarządzającej w podejmowaniu decyzji dotyczących zwolnień pracowników,
 • Pomoc prawna w procesie skomplikowanych zwolnień, w szczególności – zwolnień grupowych,
 • Wsparcie odchodzących pracowników w analizie ich predyspozycji i zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych (m.in.: udział w warsztatach, szkoleniach i webinarach z zakresu autoprezentacji, negocjacji, rozwoju osobistego oraz pomoc w planowaniu dalszej drogi zawodowej),
 • Wsparcie odchodzących pracowników w poszukiwaniu nowej pracy – pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w doborze ofert pracy i odnalezieniu się na obecnym rynku oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • Wsparcie psychologiczne pracowników, aby umieli sobie  poradzić  z sytuacją kryzysową i emocjami związanymi z utratą pracy.

Podsumowanie

Jeśli w Twojej firmie nieodzownym będzie przeprowadzenie redukcji etatów to outplacement z pewnością okaże się dla Ciebie zbawienny. Agencja zajmie się formalnościami i przebiegiem całego procesu, a Ty, dzięki wsparciu, zachowasz dobry wizerunek i unikniesz roszczeń prawnych ze strony pracowników, zwłaszcza w przypadku zwolnień grupowych. Dodatkowo, jeżeli rynek zmusi Cię do zwolnienia pracowników stałych to agencja pomoże im w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

Skontaktuj się z nami, wspólnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

 

Dowiedz się więcej o outplacemencie -> 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuł -> 

Odwiedź naszego Facebooka i bądź na bieżąco ->


 • 0
KORONAWIRUS

Apel w związku z koronawirusem COVID-19

Tags : 

Apel w związku z koronawirusem COVID-19

 

W  trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo apelujemy do naszych pracowników tymczasowych, klientów oraz pozostałych osób odwiedzających naszą placówkę o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o higienę osobistą w celu uchronienia się przed rozprzestrzenianiem koronawirusa. Poniżej podajemy przydatne informacje.

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem

 • Częste przecieranie rąk chusteczkami do dezynfekcji na bazie alkoholu lub mycie rąk wodą i mydłem.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę należy natychmiast wyrzucić i umyć ręce.
 • Unikanie bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel.
 • Dokładne gotowanie mięsa i jajek. 
 • Unikanie kontaktu z chorymi lub bezpańskimi zwierzętami.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem! Myj ręce!

 • po kaszlu lub kichaniu,
 • przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku,
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • kiedy ręce są widocznie zabrudzone,
 • po pracy ze zwierzętami lub odpadami zwierzęcymi,

Umyj ręce mydłem i bieżącą wodą, kiedy są widocznie zabrudzone Jeśli twoje ręce nie są widocznie zabrudzone, często przecieraj je chusteczkami do dezynfekcji lub użyj płynu dezynfekcyjnego do rąk na bazie alkoholu, lub myj wodą z mydłem 

 

Chroń innych przed zachorowaniem!

 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem,
 • Następnie wyrzuć chusteczkę i umyj ręce wodą i mydłem lub zastosuj płyn dezynfekcyjny,
 • Wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza bezpośrednio po użyciu,
 • Po kaszlu, kichaniu oraz podczas opieki nad chorym, przecieraj ręce chusteczkami  do dezynfekcji lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu, lub myj ręce wodą i mydłem,
 • Unikaj bliskiego kontaktu z innymi, kiedy masz katar, kaszel lub gorączkę, 
 • Unikaj spluwania w miejscach publicznych,
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem zwróć się telefonicznie o pomoc do lekarza. Przekaż informacje o miejscach i czasie swoich ostatnich podróży,
 • Unikaj podróży, jeśli masz gorączkę i kaszel.

Z góry dziękujemy za zastosowanie powyższych zaleceń. Pamiętajmy, że w przypadku epidemii wiele zależy od naszego zachowania! 

Życzymy dużo zdrowia,

Zespół EMAT HRC


 • 0
komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna – sprawdź jak wielkie ma znaczenie!

Tags : 

Stań w rozkroku, ponieść ręce w górę w kształcie litery V i zatrzymaj się tak na 2 minuty. Myślisz, że zwariowaliśmy?  Nic bardziej mylnego.

Mowa ciała nas definiuje

Amy Cuddy, amerykańska psycholog przekonuje, że aby usprawnić swoje życie bez technologii wystarczy zmienić pozycję na 2 minuty. „Jeśli zmienicie postawę swojego ciała, tylko troszkę, może to znacząco wpłynąć na bieg waszego życia” – twierdzi Amy.
Tematyka komunikacji niewerbalnej – modna, wszechobecna, poruszana właściwie na każdym szkoleniu z umiejętności miękkich – skupia się na interakcji pomiędzy odbiorcą, a nadawcą komunikatu. Na tym co „mówi” Twoje ciało. Bezsprzecznym jest, że to jakie sygnały wysyłasz ze swojego ciała wpływa na odbiór Ciebie oraz Twoich komunikatów.

W 2013 r. badaczka Nalini Ambady wykazała, że ludzie oglądający 30 sekundowe nagrania wideo bez dźwięku, które przedstawiają interakcje lekarz-pacjent, są w stanie określić czy i na ile lekarz jest miły oraz przewidzieć, czy zostanie on oskarżony o błąd w sztuce lekarskiej. Temat ten wszystkich nas ciekawi i inspiruje. Został on spopularyzowany, tak że już chyba każdy dorosły osobnik spotkał się chociaż z jedną teorią na temat „mowy ciała” w swoim życiu. Na dowód tego jak bardzo ludzie chcą poznać labirynty mowy ciała spróbujcie wpisać w wyszukiwarkę Google „mowa ciała”, a najczęściej wyszukiwane hasła, które się pojawią to „mowa ciała zakochanego”, „mowa ciała zainteresowanego mężczyzny”, „mowa ciała przykłady” czy „mowa ciała kobiety, której wpadłeś w oko”. Coś jest na rzeczy. To czego nie słyszymy w samych słowach chcemy zauważyć w gestach, mimice i ruchach.

 

Click To Tweet

 

Sukcesu i porażki nie ukryjemy przed światem

Wspomniana wcześniej Amy Cuddy idzie o krok dalej i zadaje proste pytanie „Czy sygnały niewerbalne rządzą sposobem myślenia i odczuwania o sobie oraz czy nasze ciała wpływają na nasze umysły”?

Profesor Jessica Tracy która wykazała, że zarówno ludzie widzący, jak i niewidomi od urodzenia, w momencie sukcesu przybierają pozycję ciała wskazującą na siłę, podnosząc ręce i ramiona w górę w kształt litery V. Gdy zaś czujemy się zagrożeni przyjmujemy pozycję zamkniętą, zwijamy się w kłębek. Każdy z nas na przysłowiowym „dywaniku u szefa” nie siądzie w pełnym rozkroku, wyprostowany jak struna, z głową podniesioną wysoko i rękami uniesionymi nad głową. Kurczymy nasze ciało przed władzą, przygotowujemy się na to, co może nas spotkać. Na atak. 

 

pozycje siły i słabości

źródło: Amy Cuddy, Uniwersytet w Harvardzie

Hormony, a komunikacja niewerbalna

Amy wskazuję, iż istnieje znacząca różnica pomiędzy ludźmi silnymi i słabymi na poziomie fizjologicznym. Jest to różnica w poziomach dwóch hormonów: testosteronu czyli hormonu dominacji i kortyzolu czyli hormonu stresu. Odkryła, że dominujące samce alfa mają wysoki poziom testosteronu i niski poziom kortyzolu. „Siła to nie tylko testosteron, ale to także Twoja reakcja na stres”.

Badaczka postanowiła przeprowadzić eksperyment, zaprosiła do swojego gabinetu grupę osób. Poprosiła żeby na dwie minuty uczestnicy badania przyjęli pozę siły albo słabości (pozy te zostały im przedstawione na zdjęciach). Procedura wyglądała tak, że osoba przy wejściu do gabinetu pluła do fiolki, kolejno przyjmowała pozycję siły albo słabości na dwie minuty. Następnie zadawano uczestnikom eksperymentu pytanie „Jak silny się czujesz?”, proponowano im udział w grze losowej oraz pobierano próbki śliny. Wyniki są zaskakujące.

Tolerancja ryzyka, czyli hazardu, gry losowej: Spośród osób, które przyjęło pozycję siły aż 86% osób chciało zagrać. Spośród osób, które przyjęło pozycje słabości to wynik 60%. „To całkiem znacząca różnica” jak mówi sama badaczka.

Poziom testosteronu: od momentu rozpoczęcia udziału w badaniu osoby z pozycji siły doświadczyły 20% wzrostu poziomu testosteronu, natomiast osoby z pozycji słabości 10 % spadku.

Poziom kortyzolu: od momentu rozpoczęcia udziału w badaniu osoby z pozycji siły doświadczyły 25% spadku poziomu kortyzolu, osoby z pozycji słabości 15% wzrostu.

Click To Tweet

Podsumowanie

Zdaniem Amy Cuddy „Wystarczyły dwie minuty aby doprowadzić do zmian hormonalnych powodujących, że mózgi stały się asertywne, pewne siebie i czuły się komfortowo, albo bardzo reaktywne na stres. Wygląda na to, że nasze sygnały niewerbalne faktycznie rządzą tym jak myślimy i jak odczuwamy siebie (…) Także nasze ciała wpływają na nasze umysły”

Zatem jeszcze raz, stań w rozkroku, ponieść ręce w górę w kształcie litery V i zatrzymaj się tak na 2 minuty!

 

O autorce:

Justyna Szewioła – Kierownik placówki EMAT HRC Katowice.


 • 0
pracownicy z azji emat hrc

Pracownicy z Azji szansą na brak rąk do pracy w Polsce

Tags : 

Już od kilku lat firmy w Polsce cierpią na brak pracowników, który jest spowodowany między innymi spadającym bezrobociem. Pracodawcy w naszym kraju ratują się pracownikami z Ukrainy, jednak ich napływ jest wciąż niewystarczający. Czy rekrutacja pracowników z Bangladeszu, Indii i Wietnamu pozwoli zapełnić wszystkie miejsca pracy? Czy pracownicy z Azji to sposób na brak chętnych osób do pracy?

Zatrudnienie obcokrajowca pomaga?

Negatywne zjawiska demograficzne w Polsce oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników, o którym już wspominaliśmy, sprawiło, iż zatrudnianie obcokrajowców w Polsce stało się zjawiskiem powszechnym, a dla niektórych branż wręcz koniecznym.

Już od kilku lat miejsca pracy niechętnie zapełniane przez Polaków są zajmowane przez pracowników z Ukrainy, którzy nieco odratowali sytuację przedsiębiorców w naszym kraju. Od 2014 roku liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy zwiększała się w bardzo szybkim tempie. W 2014 r. wyniosła blisko 373 tysiące, natomiast w roku 2017 osiągnęła pułap 1,715 miliona.

W 2017 roku liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy wyniosła 1,715 miliona. Click To Tweet

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce nie wystarcza

Pomimo zatrudniania coraz większej liczby obywateli Ukrainy w naszym kraju, przy ciągle spadającym bezrobociu i pojawiających się nowych miejscach pracy, zatrudnianie obywateli Ukrainy nie zaspakaja potrzeb pracodawców.

Krótkie okresy pracy wynikające na przykład z ograniczeń formalnych uproszczonej procedury zatrudniania (180 dni pracy) czy stale rosnące oczekiwania pracowników ukraińskich spowodowały, że aktualna sytuacja dla polskich pracodawców jest niezwykle trudna.

To może… pracownicy z Azji?

Z uwagi na powyższe problemy i trudności, polscy pracodawcy są zmuszeni szukać innych rozwiązań, by zapewnić sobie bezproblemowe funkcjonowanie w branży poprzez zapełnienie miejsc pracy w swoich przedsiębiorstwach.

Jak się okazuje, coraz częściej zamiast ukraińskiego pracownika, rekrutują oni osoby z takich krajów jak Bangladesz, Wietnam czy Indie. Co ciekawe, wśród zatrudnianych pracowników z Azji są często osoby dobrze wykwalifikowane, a nie tylko te do przyuczenia.

Skąd biorą się w Polsce pracownicy z Azji?

W Bangladeszu znajduje się centrum szkoleniowe, gdzie podczas oczekiwania na pracę w Polsce, kandydaci szlifują swoje umiejętności np. spawania, szycia, operowania wózkiem jezdniowym czy murarki, ale także przyuczają się do wykonywania innego typu zawodu.

Pracownicy ze Wschodu, ale z Dalekiego

Pracownicy z Bangladeszu, Indii czy Wietnamu są głównie zainteresowani zatrudnieniem w Polsce na dłuższy okres – minimum rok, a często nawet do trzech lat. Biorąc pod uwagę formalne ograniczenia przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, pracownicy z Azji wydają się bardzo interesującą alternatywą dla polskich pracodawców.

Ze względu na to, że pracownicy z Azji chcą zatrudniać się na dłużej, pracodawcy mają z głowy kilka problemów, m.in.: wysoką rotację czy konieczność ciągłego przyuczania do zawodu nowych pracowników.

Dlaczego pracownicy z Azji szukają pracy w Polsce?

Powodem, dla którego w głównej mierze pracownicy z Azji chcą przyjeżdżać do naszego kraju, są lepsze warunki bytu. Wielu z nich w swoich krajach nie pracuje często w ogóle za pieniądze, a jeśli już uda im się coś zarobić, są to bardzo niskie kwoty. Ich pensje są tak niskie, że nie mogą pozwolić sobie na normalne i godne (prze)życie.

Tacy pracownicy w Polsce mogą liczyć na pensje rzędu 450-650 dolarów miesięcznie, co sprawia, że są oni bardzo zmotywowani nie tylko do samego przyjazdu do naszego kraju, ale też do rzetelnej pracy.

Z uwagi na niskie zarobki w swoich krajach, pracownicy z Dalekiego Wschodu są również bardziej lojalni pracodawcy , do którego przybywają w celach zarobkowych. Wysokie koszty podróży oraz brak rozwiniętej sieci migracyjnej (w porównaniu np. do ukraińskiej) sprawiają, że tacy pracownicy są miej skłonni do nagłych zmian miejsca zatrudnienia.

Pracownicy z Dalekiego Wschodu w Polsce mogą liczyć na pensje rzędu 450-650 $ mies., co znacznie poprawia ich warunki bytu. Click To Tweet

Czego oczekują pracownicy z Azji w Polsce?

Jak już wspomnieliśmy, głównie jest to czas trwania kontraktu: ma on być podpisany na co najmniej rok, a najlepiej 2-3 lata, żeby mogli skupić się na wykonywanej pracy zarobkowej, a nie co kilka miesięcy załatwiać formalności.

Jeśli chodzi o płacę, pracownicy z Azji mają niższe oczekiwania finansowe od pracowników z Ukrainy i liczą na co najmniej minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w Polsce. Należy jednak pamiętać iż oczekują oni zorganizowanego zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego czy posiłków. Z uwagi na bariery językowe, chcą również mieć zapewnioną pomoc koordynatora projektu, który będzie obsługiwał ich w języku angielskim.

Pracownicy z Azji mają niższe oczekiwania finansowe od pracowników z Ukrainy. Click To Tweet

Jak zatrudnić pracownika z Dalekiego Wschodu?

Zatrudnienie pracowników z Azji czy Dalekiego Wschodu nie jest tak proste, jak rekrutacja obywateli Ukrainy – wymaga czasu i planowania z wyprzedzeniem, ale daje pewność realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zatrudnienie pracowników z Dalekiego Wschodu wymaga przeprowadzenia rekrutacji w kraju pochodzenia oraz pełnej procedury legalizującej pracę i pobyt w Polsce. Mimo pewnych trudności, zatrudnienie pracowników przynosi wiele korzyści, choćby takich jak zmniejszenie rotacji. Z drugiej strony pozwala na zdobycie wykwalifikowanych pracowników zmotywowanych do podjęcia pracy.

Jeśli zatem jesteś pracodawcą, prowadzącym działalność w Polsce i chcesz zatrudniać pracowników z Azji, nie czekaj – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci we wszystkich procedurach i zajmiemy się kwestiami formalnymi, by pomóc Ci zatrudnić pożądane osoby!

 

Sylwia Galin – Kierownik Agencji Zatrudnienia EMAT HRC Oddział w Nowej Soli – obsługa w zakresie rekrutacji oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce pracowników z Bangladeszu, Wietnamu czy Nepalu.


 • 0
noc szkoleń emat hrc

Noc Szkoleń: warsztaty motywacyjne już 15-17 października w 3 polskich miastach!

Tags : 

Już 15, 16 oraz 17 października 2018r. będziecie mieli okazję wziąć udział w niezwykłej sesji coachingowej metodą Points of You. Jako EMAT HRC postanowiliśmy wziąć udział w inicjatywie Noc Szkoleń i zaprosić was na wieczorne warsztaty w Zielonej Górze, Poznaniu oraz Wolsztynie. 

Opis warsztatów

Warsztaty metodą Points Of You™ to wyjątkowa sesja coachingowa, podczas której zabawę potraktujesz serio, otworzysz się na niekonwencjonalne myślenie i przyjrzysz się sobie. Zagraj, zadaj sobie pytania i posłuchaj innych. Odkryj swoje powołanie. Może wydaje Ci się, że żeby odkryć swoje powołanie trzeba wszystko postawić na jedną kartę, zrobić życiową rewolucję czy wyjechać na koniec świata i zacząć coś nowego, czego wcześniej nie próbowaliśmy. Często wystarczy delikatna modyfikacja tego nad czym już pracujemy. Znalezienie swojego powołania pomaga się wyzwolić i rozwinąć skrzydła. Zrób recykling swoich dotychczasowych przekonań i odkryj to co jest Tobie najbliższe.

Terminy szkoleń i bilety

Spotkania przeprowadzimy w Zielonej Górze, Poznaniu oraz Wolsztynie. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego radzimy spieszyć się z zapisami. Koszt szkolenia to jedynie 50 zł, co jest kwotą symboliczną w zamian za odnalezienie swojego potencjału i tonę dawki motywacji!

Nasi trenerzy

Elżbieta Matysiak

Psycholożka o specjalności psychologia transportu, trener biznesu, doradca zawodowy, headhunterka. Certyfikowany trener metody Points of You®. Trener personalny, kreator zmiany. Doradca w firmach chcących budować skuteczną politykę personalną.

Od 16 lat właścicielka marki EMAT HRC prowadzącej Agencję Zatrudnienia – świadczenie usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, kierowanie realizacją usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wcześniej pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie na stanowisku doradca zawodowy.

Zawodowo – pomagam firmom zarządzać tym co w nich najcenniejsze – ludźmi. Jestem orędowniczką marki osobistej oraz uważności/mindfulness w biznesie. Z wielką przyjemnością pracuję z ludźmi, którzy w codziennym wyścigu zagubili  homeostazę  w życiu i pracy. W prosty sposób mówię o ważnych sprawach, a w ludziach uaktywniam talenty i potencjał, który w nich drzemie.

Problem ?… to tylko sprawa do załatwienia.

Wykształcenie Wyższe: magister psychologii, specjalizacja psycholog transportu, licencjat pedagog psychopedagogika i doradztwo zawodowe. Realizator projektów unijnych z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej od 2009 r. do nadal. Koordynator / Kierownik projektów unijnych.

Beata Strzyżewska

Psycholog, Coach, Doradca kariery, Trener, Mediator, Specjalista sprzedaży Specjalizuje się w usługach psychologicznych, Indywidualnych i grupowych sesjach coachingowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym, mediacjach rodzinnych i gospodarczych, szkoleniach z zakresu sprzedaży. Prowadzi z powodzeniem własną firmę od 2010 roku.

Noc Szkoleń

Noc szkoleń to nie tylko nasze warsztaty. To inicjatywa ogólnopolska podczas którego osoby z wielu miast uczestniczą w szerokim spectrum szkoleń w tym samym czasie. Szkolenia odbywają się wieczorem,  po zachodzie Słońca. W kursach może wziąć udział każdy zainteresowany.

Sprawdź wszystkie warsztaty podczas 7 edycji nocy szkoleń -> 

Zapoznaj się z naszą stałą ofertą szkoleń twardych i miękkich ->


 • 0
cechy dobrej asystentki

Jaką rolę pełni asystentka w przedsiębiorstwie i dlaczego jest ona tak ważna?

Tags : 

Asystentka to bez wątpienia jeden z najbardziej niedocenianych zawodów na rynku, cel wielu żartów i błędnych stereotypów. Przeciętnemu zjadaczowi chleba kojarzy się jako niezbyt inteligentna, urodziwa blondynka, której obowiązkiem jest parzenie kawy i spełnianie zachcianek szefa. Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Rola asystentki w nowoczesnych firmach jest wręcz strategiczna i ma wpływ na płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli masz, drogi czytelniku, wątpliwości to koniecznie przeczytaj poniższy tekst.

 

Dlaczego kompetentna asystentka jest niezbędna w firmie?

Skoro na wstępie wspomnieliśmy o kawie – wbrew pozorom parzenie dobrej kawy to prawdziwa sztuka. Jeszcze większą sztuką jest podanie jej z odpowiedniej strony i umiejętność zamknięcia za sobą drzwi (tak, nawet takie drobiazgi mają znaczenie podczas spotkań wysokiego szczebla). Nie oznacza to, że asystentka powinna serwować kawę wszystkim, na skinienie palca. Powinna jednak umieć się odnaleźć w sytuacji, gdy z wizytą do firmy przyjdą zagraniczni goście i poproszą o konkretny rodzaj herbaty. Dobra asystentka musi więc pamiętać, żeby tej herbaty, jak i papierowych ręczników, bądź nawet trywialnych spinaczy w firmie nie zabrakło.

Asystentka powinna również opanować w stopniu perfekcyjnym język obcy (a najlepiej kilka), aby swobodnie umawiać spotkania z zagranicznymi kontrahentami, planować międzynarodowe podróże swojego szefa i zarządzać jego skrzynką mailową.

Dodajmy do tego znakomitą obsługę urządzeń biurowych, umiejętność szybkiego pisania, znajomość zasad savoir  vivre’u i mamy receptę na prawdziwą prawą rękę prezesa. Z tymi predyspozycjami pracę można odnaleźć w mgnieniu oka. Takiego pracownika potrzebuje każde rozwijające się przedsiębiorstwo.

Rola asystentki w nowoczesnych firmach jest wręcz strategiczna i ma wpływ na płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Click To Tweet

 

Szef działu zadań specjalnych

Asystentka to często najbardziej zaufana osoba w firmie, gdyż posiada dostęp do informacji poufnych. Osoba piastująca to stanowisko musi być dobrym dyplomatą. Reprezentuje wszak najważniejszego człowieka w przedsiębiorstwie – swojego szefa. Stanowisko to jest samodzielne, więc dodatkowo wymaga dobrej organizacji pracy własnej. Nie każdy posiada takową umiejętność.

 

Czego pracodawcy oczekują od asystentek?

Na rynku pracy obserwujemy wzrost wymagań w stosunku do osób pracujących na stanowisku asystentki. Powoduje to konieczność poszerzania swojej wiedzy oraz posiadania wysokich kwalifikacji. Pracodawcy chętnie stawiają na doświadczenie i dojrzałość. Duże znaczenie ma fachowa wiedza, ukończone studia zgodnie z zakresem działalności firmy, znajomość kilku języków obcych oraz przede wszystkim – chęć stałego rozwoju. 

 

Cechy idealnej prawej ręki prezesa

Cechy dobrego pracownika na tym stanowisku to również: komunikatywność i umiejętność współdziałania, znajomość obsługi komputera oraz wiedza na temat księgowości, finansów i wiedza prawna. Potrzebna będzie także umiejętność autoprezentacji, asertywność oraz spora wiedza na temat psychologii obsługi klienta i umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

Rynek pracy obfituje w oferty dla asystentek, ponieważ każdy dyrektor, prezes, kierownik większej firmy potrzebuje swojej prawej ręki. Poprzeczka względem wymagań wzrosła, ale przecież nie tylko na tym stanowisku wymaga się języków obcych, znajomości obsługi komputera i innych miękkich umiejętności.

Wzorowa asystentka powinna pracować rzetelnie, dostarczając wysokiej jakości obsługę, być otwarta i komunikatywna. Ważne, aby nawet w sytuacjach trudnych czy konfliktowych zachowywała zrównoważenie emocjonalne (bardzo potrzebne przy wybuchowym temperamencie szefa czy trudnym interesancie).

Idealna asystentka to po prostu prawa ręka prezesa. Click To Tweet

 

Podsumowanie

Profesjonalna asystentka  (ta, o którą wszyscy się biją) to taki radar – potrafi przewidywać czego będzie oczekiwał jej szef, zanim zdąży ją o to poprosić. Jak już wiecie – jej umiejętności muszą wykraczać daleko poza zwykłe  parzenie kawy. Idealna asystentka to po prostu prawa ręka prezesa.

 

Sprawdź inne, podobne artykuły:

-> Poznaj 15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej i nie daj się zaskoczyć!

-> Sprawdź 10 cech dobrego pracownika i dowiedz się czy posiadasz je wszystkie!

-> Poznaj 5 porad od rekrutera zwiększających szansę na zatrudnienie!


 • 0
jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną porady

Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną? Najlepsze porady!

Tags : 

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną to pierwszy „mały cel”, który pojawia się w Twojej głowie podczas wysyłania aplikacji. Kiedy już jednak zostaniesz zaproszony/a na spotkanie rekrutacyjne, zastanawiasz się nad tym, jak się ubrać. Dlatego dzisiaj przedstawiamy kompletny poradnik pt. „Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną?”. Sprawdź porady naszych rekruterów, które pomogą Ci w zrobieniu świetnego „pierwszego wrażenia”!

Jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

Kiedy Twoje CV zainteresuje rekrutera lub potencjalnego pracodawcę, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jak się pewnie domyślasz lub jak już wiesz z własnego doświadczenia, jest ona bardzo ważna dla dalszego rozwoju Twojej sytuacji zawodowej, bo to od niej często zależy czy zostaniesz zatrudniony/a czy też nie.

Pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne, bo według badań, już pierwsze 10 sekund rozmowy z kimś wystarczy, żeby wyrobić sobie o nim wstępną opinię i zdecydować, czy chcemy nawiązać z nim bliższe relacje. Choć owe „pierwsze wrażenie” często bywa mylące, to nie da się ukryć, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie będziesz mieć dużo czasu na przekonanie do siebie rekruterów.

Już 10 sekund rozmowy z kimś nowym wystarczy, żeby wyrobić sobie o nim wstępną opinię, zwaną pierwszym wrażeniem. Click To Tweet

Zacznijmy zatem od kwestii ubioru, która w aspekcie pierwszego wrażenia jest niezwykle istotna i może wiele o Tobie powiedzieć.

Jak ubrać się na rozmowę o pracę? Kwestie ogólne

Czy to, w co ubierzemy się na rozmowę o pracę, rzeczywiście jest aż tak ważne? Okazuje się, że tak, bo aż 65% właścicieli firm przyznaje, że gdyby musieli wybrać między dwójką kandydatów o bardzo podobnych umiejętnościach i doświadczeniu, zdecydowałby… ich ubiór podczas spotkania rekrutacyjnego!

Warto pamiętać o tym, że rozmowa kwalifikacyjna to nie czas na eksperymenty modowe. Jeśli jakichś ubrań w ogóle nie nosiłeś/aś wcześniej, lepiej zrezygnować z takich „stylizacji” i pójść w stronę czegoś, co jest sprawdzone – oczywiście, z odpowiednim wyczuciem.

Pamiętaj o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną należy się dobrze ubrać, a nie przebrać. Sprawni rekruterzy bez problemu zorientują się czy dobrze czujesz się w stroju, który założyłeś/aś czy też jest to dla Ciebie pewna nowość.

Motywem przewodnim Twojego stroju zatem powinna być „niewymuszona elegancja”.

Strój na rozmowę kwalifikacyjną – jak go dobrać?

Skoro znasz już podstawowe kwestie dotyczące ubioru na rozmowę rekrutacyjną, możemy przejść dalej i przedstawić elementy stroju, które są jak najbardziej wskazane podczas takiego spotkania oraz te, których absolutnie należy unikać!

Pamiętaj, że Twój strój biznesowy powinien wskazywać na Twoje porządane w pracy cechy. Dobrze, jeśli będzie odzwierciedlał Twoją kompetencję, profesjonalizm i klasę. Połącz te elementy z tym, w czym czujesz się dobrze, a Twoja pewność siebie wzrośnie i będziesz mieć większe szanse na pozytywne przejście procesu rekrutacji.

Na co warto postawić wybierając strój na rozmowę kwalifikacyjną?

 • Klasyczne stroje i kolory („niewymuszona elegancja”)
 • Schludne i czyste ubrania
 • Buty zakrywające palce i pięty (ważne szczególnie latem, kiedy upał kusi)
 • Rajstopy (wskazówka oczywiście dla Pań, ale warto pamiętać o niej również latem)

Czego powinno się unikać dobierając ubiór na rozmowę o pracę?

 • Sandałów i japonek (zdarzało się!)
 • Dużych dekoltów i spódnic mini
 • T-shirtów, krótkich spodenek, bluz czy dresów
 • Zbyt kolorowych strojów (chyba, że to rozmowa o pracę na specyficzne stanowisko, a nie biurowe)

Jeśli chodzi o punkt pierwszy, czyli „klasyczne stroje i kolory”, świetnie sprawdzi się czerń, kolor szary, granatowy, brązowy, beżowy czy pastelowe odcienie.

Klasyczne ubiór rozmowa kwalifikacyjna

Klasyczny ubiór na rozmowie kwalifikacyjnej zazwyczaj okazuje się świetnym wyborem

Dobierając strój na rozmowę kwalifikacyjną, w większości przypadków lepiej postawić na klasyczne kolory: czerń, granat, szarość, biel i brąz. Click To Tweet

Strój na rozmowę kwalifikacyjną – czy istnieje złoty środek?

Może Cię zmartwimy, ale niestety nie istnieje jeden, uniwersalny strój, który będzie pasował na wszystkie rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Dlaczego nie? Ponieważ wszystko zależy od tego, do jakiej firmy i na jakie stanowisko aplikujesz!

Lepiej jest być ubranym zbyt elegancko, niż niechlujnie. Jeśli zatem idziesz na rozmowę do młodej firmy (np. do start-upu), nie zaszkodzi założyć garnituru lub koszuli z krawatem i marynarką (jeśli jesteś mężczyzną) czy spódnicy lub sukienki i klasycznej koszuli lub bluzki (jeśli jesteś kobietą). Nawet, jeśli panuje tam bardzo luźna atmosfera – chyba, że podczas wstępnej rozmowy telefonicznej udzielono Ci informacji nt. wymaganego stroju.

Nie ma również co szaleć z dodatkami, bo co za dużo, to niezdrowo – zwłaszcza na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeden lub dwa jak najbardziej wystarczą. W przypadku mężczyzny, może być to po prostu zegarek i obrączka (jeśli jest po ślubie), a w przypadku kobiet np. naszyjnik i pierścionek.

Jeśli chodzi o dobre rady w kwestii samego wyglądu, to warto zadbać o to, aby strój był po prostu schludny, czysty i wyprasowany. Paznokcie powinny być czyste, a jeśli chcesz mieć je pomalowane, lepiej postawić na stonowane i delikatne kolory lakieru.

Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj jest stresującym doświadczeniem, dlatego koniecznie pamiętaj o antyperspirancie – zwłaszcza w ciepłe, letnie dni.

Psychologowie wspominają również, żeby w kwestii perfum postawić na te cięższe zapachy, przez które sprawimy wrażenie bardziej dojrzałych i zdecydowanych osób. Słodkie, kwiatowe zapachy, lepiej zostawić na inne okazje.

Jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej?

Skoro już doskonale wiesz, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, możemy przejść do kolejnych kwestii, czyli samej prezentacji – a raczej rzeczy, o które warto zadbać wybierając się na rozmowę o pracę.

• Zawsze warto mieć przy sobie swoje CV i list motywacyjny, które wysyłałeś/aś, aplikując na dane stanowisko. Rekruterzy czy potencjalni pracodawcy zazwyczaj drukują nasze dokumenty aplikacyjne przed rozmową kwalifikacyjną, ale lepiej być ubezpieczonym na inną ewentualność i mieć dokumenty ze sobą.

• Warto wziąć ze sobą również notatnik i długopis, aby zapisywać w nim ważne kwestie podczas rozmowy o pracę. Wtedy przedstawisz się jako osoba zaangażowana i taka, której zależy na pracy i jest odpowiednio zmotywowana. Zdziwisz się, jak wiele szczegółów możesz wynotować z rozmowy o pracę: od benefitów pracowniczych, po warunki płacowe, umowę czy opis Twoich obowiązków!

• WAŻNE: Jeśli żujesz gumę, koniecznie pozbądź się jej przed rozmową o pracę, ponieważ żucie jej w trakcie jej trwania będzie nieeleganckie i może zostać źle odebrane.

Jak ubrać się na rozmowę o pracę – mini-poradnik dla kobiet

Jeśli jesteś kobietą, pamiętaj o tym, że nie zdobędziesz pracy dzięki eksponowaniu swoich fizycznych walorów – nawet, jeśli jesteś umówiona na rozmowę kwalifikacyjną z mężczyzną. Lepiej odpuścić więc sobie bardzo krótkie spódniczki czy duże dekolty, ponieważ w wielu przypadkach nie tylko nie przyniesie to odpowiedniego rezultatu, a może nawet pogorszyć Twoją sytuację. Jak już wiesz, pierwsze wrażenie jest bardzo istotne.

Takie stroje lepiej zostawić sobie na inne okazje, a na rozmowę o pracę postawić na styl, elegancję i klasyczne rozwiązania, które zazwyczaj po prostu dobrze się sprawdzają.

W kwestii ubioru na rozmowę o pracę lepiej postawić na styl, elegancję i klasyczne rozwiązania. Click To Tweet

Kiedy zatem decydujesz się na spódnicę lub sukienkę, wybierz taką, które sięga mniej więcej do kolan, bo, jak już pisaliśmy wcześniej, krótsza będzie odebrana jako nieodpowiednia. Pozostając w temacie Twoich nóg, pamiętaj o ubraniu rajstop – nawet cielistych i nawet w letnie dni – jest to nieodłączny element kobiecego stroju formalnego przy wyborze spódnicy czy sukienki.

Co do butów, odradzamy sandały czy buty z odkryty palcami. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się takie, które będą miały zakryte palce – są zwyczajnie bardziej eleganckie. Nie muszą być na obcasie – wystarczą zwykłe, klasyczne baleriny.

Oprócz spódnicy czy sukienki, możesz postawić również na eleganckie spodnie i koszulę, garsonkę, marynarkę czy klasyczny sweter do wspomnianej koszuli – wszystko zależy od Twoich upodobań i pory roku. Pamiętaj – na rozmowie o pracę musisz czuć się przede wszystkim komfortowo! Inaczej, nawet najlepsza kreacja, która do Ciebie nie pasuje, nie sprawdzi się.

Na rozmowie o pracę musisz czuć się komfortowo - inaczej, nawet najlepsza kreacja, która do Ciebie nie pasuje, nie sprawdzi się! Click To Tweet

Zadbaj również o makijaż: powinien on być raczej stonowany i delikatny, niezbyt wyrazisty – to nie wesele czy bal karnawałowy. Podkreśl swoją urodę i rysy twarzy, ale nie przesadzaj z ilością makijażu.

Jak ubrać się na rozmowę o pracę – mini-poradnik dla mężczyzn

Nie ma co ukrywać, że mężczyźni, którzy chcą dobrze prezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, mają zdecydowanie łatwiej! Jeśli jesteś mężczyzną, pewnie nie będziesz się zbyt długo zastanawiał nad tym, co ubrać na rozmowę kwalifikacyjną.

Garnitur? Bardzo proszę. Najlepiej postaw na ciemne i stonowane kolory, takie jak: czerń, granat, szarość czy brąz. Pamiętaj tylko, aby podczas rozmowy o pracę nie zdejmować marynarki (wskazówka: kiedy stoisz, marynarka powinna być zapięta na jeden guzik, a kiedy siadasz – odpięta). Nie rozluźniaj również krawatu – po prostu zawiąż go wcześniej na tyle mocno, żeby nadal czuć się komfortowo i żeby móc swobodnie oddychać. Jeśli chodzi o kolor skarpet, dobierz je do koloru butów i spodni. Pamiętaj też o ich odpowiedniej długości – skarpetki nie mogą odsłaniać nóg, gdy siedzisz.

Eleganckie spodnie, marynarka i koszula bez krawata? Mniej elegancko i formalnie, ale nadal będziesz prezentował się dobrze. Takie rozwiązanie sprawdzi się w mniej formalnych miejscach oraz gdy na co dzień unikasz garniturów i mógłbyś się czuć w nich po prostu skrępowany.

Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną latem?

Skoro tworzymy już taki rozbudowany poradnik na temat ubioru na rozmowę o pracę, poruszymy też kwestię pór roku, które mogą przysporzyć nam sporo problemów – zwłaszcza sroga zima i upalne lato!

Zacznijmy zatem od lata. O tej porze roku najlepiej będzie postawić na ubrania lekkie i przewiewne, aby nie pojawić się na rozmowie o pracę w strugach potu. Idąc lub jadąc na spotkanie rekrutacyjne, możesz swobodnie ściągnąć marynarkę czy żakiet. Krawat również możesz zawiązać dopiero przed wejściem do firmy lub w toalecie – unikniesz w ten sposób nadmiernego pocenia się w drodze na rozmowę.

Pamiętaj, że pomimo, iż na zewnątrz temperatura jest bardzo wysoka, obowiązują Cię pewne zasady, o których wspominaliśmy wcześniej: zero sandałów, japonek i butów z odkrytymi palcami, zero krótkich spodenek i odkrytych nóg, T-shirtów czy polówek. Unikaj także koszul czy bluzek z krótkim rękawem, a jeśli już się na nie zdecydujesz – wybierz te z mniejszym dekoltem. Uwierz nam – to poświęcenie może być tego warte!

A co powiesz na letni garnitur? Wiele sklepów odzieżowych ma takie w swojej kolekcji. Są wykonane z cieńszych i bardziej przewiewnych materiałów – idealne na formalne spotkania w lato!

Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną zimą?

Zazwyczaj zimą, jak wskazuje sama nazwa tej pory roku, jest zimno, zatem na rozmowę kwalifikacyjną zakładamy dodatkowo płaszcz czy kurtkę. Jeśli chodzi o docelowy ubiór, obowiązują nas te same zasady, które wspominaliśmy wcześniej: schludne i czyste ubrania o stonowanych kolorach.

Kiedy chodzi o okrycie wierzchnie, pamiętajmy, że nasz strój jest formalny, zatem lepiej odpuścić sobie puchowe i sportowe kurtki – zwłaszcza te o jaskrawych kolorach. Lepiej wybrać klasyczny płaszcz lub zwykłą, zimową kurtkę w ciemnym kolorze.

Co do butów, tutaj zdecydowanie lepiej sprawdzą się klasyczne pantofle czy szpilki zamiast mocno „zabudowanych” butów zimowych. Możesz na przykład wziąć 2 pary obuwia i przebrać je w toalecie, jeśli na dworze jest mnóstwo śniegu lub temperatura jest zbyt niska na to, by wybrać jedne, które sprawdzą się zarówno na zewnątrz, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Upewnij się również, że Twoje buty nie są zabłocone i będą prezentować się schludnie.

Wszelkie okrycie wierzchnie warto zostawić na recepcji, odwieszając je na wieszak. Kładzenie ich w pomieszczeniu, w którym odbywa się rozmowa o pracę, jest zwyczajnie nieeleganckie. Warto również poświęcić kilka sekund na to, by przejrzeć się w lustrze i upewnić, że makijaż czy fryzura są nienaruszone. Wbrew pozorom, ma to duże znaczenie, bo zwiększy Twoją pewność siebie, co z kolei może wpłynąć na sam wynik Twojej rozmowy rekrutacyjnej.

Teraz już wiesz, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną!

Mamy nadzieję, że nasze, bądź co bądź, obszerne porady rozwiały wszelkie Twoje wątpliwości i okazały się pomocne. Zastosuj się do nich, a kwestie ubioru i pierwszego wrażenia będziesz mieć już za sobą. Od teraz, wszystko będzie zależeć wyłącznie od Ciebie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia na Twojej rozmowie o pracę!

Przygotuj się do niej odpowiednio, sprawdzając więcej naszych przydatnych artykułów na ten temat:

-> Poznaj 15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej i nie daj się zaskoczyć!

-> Sprawdź 10 cech dobrego pracownika i dowiedz się czy posiadasz je wszystkie!

-> Poznaj 5 porad od rekrutera zwiększających szansę na zatrudnienie!


 • 0
zainteresowanie piłką nożną w cv

5 powodów, dlaczego warto wpisać zainteresowanie piłką nożną w CV!

Tags : 

Mundialowe rozgrywki właśnie wystartowały, a Wy nie możecie opędzić się od komentarzy w stylu „Po co oglądać Maroko – Iran” lub „Nasi nie grają, więc nie wiem po co to oglądasz”? Jeśli tak, koniecznie przeczytajcie ten artykuł i dowiedzcie się dlaczego warto interesować się piłką nożną – oczywiście, z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego!

Po pierwsze, lubimy podobnych do siebie

Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina na świecie, ponieważ jest najłatwiej dostępna. Nawet w najdalszych zakątkach świata ludzie i dzieci kopią piłkę lub coś, co może ją przypominać – nieważne czy robią to w profesjonalnych korkach, zwykłych trampkach czy też boso.

Pomyślcie zatem: jeśli piłka nożna jest tak popularna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój rekruter lub pracodawca również się nią interesuje, prawda? Warto zatem umieścić to zainteresowanie w swoim CV, bo może zyskamy kilka dodatkowych punktów w ocenie naszej osoby!

Robert Cialdini, profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, opisał ten aspekt jako „regułę lubienia i sympatii”. Polega ona na tym, że ludzie zazwyczaj lubią osoby podobne do nich. Wspólne zainteresowania mogą zatem zadecydować nie tylko o zaproszeniu kogoś na rozmowę rekrutacyjną, ale również o zatrudnieniu.

WAŻNA UWAGA: Zainteresowanie „piłką nożną” jest bardzo ogólne (mniej ogólne niż „sport”, ale nadal ogólne), dlatego w miarę możliwości, postaraj się nieco uściślić to zainteresowanie, już na etapie CV (np. piłka nożna: liga angielska, liga włoska, amatorskie rozgrywki, w których uczestniczę itp.).

Reguła lubienia i sympatii to doskonały powód do wpisania piłki nożnej jako hobby w swoim CV! Click To Tweet

Po drugie, bardzo wąskie specjalizacje potrafią zaciekawić

Wcześniej pisaliśmy, że piłka nożna to najpopularniejszy sport na całym świecie, co jest oczywiście prawdą. Jednocześnie, jak wiele osób w Polsce interesuje się ligą argentyńską, koreańską, australijską lub rozgrywkami krajów afrykańskich? Z pewnością mniej niż tych, którzy najchętniej oglądają Premier League, Serie A, Primera Division czy rodzimą Lotto Ekstraklasę.

Jeśli zatem należycie do tego rodzaju „wąskiej grupy”, wtedy można podciągnąć Wasze hobby pod raczej „nietypowe”, co również może podziałać na waszą korzyść. Dlaczego?

Rekruter lub potencjalny pracodawca może np. również interesować się piłką nożną, ale tą bardziej spopularyzowaną. Jeśli zobaczy u kogoś tak wąskie i „egzotyczne” zainteresowanie w temacie futbolu, może go to zaciekawić. Jeśli faktycznie tak będzie, jest to Wasza szansa na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną i opowiedzenie nie tylko o swoich zainteresowaniach i ich podłożach, ale także o doświadczeniach, wykształceniu i umiejętnościach przydatnych dla firmy.

UWAGA: Wpisywanie zainteresowań, które mają na celu jedynie wzbudzić ciekawość, ale nie mają nic wspólnego z prawdą, może Wam tylko zaszkodzić. Jeśli wpisane przez nas hobby nie będzie prawdziwe, możemy bardzo szybko się skompromitować – zwłaszcza, jeśli zaciekawią one rekrutera. Wtedy zostaniemy uznani za osobę niewiarygodną lub niekompetentną i nasze szanse na zatrudnienie gwałtownie spadną – może nawet do zera?

Jeśli interesują Cię niszowe ligi piłki nożnej, może to zaciekawić rekrutera lub potencjalnego pracodawcę! Click To Tweet

Po trzecie, zainteresowanie piłką nożną może o nas wiele powiedzieć

Hobby, które umieścimy w naszym CV, może bardzo wiele powiedzieć o nas samych i być pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym dla rekrutera. To, czym się interesujemy, powie wiele o naszej naturze.

Jeśli interesujecie się piłką nożną, może to być na przykład dowód na to, że lubicie gry zespołowe, w związku z tym świetnie sprawdzicie się w pracy w grupie. Oprócz tego, może również oznaczać, że nie jest Wam obce trzymanie się pewnych zasad (zasady gry w piłkę nożną i sędziowie), dlatego możecie dopasować się również do tych, które panują w firmie.

Co więcej, jeśli w danym przedsiębiorstwie jest wiele osób, które również interesują się piłką nożną i na przykład często uczestniczą we wspólnym kibicowaniu, może to przechylić szalę na Twoją stronę – zwłaszcza w konfrontacji z innymi kandydatami, którzy nie interesują się piłką nożną.

Oczywiście, to kompetencje są najważniejsze, ale relacje międzyludzkie i tzw. „soft skills” (umiejętności miękkie – czym są, sprawdź tutaj) czy właśnie zainteresowania naszych pracowników również są istotne.

Po czwarte, piłka nożna to złoty środek na rozpoczęcie rozmowy

Rozmowa rekrutacyjna dla większości osób jest dosyć stresująca, ponieważ jeśli na nią przychodzą, chcą uzyskać pracę w danej firmie. Dlatego właśnie chęć zrobienia dobrego wrażenia i jak najlepszego przedstawienia swojej osoby wiąże się często z ogromnym stresem.

Jeśli przebrniemy już przez omówienie naszych kompetencji, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a wpisaliśmy w CV swoje zainteresowania (np. piłkę nożną, jeśli faktycznie, aktywnie się nią interesujemy), teraz przyjdzie o wiele lepszy dla nas czas.

Rozmowa o swoich zainteresowaniach oraz o ich źródłach i doświadczeniach z nimi związanych powinna skutecznie złagodzić presję i stres. Taka konwersacja może również wprowadzić znacznie luźniejszą i przyjacielską atmosferę, dzięki której poczujemy się mniej spięci.

Piłka nożna może przełamać lody na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której będziesz zestresowany! Click To Tweet

Po piąte, piłka nożna może potwierdzić, że pasujesz do kultury organizacyjnej danej firmy

Obecnie, ludzie szukają nie tylko pracy jako takiej, a raczej przedsiębiorstwa, do którego pasują i które jednocześnie pasuje do nich. Przeglądają wartości firmy, jej aktywności, idee. Zaglądają na strony internetowe i sprawdzają jacy ludzie w nich pracują.

Taka sama sytuacja ma miejsce w drugim kierunku: rekruterzy i pracodawcy chcą, aby do pracy w ich firmie przychodziły osoby, które do niej pasują. Badania dowiodły, że takie dobre dopasowanie ma również duży wpływ na wyniki przedsiębiorstw. Ze względu na to, że dla pracowników coraz częściej najważniejsze nie są już pieniądze, a zadowolenie z pracy, ma ono wpływ na motywację i lepsze wyniki. Zadowolony z pracy pracownik uzyskuje lepsze rezultaty, a korzysta na tym firma.

Piłka nożna może sprawić, że potencjalny pracownik idealnie wpisze się w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, ponieważ większość osób w nim zatrudnionym również może spełniać się przez tę dyscyplinę. Może pracownicy po godzinach grają w amatorskiej lidze? Może wychodzą razem na wspólne kibicowanie? A może przy kawie regularnie omawiają najświeższe wyniki spotkań i nowinki transferowe?

Jedno jest pewne: jeśli pracownicy dobrze będą rozumieli się ze sobą, zespół będzie bardziej efektywny i jednocześnie nie będą oni myśleć o zmianie pracodawcy, ponieważ będą po prostu szczęśliwi.

Podsumowując, kibicujcie w drodze po znakomitą pracę!

Teraz już wiecie, że jeśli interesujecie się piłką nożną i mundialowa gorączka pochłania Was w pełni, to tak naprawdę absolutnie nie macie się czego wstydzić! Jak widzicie, taka pasja może zadziałać pozytywnie nie tylko na zdobycie pracy, ale też na Wasz poziom zadowolenia z niej. Udanego kibicowania!

PS. Dodalibyście jakiś punkt do naszej listy? Piszcie w komentarzach!


 • 0
jak napisać list motywacyjny - emat hrc

Jak napisać list motywacyjny, który przykuje uwagę?

Tags : 

Jeszcze nie tak dawno temu, podczas aplikowania na jakiekolwiek stanowisko, pracodawcy wymagali zarówno CV, jak i listu motywacyjnego. Obecnie takie wymagania są rzadziej spotykane i list motywacyjny niemal „odchodzi do lamusa”. Jeśli jednak trafiłeś na ten artykuł, z pewnością oznacza to, że nie wiesz jak napisać list motywacyjny i chcesz się tego dowiedzieć, prawda? Zatem, zaczynajmy!

List motywacyjny – co to jest?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest list motywacyjny. Jest to dokument aplikacyjny, który służy do przedstawienia swoich motywacji do pracy na danym stanowisku oraz do opowiedzenia o swoich umiejętnościach i kwalifikacjach. Należy zrobić to w taki sposób, by utwierdzić pracodawcę w przekonaniu, że to właśnie autora tego listu motywacyjnego chce bliżej poznać, zapraszając go tym samym na rozmowę rekrutacyjną.

Wbrew pozorom, nie jest to takie proste, bo większość osób piszących listy motywacyjne, korzysta z gotowych szablonów i uzupełnia je o swoje, unikalne informacje (dane osobowe, doświadczenie, nazwa stanowiska, o które się ubiega). Często zdarza się, że pracodawca otrzymuje np. 20 niemal identycznych listów motywacyjnych, z dokładnie tymi samymi zaletami pracowników!

Jeśli Ty również popełniasz ten błąd, możesz być niemal pewien, że Twój list motywacyjny nie skończy na biurku potencjalnego szefa lub pracodawcy, a raczej… w koszu.

Większość osób piszących listy motywacyjne, korzysta z gotowych szablonów, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Click To Tweet

List motywacyjny – jak napisać?

Skoro już wiesz, że nie polecamy korzystać z gotowych szablonów (oczywiście, nie wszystkich, ale ok. 90% z nich to powielanie tych samych schematów), w takim razie co robić? Jak napisać list motywacyjny?

Pamiętaj, że list motywacyjny ma przekonać pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę rekrutacyjną. Najlepiej będzie zatem, jeśli Twój list wyróżni się w stosie innych dokumentów aplikacyjnych. Możesz to osiągnąć poprzez niekorzystanie z gotowych szablonów – czasem lepiej być oryginalnym i kreatywnym. Tego, niestety, z pewnością nie osiągniesz, kopiując gotowce.

W dalszej części artykułu przedstawimy Ci kilka ciekawych i nietuzinkowych koncepcji na list motywacyjny, ale zanim to zrobimy, warto również odpowiedzieć sobie na kolejne, bardzo często zadawane pytanie, czyli…

Jak zacząć list motywacyjny?

Najtrudniej jest zacząć pisać, ale jeśli w Twojej głowie pojawi się koncepcja na kreatywny list motywacyjny i rozpoczniesz ją „przelewać na papier”, powinno pójść z górki. Jak w takim razie możesz zacząć list motywacyjny?

Po pierwsze, możesz od razu przedstawić swoje atuty, które Twoim zdaniem, pomogą firmie. Pomyśl, jakie korzyści pracodawca odniesie, jeśli zatrudni właśnie Ciebie? Czy jest to wieloletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, a może ponadprzeciętna kreatywność?

Po drugie, jeśli wiesz czym zajmuje się firma i jak rozwiązać problemy lub sytuacje, z którymi się zmaga, możesz przedstawić je już na początku listu motywacyjnego. Jeśli np. aplikujesz na stanowisko specjalisty ds. marketingu, dlaczego by nie przedstawić swoich 3 wizji zmian, które przełożyłyby się na konkretne korzyści? Takie podejście udowodni Twoje doświadczenie oraz pokaże, że Ci zależy.

Po trzecie, jeśli stanowisko polecił Ci ktoś z danej firmy, kogo znasz, odwołaj się do tego. Jeśli pracodawca ceni sobie tę osobę lub jej zdanie, z pewnością nie zaszkodzi wspomnieć o ww. fakcie już na początku listu motywacyjnego.

Po czwarte, dobrym sposobem jest też wypunktowanie bądź wylistowanie korzyści, jakie firma może odnieść, kiedy zdecyduje się zatrudnić właśnie Ciebie. Możesz zrobić to np. w formie artykułu na bloga, coś jak „3 korzyści dla firmy XYZ, jeśli zdecyduje się mnie zatrudnić”. Kreatywne, ciekawe, nietuzinkowe, konkretne – dlaczego nie?

Po piąte, możesz również odnieść się do dotychczasowych doświadczeń z firmą, do której aplikujesz. Przykład? Jeśli rozmawiałeś z przedstawicielami danego przedsiębiorstwa na Targach Pracy, słuchałeś ich wystąpień na konferencjach, odbywałeś staż w jakiejś regionalnej jednostce, gdzie zaproponowano Ci wzięcie udziału w rekrutacji, możesz wspomnieć o tym właśnie na początku listu motywacyjnego.

Tylko… jak napisać DOBRY list motywacyjny?

Powyższe przykłady na rozpoczęcie pisania Twojego listu motywacyjnego na pewno sprawią, że będzie on odróżniał się od dokumentów aplikacyjnych innych osób. Jak już wspominaliśmy wcześniej, większość osób, niestety, korzysta z gotowych szablonów, zatem nawet nie do końca idealne, ale po prostu ciekawe podejście, może okazać się znacznie bardziej skuteczne.

Jeśli zaczniesz swój list motywacyjny na jeden z pięciu podanych wyżej sposobów, z pewnością będzie on lepszy niż nawet najlepszy, przerobiony szablon. Nietuzinkowy list motywacyjny nie skończy w koszu, za to na pewno zostanie zapamiętany i może nawet dzięki niemu osiągniesz swój cel?

Nietuzinkowy list motywacyjny nie skończy w koszu, za to na pewno zostanie zapamiętany! Click To Tweet

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Z pewnością wiesz już wiele na temat listu motywacyjnego – wiesz już czym jest, jak najlepiej go zacząć oraz jak sprawić, by był ciekawy i unikatowy. Jeśli natomiast zastanawiasz się co powinien zawierać list motywacyjny, spieszymy z pomocą.

Na pewno powinien zawierać Twoje dane kontaktowe, czyli imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, aby rekruter, kiedy już zapozna się z Twoim listem motywacyjnym i wyda się mu on ciekawy, mógł się z Tobą skontaktować. Lepiej sprawdź je dwa lub nawet trzy razy pod kątem poprawności!

List motywacyjny powinien również zawierać Twoje najważniejsze kompetencje, które mogą przydać się w pracy na stanowisku, o które się ubiegasz.

Reszta zależy już od Ciebie i od Twojej koncepcji na stworzenie tego dokumentu aplikacyjnego. Jak wcześniej wspominaliśmy, możesz również przygotować krótką analizę elementów w firmie wymagających poprawy, jeśli Twoje stanowisko będzie się z nimi wiązać.

Co więcej, warto zadbać również o to, aby list motywacyjny był spójny z Twoim CV pod kątem estetycznym (podobne elementy graficzne, podobna kolorystyka), jak również pod kątem merytorycznym (doświadczenie, kompetencje, umiejętności, dane kontaktowe).

Zadbaj o to, aby list motywacyjny był spójny z Twoim CV pod kątem estetycznym i merytorycznym. Click To Tweet

Co jeszcze napisać w liście motywacyjnym?

Jeśli miałeś jakikolwiek kontakt z daną firmą w swojej dotychczasowej karierze zawodowej i był on pozytywny, warto odnotować to w liście motywacyjnym. Możesz na przykład poinformować skąd wiesz o ofercie (Targi Pracy, polecenie, ogłoszenie).

Oprócz tego, warto również wyjaśnić dlaczego chciałbyś pracować akurat w TEJ firmie. Co sprawiło, że interesuje Cię praca właśnie TAM? Może urzekło Cię ich doświadczenie, wiedza i portfolio? A może utożsamiasz się z wartościami firmy i jej misją? Warto to wyjaśnić, bo może okazać się, że Twój powód będzie naprawdę ciekawy.

PS. Wiemy, że w większości wypadków powodem jest po prostu płynność finansowa, ale być może jest coś jeszcze, co przyciąga Cię akurat do TEJ firmy? 🙂 W końcu, jak głosi motto i tytuł jednego ze starszych już filmów, „pieniądze to nie wszystko!”.

Pisząc list motywacyjny, warto wyjaśnić dlaczego chcesz pracować akurat w TEJ firmie. Click To Tweet

Jak zakończyć list motywacyjny?

Skoro przebrnęliśmy już przez niemal wszystkie elementy listu motywacyjnego, czas dowiedzieć się, jak należy go zakończyć, żeby nie zepsuć pierwszego wrażenia i aby owe zakończenie było spójne z tym, co rekruter czy pracodawca zobaczył wcześniej.

Najlepiej będzie, jeśli zakończysz list motywacyjny z tzw. „Call to Action”, czyli zawołaniem do działania. O co dokładnie chodzi? O to, abyś dał rekruterowi konkretne instrukcje o tym, co zamierzasz dalej zrobić (np. kiedy się z nim skontaktujesz w celu zapytania o postęp procesu rekrutacyjnego).

Możesz też zakończyć list motywacyjny sformułowaniem „Jeśli moje dokumenty aplikacyjne okażą się dla Państwa interesujące, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej”.

Pamiętaj przy tym również, że lepiej jest pisać do drugiej osoby liczby mnogiej („Wy”), a nie do drugiej osoby liczby pojedynczej („Ty”), zatem kieruj zdania do „Państwa”, a nie do „Pana” czy „Pani”.

Teraz już wiesz, jak pisać list motywacyjny!

Po lekturze tego, bądź co bądź, długiego tekstu, na pewno wiesz jak pisać list motywacyjny. Mamy nadzieję, że udzielone w tym artykule wskazówki okażą się dla Ciebie przydatne, a Twoje dokumenty aplikacyjne nie będą powielały „oklepanych” szablonów!

W takim razie, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia na rozmowie! Przy okazji, sprawdź najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby dobrze się do niej przygotować, kiedy już zostaniesz na nią zaproszony!


 • 0
Zatrudnienie pracownika krok po kroku

Zatrudnienie pracownika – jak zrobić to dobrze?

Tags : 

Twoja firma się rozwija, masz coraz więcej pracy, zleceń i Klientów. W końcu brakuje Ci czasu, zatem dochodzisz do ważnego punktu, w którym stajesz przed wyzwaniem, jakim jest zatrudnienie nowego pracownika, być może pierwszego. Zastanawiasz się zatem jak to zrobić, żeby nie popełnić błędów i nie być zawiedzionym? Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania w tym temacie!

Zatrudnienie pracownika krok po kroku

Skoro zacząłeś szukać w Internecie odpowiedzi na pytania o zatrudnienie pracownika, na pewno zdążyłeś się już zorientować, że rekrutacja nie jest czymś prostym. To cały proces, który musisz zorganizować, żeby pozyskać tego idealnego kandydata, minimalizując ryzyko popełnienia błędu. Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze, warto stworzyć swój profil idealnego pracownika, czyli spisać wszystkie wymagania, jakie przed nim stawiasz. Jakie powinien mieć wykształcenie? Jakim doświadczeniem w branży powinien móc się pochwalić? Wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste i musisz być przygotowany na to, że będzie to czasochłonne. Pomocny może okazać się nasz artykuł – „10 cech dobrego pracownika„.

Zatrudniając nową osobę, warto stworzyć profil idealnego pracownika, czyli spisać wszystkie wymagania i oczekiwania w stosunku do niej. Click To Tweet

Po drugie, zastanów się czy masz możliwości kadrowe do przeprowadzenia rekrutacji, czyli kogoś, kto ma już doświadczenie w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych. Może zatrudniasz już specjalistę HR? Jeśli tak, rekrutacja nie powinna przysporzyć Ci wiele problemu. Jeśli nie, czas na kolejny krok (poniżej).

Po trzecie, jeśli w Twojej firmie nie istnieje Dział Human Resources lub nie zatrudniasz osoby o takich kompetencjach, może warto skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz? Istnieje wiele firm, które zajmują się procesami rekrutacyjnymi i chętnie pomogą Ci znaleźć idealnego pracownika. Agencje Zatrudnienia przeprowadzą za Ciebie cały proces od A do Z i ściągną z ramion ciężar przebrnięcia przez stos piętrzących się CV i odbierania dziesiątek telefonów od osób zainteresowanych pracą.

Dlaczego warto wesprzeć się doświadczeniem firmy zewnętrznej?

Jeśli w Twojej firmie nie ma działu HR lub po prostu chcesz oddać proces rekrutacji w ręce agencji zatrudnienia, zazwyczaj będzie to dobre i szybkie rozwiązanie. Rekruter zdejmie z Ciebie czasochłonne sporządzanie i rozpowszechnianie oferty pracy. To on również skupi się na tym, żeby oferta dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Wykorzysta do tego wszystkie dostępne metody, m.in. zasięg agencji rekrutacyjnej w mediach społecznościowych, płatne promocje czy też kanały offline. Nie raz skorzysta z własnej, już wcześniej długo budowanej bazy kandydatów.

Rekruter przeprowadzi również wstępną selekcję, czyli „odrzuci” kandydatów, którzy nie spełniają Twoich wymagań i wyselekcjonuje tylko te kandydatury, które rokują owocną rozmową. Agencje zatrudnienia będą towarzyszyły Ci przy przeprowadzaniu rozmów rekrutacyjnych. Wesprą Cię swoim doświadczeniem, ukierunkują odpowiednio przebieg rozmów z kandydatami tak, aby uzyskać od nich najbardziej interesujące Cię aspekty.

Dodatkowo, jeśli stanowisko, na które aplikują chętni, będzie tego wymagało, przeprowadzą odpowiednie testy kompetencji. Po rozmowach rekrutacyjnych dobry rekruter sporządzi dla Ciebie profile i oceny kandydatów tak, abyś mógł na spokojnie sobie przypomnieć i przeanalizować każdego aplikanta.

Zatrudnienie pracownika z pomocą agencji rekrutacyjnej nie tylko Cię odciąży, ale również zminimalizuje ryzyko błędu! Click To Tweet

Ale… jak zatrudnić pracownika?

Jeśli skorzystałeś z pomocy agencji zatrudnienia przy samym procesie rekrutacji, kolejny krok również nie przysporzy Ci żadnych zmartwień czy kłopotów. Jeśli po rozmowach rekrutacyjnych i zapoznaniu się z profilami osobowymi kandydatów wybierzesz osobę, która ma zostać członkiem zespołu, agencja rekrutująca może wspomóc Cię również w ustalaniu technicznych aspektów zatrudnienia. Będą do nich należeć m.in. warunki umowy o pracę, warunki kontraktu, negocjacje wynagrodzenia itp. Wbrew pozorom, to również nie jest najłatwiejsza kwestia, dlatego powierzenie jej agencji zatrudnienia może wyjść tylko na dobre.

Pamiętaj też o tym, że firma rekrutująca z racji tego, że za przeprowadzenie procesu rekrutacji pobiera wynagrodzenie, może zapewnić Ci okres gwarancji na usługę. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli okaże się, iż kandydat się nie sprawdza na nowym stanowisku, firma rekrutująca w ramach usługi wyselekcjonuje nowego.

Firma rekrutująca dla Ciebie pracowników może zapewnić Ci okres gwarancji na usługę, co podkreśla jej rzetelne podejście. Click To Tweet

Zatrudnienie pracownika z urzędu pracy

Jeśli natomiast rozważasz zatrudnienie pracownika z urzędu pracy, może to okazać się bardzo dobrym wyborem. Zyskujesz nie tylko ty, jako przedsiębiorca, ale także osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie lub refundację wydatków, co pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy w firmowej kasie.

Dodatkowo, możesz w swojej firmie zapewniać np. staże dla bezrobotnych. Aby to zrobić, powinieneś zwrócić się z wnioskiem do Twojego powiatowego urzędu pracy i wypełnić odpowiedni formularz, a potem poczekać miesiąc na decyzję Powiatowego Urzędu Pracy.
Takie rozwiązanie, czyli staż dla bezrobotnych, to obustronna korzyść. Jako pracodawca, możesz bez ponoszenia kosztów przetestować potencjalnego przyszłego pracownika. Osoba na stażu dla bezrobotnych natomiast ma doskonałą okazję sprawdzić się, nabyć nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Koszt zatrudnienia pracownika

Jak wiadomo, wynagrodzenie minimalne w 2018 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego roku, przez co obecnie wynosi 2100 zł brutto. To powoduje, że koszty zatrudnienia pracownika w 2018 roku są wyższe, ponieważ są one uzależnione od wysokości płacy minimalnej.

Przyjmijmy, że chcesz zatrudnić pracownika, płacąc mu na początku minimalne wynagrodzenie, które jest ustalone z góry w naszym kraju. Oferując mu zatem 2100 zł brutto, całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 2532,81 zł, co prezentuje poniższa tabela stworzona przez serwis poradnikprzedsiebiorcy.pl.

zatrudnienie pracownika - koszty zatrudnienia pracownika 2018

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika

Skoro więc stoisz przed wyzwaniem pozyskania pracownika, zastanów się czy nie warto zwrócić się do jednej z wielu agencji rekrutacyjnych z doświadczeniem. Jeśli natomiast chcesz spróbować własnych sił to mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć najważniejsze aspekty zatrudniania nowego pracownika. Jakiej decyzji byś nie podjął, życzymy Ci owocnej rekrutacji!


 • 0
human resources co to takiego emat hrc

Human Resources – co to takiego?

Tags : 

Z pojęciem „Human Resources” na pewno zetknął się każdy. Czym jednak jest dział HR? Czym się zajmuje? Jakie są obowiązki pracowników Human Resources? Dzisiaj podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i odpowiemy na najczęstsze pytania związane z HR-em.

Pewnie każdy mniej więcej wie czym jest HR, ale u wielu osób właśnie na tym „mniej więcej” ta wiedza się kończy. Czas więc rozwinąć i uporządkować posiadane informacje, odpowiadając sobie na kilka często pojawiających się pytań:

Skrót HR, czyli co to jest HR?

HR to skrót od pojęcia Human Resources, które z języka angielskiego oznacza „Zasoby Ludzkie”. To pojęcie bardzo często rozwija się o jeszcze jedno angielskie słowo – „management”, z czego powstaje „Human Resources Management„, czyli po polsku – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Skoro już wiemy co oznacza skrót HR, warto szerzej przyjrzeć się temu pojęciu, aby w pełni zrozumieć sens istnienia takich działów w firmie.

Zasoby ludzkie, czyli… Human Resources?

Jedna z wielu definicji pojęcia „Zasoby ludzkie” mówi, że to praca wykonywana przez ludzi (zarówno fizyczna, jak i umysłowa), a więc bierze pod uwagę jedynie „siłę roboczą przedsiębiorstwa”.

Inna definicja z kolei traktuje wspomniane pojęcie jako pewnego rodzaju aktywność, którą musi podjąć dane przedsiębiorstwo, aby pozyskać i utrzymać niezbędne w firmie osoby, dbając przy okazji o wysoką wydajność ich pracy.

Kiedy z kolei mówimy o „zarządzaniu zasobami ludzkimi”, zazwyczaj ma się na myśli stworzenie pewnych procesów (często zautomatyzowanych), na które składa się odpowiednie planowanie i ocena zasobów, rekrutacja, zwolnienia i selekcja pracowników.

Dobór „zasobów ludzkich” ma być uzależniony od celów przedsiębiorstwa i tego, które kompetencje będą dla niego najbardziej istotne. W zależności od nich będzie dobierać się odpowiednie osoby, które te kompetencje posiadają.

Przy okazji zarządzania zasobami ludzkimi, nie sposób nie wspomnieć o tym, że kluczowe jest również  odpowiednie zmotywowanie pracowników i wydobywanie z nich większego potencjału, który ma działać na sukces przedsiębiorstwa.

Bez względu na to, na której definicji się oprzemy, należy pamiętać, że na sukces firmy zazwyczaj składa się wiele osób. Są to pracownicy tej organizacji – nawet Ci najniższego szczebla. To oni są najwyższą wartością dla wszystkich firm.

Na sukces firmy składa się wiele osób: są to pracownicy tej organizacji – nawet Ci najniższego szczebla Click To Tweet

Dział HR – czym się zajmuje?

Do czego jednak Human Resources jest potrzebne na co dzień? Mówiąc krótko, Dział HR to osoby od dysponowania Twoim potencjałem. To oni byli odpowiedzialni za Twoją rekrutację do pracy i przyjęcie właśnie Ciebie na dane stanowisko. Nie na tym jednak kończy się rola HR, bo jak już wiesz, chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, a sama rekrutacja to dopiero początek!

Dział personalny

Bliższe Ci będzie chyba pojęcie Działu Personalnego – w swojej pracy niejednokrotnie do takiego trafiałeś. Mógł to być sztab ludzi, mogła być tylko jedna osoba (zależy od typu i wielkości firmy), ale bez względu na to, ilu ludzi zajmuje się działem personalnym, zawsze cel jest jeden – ma to być partner strategiczny właściciela czy też zarządu firmy.

Dlaczego partner strategiczny? Dlatego, że dla właściciela ważny jest rozwój firmy, a to Dział HR może mu w tym pomóc. Dla HR’owca kapitał firmy to pracownik, dlatego bardzo ważne jest to, żeby HR skupiał się nie tylko na rekrutacji i selekcji, ale także na analizowaniu potrzeb szkoleniowych i dbaniu o ciągły rozwój pracownika.

Wiąże się to m.in. z tworzeniem systemów motywacyjnych oraz diagnozowaniem problemów w zakresie motywacji. Dział HR i jego pracownicy muszą szukać najlepszych rozwiązań, które wpłyną na zmotywowanie i poprawę efektywności pracy. Dział personalny powinien być również na tyle zorganizowany, żeby wraz z zarządem czy właścicielem firmy tworzyć i realizować strategie umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników.

Dział HR szuka najlepszych rozwiązań, które wpłyną na zmotywowanie i poprawę efektywności pracy Click To Tweet

Czym jeszcze zajmuje się dział HR?

Dział Human Resources w firmie jest również swoistym łącznikiem / buforem między pracownikiem a pracodawcą. Dział personalny nie jest, a przynajmniej nie powinien być tylko narzędziem w ręku zarządzających firmą. Dobrze byłoby, gdyby był również pewnego rodzaju uchem firmy, aby słuchać głosów pracowników, bo w końcu to pracownicy są silnikiem napędzającym sprawną firmę. A jak wiadomo, zadowolony pracownik będzie lepiej wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków, a więc to Dział HR powinien zadbać o zadowolenie pracownika – oczywiście, wszystko w granicach rozsądku 😉

Podział Działów Human Resources

Ze względu na to, że HR, czyli Human Resources, można rozdzielić na dwa rodzaje, omówimy je – jeden po drugim. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że taki podział w praktyce występuje jedynie w większych przedsiębiorstwach.

Twardy HR

Twardy HR do swoich obowiązków może zaliczyć m.in. sporządzanie i przygotowanie umów, aneksów oraz prowadzenie akt osobowych. Oprócz tego, pilnuje również spraw związanych z rozliczeniami z Urzędami Skarbowymi czy ZUS-em (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Twardy HR zajmuje się zatem głównie sprawami administracyjnymi, prawnymi i płacowymi. Główne wyzwanie, jakie stoi przed pracownikami Twardego HR-u, to konieczność ciągłego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji, z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy i prawo pracy.

Miękki HR

Miękki HR z kolei stara się traktować pracownika firmy jako inwestycję, o którą trzeba dbać, i z której należy wykrzesać jak największy kapitał. Wspominaliśmy już o tym przy okazji wymieniania ogólnych obowiązków Działu Human Resources. Co można rozumieć przez pojęcie „traktowania pracownika firmy jako kapitał i inwestycję”? Na pewno szkolenia, kursy i odpowiednie ukierunkowanie, aby czuł się dobrze w firmie i spełniał się w swojej pracy, na sprawowanym stanowisku.

Miękki HR to również te elementy, które wiążą się z dbaniem o jak najwyższą jakość zatrudnionej w firmie kadry, która to jest kapitałem ludzkim. Jeśli w przedsiębiorstwie istnieje podział na Twardy HR oraz Miękki HR, najprawdopodobniej to pracownicy „miękkiego” działu Human Resources będą zajmowali się selekcją kandydatów, rekrutacją, określaniem potrzeb szkoleniowych i dbaniem o odpowiedni poziom motywacji zatrudnionej kadry.

Na czym polega praca HR-owca?

Mamy nadzieję, że już wiesz, iż praca HR-owca to nie tylko przeglądanie CV, wyszukiwanie osób pasujących do danego stanowiska i wirtualny networking. Ze względu na to, że Dział HR to często „prawa ręka szefa”, osoby te mają duży wpływ na życie zawodowe innych ludzi. To one przecież decydują o zrekrutowaniu (lub nie) danej osoby, a więc praca HR-owca wiążę się z ogromną odpowiedzialnością.

Jeśli osoba zatrudniona w Dziale Personalnym ma duże ambicje i chce jak najlepiej wykonywać swoją pracę, powinna mieć szeroką wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, aby „widzieć więcej niż widzą inni”, np. podczas rozmów rekrutacyjnych czy podsumowujących jakiś okres pracy osoby już zatrudnionej. Przydatna będzie również wiedza z zakresu tego, czym dane przedsiębiorstwo się zajmuje (np. jeśli jest to firma produkcyjna, pracownicy działu HR powinny mieć więcej niż podstawową wiedzę na ten temat, aby odpowiednio dobierać szkolenia i kursy dla zatrudnionej kadry). Oczywiście, w tej pracy niezbędne jest doświadczenie! Zazwyczaj, im dłużej pracuje się w Dziale HR, tym lepszym HR-owcem się jest – często nawet bez wykształcenia psychologicznego czy socjologicznego!

Słowem podsumowania…

Teraz znasz już chyba odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania, związane z Human Resources i Działem Personalnym. Wiesz już także, że HR-owiec to nie tylko osoba od żmudnego przeglądania CV i szukania odpowiednich osób do pracy. Dlatego, aby lepiej przygotować się do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych z doświadczonymi rekruterami, którzy w małym palcu mają wiedzę z psychologii i socjologii, koniecznie sprawdź również:


 • 0

Dlaczego kierowca zawodowy musi wykonywać badania psychologiczne?

Tags : 

Według polskiego prawa, każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat aż do ukończenia 60. roku życia, a później co 30 miesięcy. Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego badania psychologiczne kierowców są aż tak ważne? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule!

Dlaczego kierowca zawodowy musi wykonywać badania psychologiczne?

Porównując wszystkie formy transportu, okazuje się, że transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny i niesie za sobą najwięcej kosztów, przede wszystkim społecznych. Według statystyk Policji, tylko w 2015 roku na polskich drogach doszło do 32 967 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 938 osób, a rannych zostało 39 778 osób.

Spośród nich, wypadków spowodowanych przez kierowców zawodowych, czyli prowadzących samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje i trolejbusy było 2 016, czyli 7,5% wszystkich wypadków. W ich wyniku zabitych zostało aż 196 osób. Sami kierowcy stają się również ofiarami takich zdarzeń. Ze względu na liczbę śmiertelnych wypadków w pracy w Polsce transport zajmuje trzecie miejsce.

Według statystyk Policji, tylko w 2015 roku na polskich drogach doszło do 32 967 wypadków drogowych. Click To Tweet

Psychotesty kierowców – dlaczego są tak ważne?

Praktyka i badania pokazują, iż najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka takich sytuacji oraz poprawienie bezpieczeństwa na drogach jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie takich osób, które posiadają odpowiednie predyspozycje.

Zawód kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych, ponieważ wiąże się z narażeniem życia i (lub) zdrowia zarówno osoby wykonującej tę pracę, jak i innych ludzi, będących uczestnikami ruchu drogowego. Wynika to z wysokiego obciążenia psychicznego podczas prowadzenia pojazdu i konieczności dostosowania się do warunków środowiska pracy.

Każdy kierowca, a przede wszystkim kierowca zawodowy powinien posiadać umiejętność rozumienia oraz właściwej oceny sytuacji na drodze. Konieczne jest by był zdolny do podjęcia szybkich i trafnych decyzji, przewidywania możliwych manewrów pojazdu oraz zachowań innych uczestników ruchu drogowego. Poza tym kierowca musi cechować się dobrą koncentracją i podzielnością uwagi oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek.

Konieczne jest również by posiadał odpowiednią sprawność psychofizyczną i psychomotoryczną, co pozwala bezproblemowo i szybko wykonywać odpowiednie manewry. Na bezpieczną jazdę mają również wpływ odpowiednie cechy temperamentu i osobowości, np. odpowiedzialność, samokontrola emocjonalna, trafność samooceny, dojrzałość społeczna, rozumienie norm i zasad społecznych, styl i sposób działania oraz reagowania. Istotna jest także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

Psychotesty dla kierowców – co ile lat?

Podczas badania psychologicznego uwzględnia się i ocenia właśnie te cechy oraz predyspozycje, które wspomnieliśmy wcześniej. W związku z odpowiedzialnością, jaką niesie zawód kierowcy, badaniom tym są poddawani wszyscy kandydaci do tej pracy oraz okresowo – osoby już pracujące.

W przypadku kierowców w wieku do 60 roku życia badania wykonuje się co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy. Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

W przypadku kierowców w wieku do 60 roku życia badania wykonuje się co 5 lat. Click To Tweet

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierujący tramwajem, instruktorzy oraz egzaminatorzy wykonują badania psychologiczne co 5 lat, do 65 roku życia, Po ukończeniu 65 roku życia muszą wykonywać takie badania corocznie.

Jeżeli chodzi o kierowców, którzy wykorzystują pojazdy kat. B do celów służbowych oraz operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów, ładowarek, żurawi, maszyn drogowych itd., nie ustala się odgórnie terminów wykonania badań psychotechnicznych. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, bo termin takiego badania wyznacza lekarz medycyny pracy.

Podsumowując, badania psychologiczne kierowców mają na celu sprawdzenie podstawowych predyspozycji danej osoby do kierowania pojazdem mechanicznym. W dalszej perspektywie służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samemu badanemu testy psychologiczne pozwalają poznać swoje możliwości, dowiedzieć się co jest naszą mocną lub słabą stroną i nad czym należałoby jeszcze popracować. Dają również możliwość porównania tego, jak wypadamy na tle innych osób w swoim przedziale wiekowym.

-> Sprawdź terminy psychotestów w Nowej Soli

-> Sprawdź terminy psychotestów w Wolsztynie

Badania psychologiczne kierowców EMAT HRC

 


 • 0
pracownicy z ukrainy a polska emat hrc

Pracownicy z Ukrainy – dlaczego przyjeżdżają do Polski?

Tags : 

Z roku na rok pracownicy z Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski. Szacuje się, że w całym 2015 roku w Polsce mogło być obecnych nawet około miliona obywateli Ukrainy, którzy podejmowali pracę w naszym kraju. Co sprawia, że Polska to dla nich atrakcyjny kierunek zarobkowy?

Jako Agencja Zatrudnienia, pomagamy pracodawcom zatrudniać nie tylko polskich pracowników, ale również tych ze Wschodu. W oparciu o swoje doświadczenie oraz kontakt zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami, określiliśmy 3 główne powody, dla których osoby z Ukrainy przyjeżdżają do Polski za pracą zarobkową.

Pracownicy z Ukrainy – dlaczego wybierają Polskę?

Jest kilka powodów, dla których Polska staje się atrakcyjnym krajem dla emigrantów zarobkowych z Ukrainy:

1. Wynagrodzenie – największą motywacją do przyjazdu do pracy w Polsce jest chęć zarobienia pieniędzy. Miejsc pracy na Ukrainie jest wiele, praktycznie w każdej branży. Niestety, wszystkie wakaty są słabo płatne, np. pracownik produkcyjny otrzymuje wynagrodzenie około 200zł/mc, a doświadczona księgowa około 800zł/mc, gdzie chleb kosztuje 8zł, a czynsz za mieszkanie min. 150zł. Przyjeżdżając do pracy w Polsce, pracownicy z Ukrainy zarabiają minimum 10 razy więcej miesięcznie, wykonując nawet zwykłe prace produkcyjne.

Pracownicy z Ukrainy w Polsce mogą zarobić minimum 10 razy więcej, wykonując zwykłe prace produkcyjne. Click To Tweet

2. Legalna praca – wiele osób pytanych o zakłady pracy na Ukrainie powtarza jedno słowo: korupcja. Na Ukrainie za wszystko trzeba zapłacić – nawet za rezerwację kolejki w urzędach. U polskiego pracodawcy pracownicy z Ukrainy czują się bezpiecznie, są traktowani zgodnie z prawem, mają ubezpieczenie i dostęp do pełnych świadczeń socjalnych, a nade wszystko pewność, że za nic nie muszą płacić. Przyjeżdżając do pracy w Polsce, Ukraińcy poznają „inny świat”, świat pozbawiony łapówkarstwa, przekrętów i mafii. Często mówią o Polsce jak o pewnej idylli, kraju ucywilizowanym.

Pracownicy z Ukrainy, porównując tamtejszy rynek pracy, często mówią o Polsce jak o pewnej idylli. Click To Tweet

3. Wypełniają lukę na rynku pracy – pracownicy z Ukrainy są świadomi ilu pracowników potrzebuje polski rynek pracy, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w wielu branżach. Należy pamiętać, że pracownicy z Ukrainy nie zabierają miejsc pracy Polakom. Ukraińcy zwykle pożądają prac produkcyjnych, prac polowych oraz takich, których nie podejmują się pracownicy polscy. Zatrudniani są na stanowiskach mniej prestiżowych i gorzej płatnych w opinii polskich pracowników.

Pracownicy z Ukrainy są świadomi ilu pracowników potrzebuje polski rynek pracy. Click To Tweet

Ilu pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Polski?

Wspomnieliśmy wcześniej, że pracowników z Ukrainy w naszym kraju przybywa. To prawda – potwierdzają to nie tylko liczne badania, ale też statystyki. Poniżej znajduje się tabela, której źródłem są analizy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a która przedstawia liczbę zarejestrowanych oświadczeń i wydanych zezwoleń na pracę w latach 2007-2015 (dane w tysiącach).

pracownicy z ukrainy liczby

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak wynika z powyższej tabeli, w ostatnich latach nie trudno zauważyć tendencję wzrostową w kwestii obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą. Wbrew pozorom, co wcześniej też już wspomnieliśmy – taka sytuacja nie zagraża polskim pracownikom, ponieważ Ukraińcy wypełniają luki, których polscy pracownicy i tak nie chcą wypełniać. Dla pracodawców, którzy mają swoją siedzibę w Polsce, jest to więc komfortowa sytuacja, z której chętnie korzystają.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy wiąże się z koniecznością legalizacji ich pobytu – zwłaszcza, jeśli firma rozważa zatrzymanie go na dłużej. Ze względu na to, że współpracujemy z pracodawcami w tej kwestii już od wielu lat, sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc.

Nasza agencja posiada mobilnych rekruterów w krajach europy wschodniej, którzy selekcjonują najlepszych pracowników, sprowadzając ich do Polski, aby wypełniali wakaty w firmach naszych klientów. Ty również możesz dołączyć do grona tych firm.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście!

_Martyna KmiecikOsoba kontaktowa:

Martyna Kmiecik
kierownik Agencji Zatrudnienia
68 347 35 00
m.kmiecik@emat.com.pl


 • 1
jak szukać pracy

Jak szukać pracy? Przydatne wskazówki od rekruterów

Tags : 

W jakim miejscu życia obecnie jesteś? Kończysz uczelnie wyższą? Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może po prostu zrozumiałeś, że Twoja obecna praca nie jest tym, co chcesz w życiu robić? Nieistotne jakie powody Tobą kierują. Ważne, że szukasz pracy i chcesz się rozwijać! Czy wiesz jak się do tego odpowiednio zabrać? Spróbujemy Ci pomóc, podpowiedzieć, jak szukać pracy, by znaleźć tę właściwą. 

Daj sobie czas

Wiemy, że obecnie czas jest cenniejszy niż złoto, ale nie zawsze pośpiech jest dobrym doradcą. Zwłaszcza jeśli chcesz żeby Twój wybór okazał się strzałem w dziesiątkę.

Obecnie w Polsce bezrobocie praktycznie nie istnieje. Ofert pracy na rynku jest mnóstwo. Nie popadaj jednak w szał rozsyłania swojego CV byle gdzie, byle tylko coś „złapać”. Pamiętaj, że praca będzie wypełniać  1/3 Twojego życia.  Zapewnij sobie komfort pracy w warunkach, które będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom. Zastanów się na spokojnie co chcesz w życiu robić, kim chcesz być i jak chcesz tego dokonać.

Nie szukaj pracy w sklepie skoro boisz się kasy fiskalnej i pracy z pieniędzmi. Nie idź do wielkiej korporacji, jeśli nie lubisz pracy w biegu i ciągłego „wyścigu szczurów”, tylko dlatego, że Twój najlepszy przyjaciel tam pracuje i fajnie byłoby iść tam, gdzie kogoś znasz. Poszukaj swoich mocnych stron. Przemyśl w czym jesteś naprawdę dobry i jakie zajęcia jesteś gotów wykonywać. Nie wykonuj panicznych ruchów. To nie pomoże znaleźć Ci satysfakcjonującej pracy.

Weź do ręki długopis i kartkę i wypisz wszystkie rzeczy, które sprawiają Ci satysfakcje. Spróbuj poszukać ofert w tym obszarze. Już wiesz co chcesz robić? Jakiej pracy szukać? Więc stawiamy następny krok.

Nie wykonuj panicznych ruchów. To nie pomoże znaleźć Ci satysfakcjonującej pracy. Click To Tweet

Jak szukać właściwych ofert pracy?

W dzisiejszych czasach znalezienie dobrej oferty to nie problem. W internecie roi się od portali, które zajmują się udostępnianiem ofert, więc śmiało możesz przeglądać je każdego dnia, żeby wypatrzeć perełkę. Nie oszukujmy się jednak: nie wszystkie firmy będą ogłoszenia umieszczać w internecie. Jak szukać pracy poza internetem? Często przedsiębiorcy poszukują pracowników za pomocą tzw. poczty pantoflowej. Bywają sytuacje, że pracownicy wiedzą, że ktoś z ich środowiska szuka pracy akurat na dane stanowisko i przekazują CV kandydatów bezpośrednio do osób zajmujących się w firmie rekrutacjami.

Jak odnaleźć takie oferty? Jeśli wiesz jakiej szukasz pracy, poszukaj też informacji jakie firmy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, lub nawet w dalszych rejonach(jeśli jesteś gotowy dojeżdżać), zajmują się tym co Ty chcesz robić. Znalazłeś te firmy? W takim razie ruszaj na podbój świata pracy! Kolejny krok za Tobą.

Skonstruuj wysokiej jakości CV

Myślisz, że to takie proste? I tu się mylisz! CV jakie przekażesz potencjalnemu pracodawcy jest Twoją wejściówką. Kartą przetargową. Musisz dobrze przemyśleć jak je napisać, żeby zachęciło rekrutujących do zaproszenia Cię na rozmowę. Jeśli nigdy nie pisałeś CV skorzystaj z programów pomagających napisać takowe, w internecie ich nie brakuje. Sprawdź też koniecznie nasz artykuł w którym krok po kroku wyjaśniamy jak napisać idealne CV.

Pamiętaj – nie przesadzaj z kompetencjami! Na rozmowie wyjdzie na jaw ile prawdy jest na papierze. Musisz zaciekawić sobą innych. Ważne jest żebyś w CV wypisał cel jaki chcesz osiągnąć. To dużo mówi o potencjalnym pracowniku i jego ambicjach. Pamiętaj też, aby koniecznie umieścić swoje dane kontaktowe. Sprawdź czy są prawidłowe, możesz przez to stracić ciekawą pracę.

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie swojego wizerunku pamiętaj o profesjonalizmie. Nie rób selfie! Niech to nie będzie zdjęcie pstryknięte w łazience przed lustrem, czy w hawajskich kąpielówkach w nadmorskiej restauracji. Nie zawsze zdjęcie, które uważasz za fajne, jest adekwatne do sytuacji. Warto skorzystać z usług fotografa. Profesjonalne zdjęcie zawsze Ci się przyda.

Masz już swoje CV? Pamiętaj żeby je wydrukować. To kolejny ważny aspekt. Żyjemy w XXI wieku. Nie wypada podrzucać swojego CV nabazgrolonego odręcznie na kartce z zeszytu. To może sugerować brak umiejętności obsługi komputera, a bez tego może być ciężko znaleźć pracę.

Skoro CV już gotowe czas na kolejny krok.

Nie zawsze zdjęcie, które uważasz za fajne, jest adekwatne do sytuacji. Click To Tweet

Zostaw CV u pracodawcy

Jeśli ofertę pracy znalazłeś w internecie, prześlij swoje CV.  Pamiętaj, aby choć w kilku słowach napisać jaką ofertą jesteś zainteresowany. Nie wysyłaj pustego maila z załączonym plikiem. To zniechęca pracodawcę.

Jeśli masz taką możliwość to ubierz się i wyjdź ze swoim CV w trasę. To pozwoli na nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Często osoby rekrutujące zapamiętują tych co się pokazali. Będzie to świadczyć o tym, że Ci zależy.  Nie musisz od razu zakładać garnituru czy garsonki, na to jeszcze przyjdzie czas. Wystarczy schludny ubiór.

Nie sugeruj się wyłącznie ofertami z ogłoszeń. Jeżeli masz upatrzoną firmę w której chciałbyś pracować, pójdź tam ze swoim CV.  Grzecznie poinformuj, że szukasz pracy i marzysz o stanowisku właśnie w tej firmie. Zasugeruj, że będziesz bardzo wartościowym nabytkiem dla przedsiębiorstwa. Nawet jeśli dana firma nie szuka pracowników w tym momencie to jest szansa, że Cię zapamiętają i odezwą się jak będą mieli wolne etaty. Możesz co jakiś czas (ale nie nachalnie!) dzwonić lub zaglądać do firmy z zapytaniem czy zmieniła się sytuacja i czy szukają pracowników mając Ciebie na uwadze. Wyślesz tym samym jasny przekaz – zależy mi na tej pracy.

Mamy nadzieje, że wiesz już jak szukać pracy. Wdrażając nasze tipy w życie na pewno znajdziesz dla siebie miejsce w świecie zawodowym. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to pisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

 

Sprawdź również nasze pozostałe artykuły, które pomogą Ci odnaleźć się na rynku ofert pracy:

15 elementów idealnego CV ->

Rozmowa kwalifikacyjna – 5 porad od rekrutera zwiększających szansę na zatrudnienie ->

15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej ->

Zachęcamy do lektury!

 

 

 

 

 


 • 2
firmy szkoleniowe

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę szkoleniową?

Tags : 

Podjąłeś decyzję, że chcesz przeszkolić siebie, bądź swoich pracowników? W dzisiejszych czasach jest to proces bardzo ułatwiony.  Wystarczy odpalić Internet i znaleźć firmę szkoleniową, która szybko, bezproblemowo i najlepiej jeszcze tanio przeszkoli Ciebie albo Twój zespół. Ofert na rynku jest kilkaset. W świecie, w którym znajdziesz niezbędne informacje w kilka minut wydaje się to prostym zadaniem. Czy aby na pewno? 

Oddajemy w Twoje ręce kilkanaście linijek tekstu o tym, jak nie pogubić się w świecie firm z branży usług rozwojowych, nie dać się oszukać  i przede wszystkim sprawić, że wydane pieniądze na szkolenie będą inwestycją z wysoką stopą zwrotu. Nie będzie to lektura rodem z Tolkiena, ale jeśli masz 15 min wolnego czasu i dobrą kawę to możemy zaczynać.

Nie każde szkolenie to dobre szkolenie

Założymy się, że choć raz w życiu byłeś na jakimś szkoleniu. Nie ważne czy było to szkolenie BHP, szkolenie zawodowe, czy z umiejętności miękkich. Po przeszkoleniu oczywistym jest wyrobienie sobie opinii na temat prowadzącego, materiałów, czy przydatności treści przekazanych w trakcie jego trwania.

Pomyśl teraz ile razy kląłeś w duchu na szefa, który wysłał Cię na szkolenie okazujące się totalnym niewypałem. Ile razy siedziałeś na sali szkoleniowej i z udręką na twarzy patrzyłeś na mozolnie przesuwające się wskazówki w zegarku, a w głowie miałeś tylko jedną myśl – „Co ja tu robię?”. Wreszcie, ile razy na pytanie „Jak było na szkoleniu?” odpowiadałeś – „Przynajmniej mieli dobrą kawę”. Przyznaj się, zdarzyło Ci to chociaż raz, jesteśmy tego pewni.

Czy można uniknąć wpadek i wybrać dobrą firmę szkoleniową?

Masz już dosyć marnej jakości prezentacji w PowerPoincie i trenera, który czyta treść slajdów w tak „interesujący” sposób, że sam prawie zasypia? Nie chcesz już marnować czasu, a na dodatek wydawać milionów monet na marnej jakości rozrywkę bez żadnego pierwiastka edukacyjnego? Dobrze trafiłeś. Nie sprawimy, że każde szkolenie na które się udasz będzie spełnieniem Twoich marzeń. Postaramy się jednak zminimalizować prawdopodobieństwo natrafienia na hochsztaplerów w branży szkoleniowej.  Czy wiesz, że aż 59% pracowników w europie deklaruję potrzebę szkoleń, a w Polsce aż 67%? Jeśli zatem chcesz się szkolić, rób to u najlepszych w branży.

aż 59% pracowników w europie deklaruję potrzebę szkoleń, a w Polsce aż 67% Click To Tweet

Zacznijmy od złych wieści. Rynek usług rozwojowych w Polsce jest przesycony. Środki płynące z Unii Europejskiej spowodowały wysyp firm pseudo-edukacyjnych, oferujących bardzo często marnej jakości szkolenia. Brak regulacji ustawowej zawodu trenera dodatkowo utrudnia wiarygodną weryfikację jakości. Nie martw się jednak. Są sposoby weryfikacji takich firm.

Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową?

Po pierwsze: oferta zindywidualizowana

Pierwsza złota zasada udanego szkolenia to prawidłowa diagnoza potrzeb szkoleniowych. Jeśli wysłałeś do firmy zapytanie o możliwość zrealizowania dla Ciebie szkolenia i otrzymałeś gotową ofertę bez żadnego wcześniejszego kontaktu przedstawiciela tejże firmy to nie licz na cuda. Pamiętaj, firmy szkoleniowe, które świadczą usługi na wysokim poziomie zawsze wysłanie oferty poprzedzają kontaktem z klientem. Ma to na celu zindywidualizowanie oferty pod konkretne potrzeby klienta.

Po drugie: doświadczenie

Sprawdź doświadczenie firmy w realizacji szkoleń o podobnej tematyce, na którą się zdecydowałeś. Czy jest to ich pierwszy projekt szkoleniowy, czy mają za sobą już podobne? Sprawdź referencje. Nie bój się pytać. Poproś o portfolio trenerów, którzy bezpośrednio będą Cię szkolić. Spotkaj się z nimi przez rozpoczęciem szkolenia. Nie zgadzaj się na to, żeby ktoś się na Tobie uczył, na dodatek za Twoje pieniądze. Dobre firmy szkoleniowe współpracują tylko z wysokiej klasy specjalistami.

Kilka tysięcy godzin na sali szkoleniowej w portfolio trenerskim na nikim już dziś nie robi wrażenia. Nie pozwól się szkolić nowicjuszom zaraz po studiach. Ty płacisz i masz prawo wymagać. Pamiętaj, dobra firma szkoleniowa, która dba o klienta, proponuje zróżnicowane metody szkoleniowe dostosowane do potrzeb grupy i środowiska pracy.

Sprawdź też z kim firma szkoleniowa współpracowała wcześniej. Zweryfikuj dla jakich klientów realizowała projekty. Wejdź na ich stronę internetową, przeczytaj czy mają się czym pochwalić. Zobacz czy strona jest aktualizowana i czy firma istnieje w sieci. Facebook, Twitter, czy Instagram to dziś raczej norma.

Nie zgadzaj się na to, żeby ktoś się na Tobie uczył, na dodatek za Twoje pieniądze Click To Tweet

Po trzecie: certyfikaty

Sprawdź czy firma szkoleniowa posiada jakiś certyfikat jakości usług. Czy jest zrzeszona w organizacjach skupiających graczy rynku szkoleniowego. W związku z działaniami prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zmierzającej do uregulowania rynku usług rozwojowych  informacja o posiadaniu certyfikatu zmniejsza ryzyko trafienia na amatorską firmę szkoleniową prowadzoną w domowej kuchni. Uwierz mi, takich przedsiębiorców jest niestety sporo.

Po czwarte: odpowiednie zaplecze

Zapytaj czy firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne: sale szkoleniowe, sprzęt szkoleniowy, rzutnik, komputer. Zweryfikuj czy swoją ofertę dostosowują do najnowszych trendów na rynku szkoleniowym. Warto również sprawdzić czy taka firma będzie w stanie poprowadzić dla Ciebie szkolenie on-line, lub przygotować interesujący webinar.

Dobrą firmę szkoleniową poznasz również po tym, że będzie o Ciebie dbać i będzie gotowa spełnić wszystkie Twoje zachcianki (oczywiście w granicach rozsądku i przyzwoitości). Szkolenie nocą w górach? Webinar prowadzony na żywo dla Twoich pracowników w różnych oddziałach? Warsztat prowadzony z dojazdem do klienta? Jeżeli dla firmy nie ma rzeczy niemożliwych to wiesz, że dobrze trafiłeś.

Na koniec: wybadaj opinie

Chyba najbardziej wiarygodnym źródłem oceny szkoleń, wprawdzie post factum, są ankiety poszkoleniowe, które możesz przeprowadzić wśród przeszkolonych pracowników. Takie dane pozwolą Ci na weryfikacje jakości i podjęcie decyzji o dalszym korzystaniu z usług danej firmy szkoleniowej. Jeśli dane będą satysfakcjonujące możesz wówczas również pomóc znajomym przedsiębiorcom polecając szkolenia w firmie X.

Podsumowanie

Zapamiętaj te wszystkie wskazówki i do dzieła! Informacje zawarte w artykule powinny ułatwić Ci wybór firmy szkoleniowej. Pamiętaj, że wierzymy w Ciebie i Twoją intuicję. Ostateczny wybór podejmij, gdy po sprawdzeniu tych wszystkich informacji, będziesz po prostu czuł, że trafiłeś na fajnych, uczciwych ludzi do współpracy.

Napisz do nas jakie masz doświadczenia w kontakcie z firmami szkoleniowymi. Może masz jakieś swoje uwagi na temat wyboru firmy szkoleniowej? Czekamy na Twoje sugestie. Może stworzymy razem zbiór cech dobrych firm szkoleniowych? Liczymy na Ciebie!

Sprawdź również nasze pozostałe artykuły ->


 • 1
cechy dobrego pracownika

10 cech dobrego pracownika

Czy idealny pracownik w ogóle istnieje? Dla pewnych pracodawców pewnie tak, jednak trudno byłoby stworzyć model naprawdę idealnego pracownika, bo – jak wiadomo – ilu pracodawców, tyle wymagań. Pokusiliśmy się jednak o zebranie tych elementów, które charakteryzują dobrego pracownika. Z pomocą naszych rekruterów i psychologów, stworzyliśmy 10 cech dobrego pracownika. Poznaj je i sprawdź, ile z nich spełniasz!

Cechy dobrego pracownika – czas je poznać!

Jakie są cechy dobrego pracownika? Przekonajmy się. Oto lista dziesięciu z nich:

1. Pracowitość

Ta cecha może wydawać się bardzo ogólna, jednak dla pracodawców jest bardzo ważna. Co się pod nią kryje? Na przykład to, że pracownik był jednocześnie zatrudniony w kilku miejscach, studiował kilka kierunków czy działał w organizacjach, stowarzyszeniach lub wolontariatach. Dla pracodawcy jest to jasny sygnał, że taka osoba „nie boi się pracy” i na pewno będzie dobrze wykonywać swoje obowiązki.

2. Pewność siebie

Nie chodzi tu oczywiście o to, by osoba z niemal całkowitym brakiem doświadczenia lub nieznajomością branży zapewniała nas, że poradzi sobie na danym stanowisku. Pracownik powinien jednak znać swoją wartość i otwarcie mówić o swoich zaletach, umiejętnościach czy osiągnięciach. Pochwal się również odbytymi kursami czy doświadczeniem, którego nabrałeś w ostatnich latach.

Pracownik powinien znać swoją wartość i otwarcie mówić o swoich zaletach Click To Tweet

3. Lojalność

Aktualnie rynek pracy jest bardzo elastyczny i trudno znaleźć pracownika, który zostanie w firmie aż do emerytury, jednak lojalność dla pracodawców nadal jest bardzo ważna. Lojalny pracownik to osoba, na której będzie można polegać. Lojalny pracownik po odbyciu szkoleń nie odejdzie do konkurencyjnej firmy – a nawet jeśli będzie chciał to zrobić, zawiadomi o tym odpowiednio wcześnie, aby nie zostawić pracodawcy „na lodzie”.

4. Elastyczność

Rynek pracy, wykorzystywane w nim technologie czy sposób dostarczania usług – dzisiaj absolutnie nic nie stoi w miejscu. To dlatego elastyczność pracownika jest pożądaną cechą. Elastyczny pracownik dostosuje się do zmieniających się warunków pracy i będzie chciał nieustannie się rozwijać. Z kolei pracownik, który nie cechuje się elastycznością, będzie kręcił nosem nawet na zmianę oprogramowania, z którego korzysta firma czy choćby przeniesienie siedziby firmy w inne miejsce, ale dalej w tym samym w mieście.

5. Samodzielność / Praca zespołowa

Te dwie cechy umieściliśmy razem, ponieważ dobry pracownik potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Umie odnaleźć się w zadaniach wymagających tylko jego pracy, ale będzie potrafił również dyskutować o projektach z innymi w taki sposób, by wybrać najlepsze rozwiązanie – niekoniecznie to zaproponowane przez niego. Samodzielność oznacza również, że będzie szybko wdrażał się w nowe obowiązki. Dobry pracownik znajdzie idealny balans pomiędzy samodzielnością a pracą zespołową.

Dobry pracownik potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie Click To Tweet

Jaki jeszcze powinien być dobry pracownik?

6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Prędzej czy później stres dopadnie każdego pracownika – to pewne. Dlatego pracodawcy szukają osób, które umieją sobie z nim poradzić. Takich, którzy nie wykonują nerwowych ruchów i nie popełniają błędów w stresie, a potrafią zachować zimną krew. Takich, którzy umieją pracować pod presją czasu. Jeśli to potrafisz, z pewnością wiesz, że ta umiejętność przydaje się nie tylko w pracy.

7. Odpowiedzialność

Odpowiedzialny pracownik to taki, który potrafi przyznać się do popełnionych błędów i wyciągnąć z nich lekcje na przyszłość. Każdy z nas się myli, to jasne. Chodzi jednak o to, żeby nie zrzucać winy na osoby trzecie, lecz wziąć odpowiedzialność za swoje obowiązki, a nie wiecznie szukać wymówek.

W pracy bądź odpowiedzialny i nie zrzucaj winy za swoje błędy na osoby trzecie Click To Tweet

8. Komunikatywność

Dla jasności – komunikatywność nie oznacza rozmawiania ze wszystkimi, o wszystkim. Dla pracodawcy komunikatywność to umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w grupie i bardzo jasnego przedstawiania informacji rozmówcom czy współpracownikom. A jeśli przy okazji potrafisz rozmawiać ze wszystkimi i o wszystkim, pewnie dobrze wpłynie to na odbiór Twojej osoby 🙂

9. Innowacyjność

Bardzo pożądane jest również to, by pracownik nie tylko biernie wykonywał swoje obowiązki, ale dostrzegał zachodzące zmiany, nowe trendy i obserwował działania konkurentów, pionierów i prawdziwych innowatorów w branży. Dzięki temu będzie mógł aktywnie działać na rzecz firmy, w której pracuje, co przełoży się na jego pozytywne postrzeganie przez pracodawcę. Aktywne uczestnictwo w rozwoju firmy, a nie tylko bycie jej biernym elementem – często tego właśnie szukają pracodawcy.

10. Dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem

To bardzo utarte określenie, które często automatycznie zamieszczamy w CV czy liście motywacyjnym, nie zastanawiając się jednak czy faktycznie cechuje nas ta umiejętność. Dobra organizacja pracy jest pożądaną cechą dobrego pracownika – zwłaszcza obecnie, gdzie na każdym kroku musimy radzić sobie na kilku poziomach jednocześnie. Wielozadaniowość, świetne zarządzanie czasem i umiejętność ustalania priorytetów to z pewnością coś, co pomoże nam przekonać do siebie pracodawcę.

Świetne zarządzanie czasem to coś, co pomoże przekonać do siebie pracodawcę Click To Tweet

Znasz już cechy dobrego pracownika!

Jednak czy spełniasz wszystkie z nich? Warto się nad tym zastanowić i ustalić, które cechy naprawdę posiadasz, a które są Twoją słabszą stroną. Wspomniane przez nas umiejętności nie są czymś, czego nie da się przyswoić. Wręcz przeciwnie – praca nad sobą i nieustanny rozwój sprawią, że być może już niedługo będziesz mógł pochwalić się kompletem pożądanych przez pracodawców umiejętności!

A czy Twoim zdaniem to wszystkie cechy dobrego pracownika? Może powinniśmy coś dodać do tej listy? Daj nam znać w komentarzu!


 • 0
Pośrednictwo pracy fakty i mity

Pośrednictwo pracy – fakty i mity

Tags : 

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, która funkcjonuje na rynku polskim już od kilku dobrych lat. Przez ten czas zyskała sobie wielu zwolenników, ale są również takie osoby, które podważają zasadność takiego rozwiązania. Kto z nich ma rację? Czas wytłumaczyć na czym polega pośrednictwo pracy. Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o agencjach pracy i pośrednictwie pracy!

„Agencje pracy tymczasowej to oszuści i złodzieje” –  takie przekonania internautów widnieją na forach. Nie da się ukryć, że praca tymczasowa cieszy się złą opinią, choć oczywiście zdarzają się pozytywne komentarze na jej temat. Najwyższy czas poznać prawdę i rozprawić się z najpopularniejszymi mitami związanymi z zatrudnianiem pracowników tymczasowych, prezentując przy tym faktyczny obraz pracy tymczasowej.

1. „Pracownik tymczasowy, czyli gorszy”

Bardzo często słyszymy o tym, że Pracownik Tymczasowy jest gorzej traktowany niż pracownik zatrudniony na etat. Znajdujemy się w czasach, w których funkcjonuje tzw. „rynek pracownika”, a nie pracodawcy. Na rynku w dalszym ciągu brakuje fachowców, dlatego też Agencje Zatrudnienia bardziej dbają o pracowników oraz o to, aby u Pracodawcy Użytkownika pracowało im się dobrze.

Powołując się na Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – Pracownik Tymczasowy ma prawo do równego traktowania i według naszej wiedzy, większość pracodawców nie łamie tych przepisów.

Diagnoza: MIT (Pracownik Tymczasowy musi być traktowany na równi z innymi pracownikami)

Pracownik Tymczasowy musi być traktowany na równi z innymi pracownikami Click To Tweet

2. Pośrednictwo pracy – opłata za znalezienie pracy

W Polsce aktualnie funkcjonują „tzw. garażowe Agencje Zatrudnienia”, które pobierają opłatę od kandydatów za znalezienie pracy. Robią to jednak w sposób nielegalny! Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego jest niezależne od prowizji Agencji Zatrudnienia.

Pracodawca Użytkownik korzystający z pracy świadczonej przez Pracownika Tymczasowego pokrywa koszty wynajmu i obsługi ze strony Agencji, jak również koszty całkowite wynagrodzenia należnego Pracownikowi Tymczasowemu.

Diagnoza: MIT (takie rozwiązanie jest nielegalne)

Pobieranie opłat przez Agencje za znalezienie pracy jest nielegalne! Click To Tweet

3. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych

Agencja Zatrudnienia może zawrzeć z Pracownikiem Tymczasowym umowę cywilnoprawną (czyli np. umowę zlecenie), ale tylko wtedy, kiedy charakter wykonywanej pracy nie nosi przesłanek stosunku pracy.

Według Polskiego Forum HR, ich firmy członkowskie, które zatrudniają 36% wszystkich Pracowników Tymczasowych w Polsce, tylko dla 9% Pracowników Tymczasowych zastosowały umowy cywilnoprawne.

Diagnoza: MIT (większość Pracowników Tymczasowych pracuje na umowę o pracę)

Większość Pracowników Tymczasowych pracuje na umowę o pracę Click To Tweet

4. Praca tymczasowa to praca na krótko

Coraz częściej powodem korzystania z usług pracy tymczasowej jest sprawdzenie/ wypróbowanie Pracownika Tymczasowego, a następnie zaproponowanie zatrudnienia na czas nieokreślony. Z naszego doświadczenia wynika, że Pracodawcy chętnie „przejmują” Pracowników Tymczasowych, dlatego też praca tymczasowa to dobry punkt wyjścia na zdobycie doświadczenia oraz zatrudnienia.

Diagnoza: MIT (Praca Tymczasowa to dobry sposób na rozpoczęcie kariery)

Praca Tymczasowa to dobry sposób na rozpoczęcie kariery Click To Tweet

5. Pracownik Tymczasowy otrzymuje „najgorszą robotę”

Do dziś istnieje przekonanie wśród Pracowników Tymczasowych, że otrzymują od Pracodawcy Użytkownika najgorszą i najcięższą pracę.

Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych , art.15.pkt. 1 „Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.”

Pracodawca Użytkownik ma zatem obowiązek przestrzegania równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji.

Diagnoza: MIT (Pracownik Tymczasowy musi być traktowany na równi z innymi pracownikami)

6. Pracownicy Tymczasowi są gorsi niż pracownicy zatrudnieni na etat

Wiele badań związanych z zatrudnianiem Pracowników Tymczasowych wykazuje, że pracują oni tak samo skutecznie i efektywnie, jak kadra zatrudniona na stałe.

Faktem jest jednak to, że Pracownicy Tymczasowi wymagają więcej czasu na wdrożenie się do nowej pracy.

Diagnoza: MIT (Pracownicy Tymczasowi często mają większą motywację do pracy, ponieważ dla wielu Pracodawców takie rozwiązanie jest dobrym „testem” dla pracownika, który dzięki swojemu zaangażowaniu może otrzymać propozycję stałej współpracy)

Pracownicy Tymczasowi często mają większą motywację do pracy Click To Tweet

7. „Praca tymczasowa jest tylko dla ludzi młodych”

Faktem jest, że na polskim rynku pracy większy procent Pracowników Tymczasowych stanowią ludzie młodzi – najczęściej absolwenci oraz studenci. To nie znaczy jednak, że praca tymczasowa jest przeznaczona tylko dla nich.

Pracę tymczasową podjąć może każdy – niezależnie od wieku. Coraz częściej jesteśmy świadkami zainteresowaniem pracą tymczasową przez osoby kilkuletnim czy nawet kilkunastoletnim stażem pracy, a także przez osoby będące już na emeryturze, które szukają dodatkowego źródła dochodu czy zajęcia.

Diagnoza: MIT (Pracę Tymczasową można podjąć niezależnie od wieku)

Pracę Tymczasową można podjąć niezależnie od wieku Click To Tweet

Teraz znasz już fakty oraz najpopularniejsze mity, którymi przez lata obrosło pośrednictwo pracy. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub niektóre kwestie są dla Ciebie niejasne, napisz do nas na Facebooku, na czacie (na dole strony) czy też na maila lub też odwiedź nasze biura w Wolsztynie, Poznaniu, Nowej Soli czy Katowicach i porozmawiaj z nami!

Sprawdź też nasze aktualne oferty pracy (również tymczasowej)!

 


 • 0
jak znaleźć pracę porady emat hrc

Jak znaleźć pracę? 7 pomocnych porad od rekruterów!

Tags : 

Rynek pracy obecnie jest bardzo wymagający i „płynny”, dlatego o wiele częściej przytrafia się utrata pracy czy zmiana miejsca zatrudnienia. Niezależnie od tego, jaka była przyczyna Twojego chwilowego (miejmy nadzieję) okresu bezrobocia, są pewne elementy, o które należy zadbać, by Twój wizerunek był profesjonalny. Sprawdź nasze porady i dowiedz się jak znaleźć pracę!

1. Odetchnij i znajdź plan na siebie

Skoro już masz ten komfort, by skorzystać z większej ilości czasu wolnego, wykorzystaj go jak najlepiej. Co to znaczy? Zastanów się nad tym, co dokładnie chcesz robić, co sprawia Ci przyjemność, jakiej pracy na pewno nie chcesz podejmować, a jaka byłaby dla Ciebie wymarzona.

To dobry moment na ewentualne przebranżowienie, doszkolenie czy przeszkolenie się z zupełnie nowych umiejętności, które mogą Ci się przydać. Inwestycja w siebie niemal zawsze się zwraca.

Warto zaplanować swoją ścieżkę rozwoju, bo – jak się okazuje – wiele osób na pytanie o cele zawodowe odpowiada „nie wiem”, „jeszcze nad nimi nie myślałem” czy „zaczepię się gdzieś, a potem pójdzie z górki”. Jak już się pewnie domyślasz, nie jest to najlepsza strategia i na pewno nie doprowadzi Cię do sukcesów i w pełni szczęśliwego życia.

Warto skrupulatnie i krok po kroku zaplanować swoją ścieżkę rozwoju! Click To Tweet

2. Zrób listę firm, w których chciałbyś pracować

Na pewno znasz firmy i marki, które podziwiasz, które Cię inspirują i w których Twoim zdaniem, warunki pracy są znakomite i idealnie byś się w nich sprawdził. Dlatego przygotuj ich listę i zastanów się co zrobić, by przybliżyć się do pracy dla nich, jeśli tego właśnie byś chciał.

Warto więc śledzić je w social media. Dzięki temu poznasz lepiej projekty, którymi na co dzień się zajmują. Media społecznościowe przybliżą Ci ich środowisko pracy, ludzi, miejsce czy produkty, z których są naprawdę dumni.

Do czego może Ci się to przydać? Po pierwsze, przekonasz się czy na pewno jest to firma, z którą się identyfikujesz. Po drugie, lepiej poznasz samą markę, co może przydać Ci się na rozmowie kwalifikacyjnej (możesz na przykład stać się ich ambasadorem). A po trzecie – praca tam może stać się Twoim celem, który w końcu zrealizujesz – a nie tylko marzeniem czy utopią!

Przygotuj listę firm, w których chciałbyś pracować i zacznij obserwować je w social media! Click To Tweet

3. Wykonaj dla siebie analizę SWOT

Analiza SWOT to bardzo silne narzędzie, które pozwala na dokładne przeanalizowanie swoich umiejętności i sytuacji, w jakiej aktualnie się znajdujesz. Czym jest analiza SWOT?

SWOT to skrót od angielskich wyrazów:

 • Strenghts (mocne strony)
 • Weaknesses (słabe strony)
 • Opportunities (szanse)
 • Threats (zagrożenia)

Najlepiej tę analizę wykonać na kartce A4, dzieląc ją na 4 równe części, z której każda z nich przeznaczona jest dla jednego elementu analizy SWOT, lewa strona stanowi Twoje pozytywne strony (S, O), a prawa – negatywne (W, T). Prezentuje to poniższy diagram:

Analiza SWOT diagram

Taka analiza pozwoli Ci określić swoje aktualne położenie oraz ukierunkować swój rozwój, o którym wspominaliśmy wcześniej. Jest to jedna z lepszych metod na obiektywną ocenę swoich umiejętności oraz słabości, które oczywiście będziesz starał się eliminować. Może sama analiza nie odpowie na pytanie „Jak znaleźć pracę„, ale na pewno powie Ci wszystko o Twoich mocnych i słabych stronach.

Wykonaj analizę SWOT, by określić swoją aktualną sytuację, szanse i zagrożenia! Click To Tweet

4. Często „googluj” swoje imię i nazwisko

Zastanawiałeś się kiedyś jak prezentujesz się w mediach społecznościowych? Co pomyśli o Tobie potencjalny pracodawca lub rekruter, kiedy zacznie sprawdzać dane o Tobie w Internecie (tak, zacznie – to pewne na 100%)?

Wydaje się to błahą rzeczą, ale tak naprawdę, jest bardzo istotne. Jeśli firma poważnie myśli o zatrudnieniu Ciebie na ważne stanowisko, na pewno będzie liczyć się dla niej Twój wizerunek w sieci. Zadbaj o niego poprzez kreowanie tzw. „marki osobistej” i pełną kontrolę tego, co udostępniasz w social media i co w tych miejscach piszą lub mówią o Tobie inni.

W praktyce oznaczać to może dla Ciebie aktualizację starych profili, pozbycie się z nich postów, którymi raczej nie chciałbyś chwalić się przed pracodawcą (w końcu masz być profesjonalistą, prawda?) czy również zmianę ustawień prywatności w serwisach społecznościowych.

Zadbaj o profesjonalny wizerunek w sieci, bo rekruterzy na pewno odwiedzą Twoje profile! Click To Tweet

5. Zadbaj o networking, czyli jak znaleźć pracę dzięki innym

Nieważne czy budowanie kontaktów zaczniesz od serwisów społecznościowych (polecamy te biznesowe, czyli LinkedIN i GoldenLine) czy też w sposób bezpośredni (np. od branżowych konferencji czy spotkań) – wybór zależy od Twoich predyspozycji i typu osobowości. Jedno jest pewne – powinieneś to zrobić. Kontakty pomogą Ci w rozwoju, motywacji oraz często również w znalezieniu dobrej pracy, pozyskaniu ciekawych zleceń i wzięcia udziału w rozwojowych projektach.

Buduj i pielęgnuj dobre relacje z ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do życia i będą potrafili Cię odpowiednio zmotywować i „pociągnąć w górę”. Wieczne marudy raczej nie zdadzą tutaj egzaminu 😉

Buduj sieć kontaktów i utrzymuj dobre relacje z ludźmi - to może zaowocować w przyszłości! Click To Tweet

6. Współpracuj z Headhunterami i Agencjami Zatrudnienia

Ten punkt wiąże się z poprzednim – jeśli będziesz budować swoją sieć kontaktów, która nazywa się networkingiem, na pewno trafisz też na ambitnych i profesjonalnych headhunterów, czyli osoby, które zajmują się pozyskiwaniem talentów do innych (lub swoich) firm.

Jeśli w Twojej sieci kontaktów znajdą się osoby, które zatrudniają specjalistów z Twojej branży, może być to Twoja szansa na wartościową ofertę zatrudnienia. Nawiąż więc kontakt z takimi osobami, a zyskasz  możliwość dostępu do rekrutacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Rekruterzy często mają oferty na wyłączność albo wiedzą o zapotrzebowaniu na dane stanowisko, jeszcze zanim pojawi się ono w sieci.

Nawiąż kontakty z rekruterami, a zyskasz dostęp do rekrutacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej! Click To Tweet

7. Zadbaj o profesjonalnie wyglądające CV

CV to nie przeżytek i chyba wszyscy wiedzą, że jest to element, który może zadecydować o tym, czy firma w ogóle zainteresuje się Twoją kandydaturą. Oczywiście – ważne jest doświadczenie, ewentualne polecenie przez kogoś na ważnym stanowisku czy też Twój wizerunek w social media i w sieci, o czym pisaliśmy wcześniej. Są to jednak elementy, na które przyjdzie czas „za moment”.

Teraz, kiedy rekruter otworzył Twoje CV, ważą się Twoje losy. Jeśli będzie ono nieprofesjonalnie, nieschludne, bez danych kontaktowych, z błędami czy literówkami, z nieprofesjonalnym zdjęciem to… w zasadzie już przekreśliłeś swoje szanse.

Nieprofesjonalne CV, z błędami czy literówkami może przekreślić Twoje szanse na jakąkolwiek pracę! Click To Tweet

Dlatego nie łudź się i zadbaj wreszcie o swoje CV, bo to może być najważniejsza decyzja podczas okresu poszukiwania zatrudnienia. Może to właśnie ono jest winne? Może po jego poprawieniu przestaniesz zadawać sobie pytanie „Jak znaleźć pracę„?

Sprawdź w tym celu kilka naszych porad:

> 15 elementów idealnego CV

> Najczęstsze błędy w CV

Kiedy Twoje CV będzie już perfekcyjne, zobacz gdzie powinieneś szukać pracy, żeby ją znaleźć, a kiedy zostaniesz wreszcie zaproszony na rozmowę, koniecznie przygotuj sobie odpowiedzi na najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

Mamy nadzieję, że wszystkie te porady będą dla Ciebie przydatne i już wiesz jak znaleźć pracę. Jeśli dodałbyś coś od siebie, koniecznie daj nam znać w komentarzu! Powodzenia w szukaniu nowej, lepszej pracy i w budowaniu swojego profesjonalnego wizerunku 🙂


 • 1

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Tags : 

Znasz sytuację, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na dane stanowisko i zwyczajnie zapomina o ich późniejszym doszkalaniu? Ma to miejsce z różnych przyczyn – brak czasu, brak świadomości czy oszczędność budżetu firmy. Jednak odpowiednio wyszkolona kadra pracownicza to większe możliwości i lepsze osiągnięcia firmy. Nie popełniaj błędu wielu przedsiębiorców i sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia!

Dofinansowanie na szkolenia EFS – nawet 80%

Od 2017r. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację szkoleń i innych usług rozwojowych dla pracodawców i pracowników. Dofinansowanie usług rozwojowych będzie sięgało nawet 80% kosztów realizacji usługi.

Dofinansowania będą przyznawane na usługi rozwojowe zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych, czyli wybierz szkolenia unijne

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna i bezpłatna baza ofert usług rozwojowych, świadczonych w rozmaitych formach, m.in.:

 • Szkoleń
 • Kursów zawodowych
 • Doradztwa
 • Studiów podyplomowych
 • Mentoringu
 • Coachingu

Baza powstała w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Czym są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe obejmują te działania i aktywności, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników (poza działami inwestycyjnymi). Możemy zaliczyć to nich między innymi szkolenia, kursy kwalifikacyjne, kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekty zmiany, egzaminy, e-learning.

Jest więc w czym wybierać, bo na stronie Bazy Usług Rozwojowych znajduje się mnóstwo szkoleń, kursów czy studiów, które są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystarczy zatem wejść na stronę, wybrać odpowiednie szkolenie i … gotowe.

Za pomocą kilku kliknięć można zapisać swoich pracowników (lub siebie) na dodatkowe szkolenia z wielu dziedzin – w zależności od potrzeb, ich wiedzy oraz obszaru działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych?

Oprócz tego, że bardzo duża część szkoleń jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, istnieje też wiele innych zalet Podmiotowego Systemu Finansowania MMŚP. Poniżej przedstawimy kilka z nich, które mogą przekonać niezdecydowanych jeszcze przedsiębiorców:

 1. Po pierwsze, decentralizacja. Środki na dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw zostały podzielone na regiony (w Polsce są to województwa). Oznacza to, że każdy region ma swój „pakiet” środków i może je dysponować pomiędzy przedsiębiorstwa ze swojego regionu. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać środki.
 2. Po drugie, system popytowy. Przedsiębiorca samodzielnie wybiera usługę rozwojową, której potrzebuje. Jeżeli w BUR nie znajdzie takiej usługi, wówczas może wystąpić o stworzenie specjalnie dla niego usługi „szytej na miarę” – jest to tzw. „giełda usług”.
 3. Po trzecie, wiarygodność podmiotów świadczących usługi. W Bazie Usług Rozwojowych mogą zarejestrować się tylko akredytowane podmioty. Weryfikacji poddaje się również doświadczenie rynkowe podmiotu, doświadczenie kadry oraz opinię wśród klientów instytucjonalnych. Weryfikacja danych podanych w BUR następuje co 12 miesięcy – przedsiębiorca ma więc pewność, że korzysta z usług tylko najlepszych firm szkoleniowych.
 4. Po czwarte, dbałość o jakość usług rozwojowych. Każda zrealizowana usługa będzie oceniona. Ocena dotychczas zrealizowanych usług jest widoczna w Bazie Usług Rozwojowych w postaci gwiazdek i odznak. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru usług najwyższej jakości.

Poniżej znajduje się grafika prezentująca schemat działania systemu dofinansowań:

Schemat działania systemu dofinansowań

EMAT HRC jest w Bazie Usług Rozwojowych

My również jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe w obszarach: szkolenia i doradztwa, w tym coachingu i mentoringu. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szkoleń oraz wysoka jakość świadczonych przez nas usług zaowocowały otrzymanym Certyfikatem: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Dzięki temu masz pewność, że pomożemy Ci najlepiej, jak to możliwe – od procesu rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, po sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych i wybór tych, które będą odpowiednie i przydatne.

Jeśli chcesz więc uzyskać dostęp do korzyści, które gwarantuje Baza Usług Rozwojowych, zapraszamy do współpracy z nami! Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie na szkolenia EFS!

Zobacz też film instruktażowy „Jak zarejestrować się w BUR?”


 • 1
praca wolsztyn - gdzie szukać pracy

Praca Wolsztyn – czyli gdzie szukać pracy, żeby ją znaleźć?

Tags : 

Szukanie pracy często nie należy do najłatwiejszych zadań – zwłaszcza, jeśli nie szukało się jej od kilku czy kilkunastu lat. Osoba, która właśnie została bez pracy, często gubi się i nie wie od czego rozpocząć poszukiwania nowego stanowiska. Czy wystarczy wpisać w wyszukiwarce hasło „praca Wolsztyn”? Dowiesz się z poniższego artykułu, w którym podpowiadamy gdzie szukać pracy, żeby znaleźć ją szybko i bezboleśnie!

„Praca Wolsztyn” – gdzie szukać pracy?

Poniżej znajduje się kilka sprawdzonych propozycji prosto od rekruterów z Agencji Zatrudnienia EMAT HRC, które na pewno Ci w tym pomogą. Przejrzyj je i koniecznie daj nam znać, które z nich są dla Ciebie najbardziej wygodne lub też najskuteczniejsze.

Oferty pracy w social media

W sieci istnieje mnóstwo serwisów poświęconych pracy (zarówno jej szukaniu, jak i doskonaleniu własnych umiejętności). Warto na nie zajrzeć, jeśli stracisz pracę. Oprócz nich, masz też do dyspozycji wiele portali społecznościowych dla pracowników i pracodawców (LinkedIn, GoldenLine, Profeo, Ogniwo).

Posiadanie na nich konta umożliwi Ci nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Staniesz się także łatwiejszy do znalezienia przez tzw. Headhunterów, a więc osób prowadzących bezpośrednie rekrutacje na stanowiska (Direct Search).

Dlaczego to takie ważne? Bo dziś rekruter szuka potencjalnych kandydatów nawet na Facebook’u! Skrupulatne prowadzenie swoich profili na portalach społecznościowych może stać się kartą przetargową do otrzymania oferty pracy z wymarzonej firmy. Oprócz tego, w mediach społecznościowych pojawia się również coraz więcej reklam, które zawierają ogłoszenia o pracę.

Możesz również obserwować profile firm i Agencji Zatrudnienia w mediach społecznościowych (takich, jak np. nasza – Agencja Pracy Gwarantowanej – EMAT HRC) – wtedy będziesz mieć aktualne informacje o trwających rekrutacjach i ofertach pracy.

Warto mieć konta na branżowych portalach społecznościowych, by budować sieć kontaktów! Click To Tweet

Oferty pracy w Internecie

Internet to kopalnia wiedzy, a liczba portali zamieszczających ogłoszenia o pracę jest ogromna. Te strony internetowe oferują różne usługi – od zamieszczania ofert pracy, poprzez pomoc w napisaniu profesjonalnych CV, a nawet posiadanie bazy danych potencjalnych pracowników.

Warto mieć na nich konto i zamieścić tam swoje CV, jeśli właśnie szukasz zatrudnienia. Niektóre z portali oferują powiadamianie o nowych ofertach pracy oraz przypominają o aktualizacji CV. Świetnym przykładem obydwu rodzajów ww. usług będzie Jobpilot – jeden z lepszych serwisów zamieszczających oferty pracy.

Bardzo dobrą metodą szukania pracy w sieci jest również przeglądanie stron internetowych firm. Prawie każde przedsiębiorstwo ma na swojej stronie internetowej zakładkę „Kariera”. Warto tam zajrzeć, ponieważ często możesz tam znaleźć aktualne oferty pracy – prosto od źródła, czyli przedsiębiorstwa, w którym chciałbyś pracować.

Aktualnie świetnym sposobem na znalezienie zatrudnienia jest również wyszukiwarka Google – to w niej użytkownicy wpisują takie hasła, jak „praca Wolsztyn”, „oferty pracy Wolsztyn” czy „praca wielkopolskie”. Google szybko podpowie Ci, gdzie w takiej sytuacji powinieneś się udać, by znaleźć zatrudnienie. Koniecznie wypróbuj również tę metodę.

Szukając pracy, warto korzystać z wyszukiwarki Google oraz odwiedzać oficjalne strony www firm! Click To Tweet

Oferty pracy w prasie

Kolejnym źródłem ogłoszeń o pracę są gazety i czasopisma branżowe. W prasie możesz znaleźć obszerne artykuły o rekrutacjach w firmach lub krótkie ogłoszenia typu „Firma X poszukuje … – więcej informacji pod numerem telefonu …”. Przeglądanie prasy codziennej nie zajmuje dużo czasu, a może przynieść wiele korzyści.

Zwróć szczególną uwagę na lokalne gazety. Będziesz mieć pewność, że oferty pracy pochodzą z regionu, który zamieszkujesz. Ta metoda jest wolniejsza niż przeglądanie ofert pracy w sieci (wspomniana już metoda Google – „praca Wolsztyn” itp.), ale warto na nią postawić. Wbrew pozorom, w prasie lokalnej często można znaleźć bardzo ciekawe ogłoszenia o pracę.

Warto szukać pracy w lokalnej prasie, by mieć pewność, że oferty pochodzą z Twojego regionu! Click To Tweet

Pośrednictwo pracy

Urzędy pracy i Agencje Zatrudnienia to miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc w znalezieniu pracy, napisaniu CV, przebranżowieniu i przeszkoleniu.

Pracownicy obu placówek są profesjonalistami w swojej branży. Prywatne agencje coraz śmielej konkurują z powiatowymi urzędami pracy.
Jeśli szukasz zatrudnienia, koniecznie zainteresuj się usługami ww. podmiotów oferujących pośrednictwo pracy. Zwłaszcza, że ich usługi są dla wszystkich bezrobotnych bezpłatne.

Profesjonalne agencje zatrudnienia dbają o utrzymywanie stałego kontaktu z kandydatem przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego. Co istotne, robią to bez względu na jego wynik. Konsultant wspiera kandydata w najtrudniejszych etapach rekrutacji oraz radzi jakie strategie obrać w trakcie finalnych rozmów z przyszłym pracodawcą.

Warto również zarejestrować się w Agencji Pracy, jeśli interesuje Cię tylko praca sezonowa (jest to szczególnie atrakcyjne np. dla studentów czy uczniów szukających dodatkowego zajęcia w lecie, kiedy mają przerwę od zajęć na uczelni lub szkole).

Szukając pracy, skontaktuj się z Agencjami Zatrudnienia - ich usługi są bezpłatne dla bezrobotnych! Click To Tweet

Szukasz pracy?

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy ->

Sprawdź szkolenia twarde i miękkie, które mogą pomóc Ci znaleźć odpowiednią pracę ->

Zostaw nam swoje CV, a my skontaktujemy się z Tobą, kiedy znajdziemy dla Ciebie propozycję pracy ->


 • 0
15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Tags : 

Chcesz wypaść dobrze na rozmowie rekrutacyjnej? Musisz odpowiednio się do niej przygotować i poznać najpopularniejsze pytania zadawane podczas spotkania rekrutacyjnego. Jeśli się na nie wybierasz, musisz umieć na nie odpowiedzieć.

Rozmowa kwalifikacyjna – pytania i odpowiedzi

W większości przypadków pytania na rozmowie rekrutacyjnej można przewidzieć, ponieważ część z nich się powtarza. Pamiętaj, że Twoim celem jest przekonać rozmówcę, że to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. Najłatwiej możesz to zrobić udzielając dobrych odpowiedzi na pytania rekrutera. Każde pytanie ma na celu sprawdzenie, czy to właśnie Ty posiadasz cechy idealnego kandydata.

Poniżej znajduje się zestawienie 15 najczęstszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej.

Poznaj najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej:

1. Co Pan/Pani wie o naszej firmie?

Takie pytanie na rozmowie o pracę pada często i należy do dość trudnych. Idealny kandydat powinien wiedzieć czym zajmuje się firma. Pracodawcę możesz zaskoczyć wskazując na swoje cechy, które przydadzą się do jej rozwoju.

Odpowiedź: Przygotowanie się do tego pytania nie jest trudne. Wystarczy poświęcić kilka minut na sprawdzenie strony internetowej i podstawowych informacji o firmie. Wtedy na pewno pozytywnie zaskoczysz rekrutera!

2. Co sprawiło, że chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

Pracodawca lub rekruter chce się dowiedzieć czym kierowałeś się w wyborze tej oferty. Zależy jemu na osobie, która lubi swoją pracę oraz chce się rozwijać w danym kierunku.

Odpowiedź: Na pewno nie możesz odpowiedzieć, że głównym czynnikiem są kwestie zarobkowe. Pomyśl co może dać Ci praca w tej firmie i jakie korzyści wyniesiesz z niej dla siebie. Jeśli to zrobisz, drugie pytanie masz z głowy 🙂

3. Ile Pan/Pani chciałby/aby zarabiać?

Przyszły pracodawca musi być pewny, czy będziesz pracować za proponowaną stawkę oraz czy będzie Cię ona satysfakcjonowała.

Odpowiedź: Przygotuj sobie pewne „widełki”, czyli od – do. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że trafisz w stawkę, którą zaproponuje pracodawca. Dodatkowo, w razie takiej potrzeby, łatwiej będzie Ci negocjować pensję.

4. Jakie są Pana/Pani mocne strony?

To pytanie daje szansę na przedstawienie swoich zalet, istotnych z punktu widzenia danego stanowiska. Jeszcze przed rozmową zastanów się jakie są Twoje zalety, w czym najlepiej się sprawdzasz i za co może cenić Cię pracodawca.

Odpowiedź: Możesz tutaj wymienić swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania, które mogą przydać się na stanowisku, na które aplikujesz.

5. Jakie są Pana/Pani słabe strony?

Każdy ma pewne wady, ale można próbować je korygować. Na pewno nie wymieniaj tutaj tego, że często się spóźniasz, zasypiasz do pracy i szybko się nudzisz, dlatego najprawdopodobniej za 3 miesiące i tak zmienisz pracę. Jeśli tak jest, musisz nad sobą popracować!

Odpowiedź: Prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie jest: „Nie mam takich wad, które miałyby istotny wpływ na jakość wykonywania tej pracy”.

6. Czy ma Pan/Pani jakieś zainteresowania? Jeśli tak, to jakie?

Oprócz tego jakim będziesz pracownikiem, pracodawca chce wiedzieć jakim jesteś człowiekiem oraz czym zajmujesz się poza pracą. Podziel się tym, co lubisz robić po pracy, co Cię satysfakcjonuje.

Odpowiedź: PAMIĘTAJ! Wypowiedź na temat zainteresowania i hobby musi być zgodna z tym,  co znajduje się w CV.

7. Kiedy Pan/Pani może rozpocząć pracę?

Pracodawca lub rekruter na pewno zapyta o to, od kiedy możesz zacząć świadczyć usługi na stanowisku, o które się ubiegasz. Lepiej przemyśl od kiedy mógłbyś zacząć, by płynnie odpowiedzieć na to pytanie. Niezbyt dobrze będzie wyglądać, jeśli dopiero podczas rozmowy zaczniesz się nad tym zastanawiać czy przypominać sobie inne zobowiązania.

Odpowiedź: Na to pytanie musi być zawsze taka sama: „Od zaraz” : – ) Gdy już otrzymasz tą pracę zawsze będzie możliwość ustalenia terminu rozpoczęcia, który będzie odpowiadał również Tobie. Pokaż jednak, że Ci na niej zależy i że najlepiej by było zacząć jak najszybciej!

8. Czy może Pan/Pani opowiedzieć nam o sobie coś więcej?

Samo CV i podstawowe pytania nie wystarczą, by poprawnie ocenić Twoje kompetencje. Dlatego podczas rozmowy mogą pojawić się dodatkowe pytania, aby co nieco doprecyzować lub uściślić.

Odpowiedź: Najlepiej poruszaj się w tematach swojej kariery zawodowej, krótkiej historii ze swojego życia (np. gdzie się wychowałeś), czy opowiedz o dotychczasowych zadaniach na poprzednich stanowiskach. Możesz również wspomnieć o swoim hobby czy zainteresowaniu.

9. Dlaczego już Pan/Pani nie pracuje w poprzednim miejscu?

To pytanie ma na celu sprawdzić czy zatrudnienie Ciebie na danym stanowisku nie będzie błędem oraz czy nie stanie się tak, że za chwilę będziesz próbować odejść z danej firmy. Pracodawcy wolą wiedzieć to wcześniej, bo wdrożenie nowej osoby do pracy zajmuje sporo czasu, ale też często wiąże się z kosztownymi szkoleniami.

Odpowiedź: Najlepiej, jeśli powiesz coś w stylu: „W wyniku zmian organizacyjnych u poprzedniego pracodawcy”, „Uważam, że ta praca da mi większe możliwości rozwoju”. Odpowiadając na to pytanie nie możesz zataić ważnych faktów zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą.

Ważne! Nigdy nie wypowiadaj się źle o swoim poprzednim miejscu pracy i o pracodawcy.

10. Czy obecnie uczestniczy Pan/Pani w innych procesach rekrutacyjnych?

Wbrew pozorom, to proste pytanie może pokazać Twoją determinację w podjęciu pracy zarobkowej oraz ujawnić ambicje.

Odpowiedź: W tym przypadku dobrą odpowiedzią będzie informacja, że rozważasz wiele możliwości, które są odpowiednie dla Twoich umiejętności i kwalifikacji.

11. Na czym polegała Pan/Pani poprzednia praca?

Tym pytaniem rekruter chce zwyczajnie sprawdzić to, jak bardzo odpowiedzialne stanowisko sprawowałeś w poprzednim miejscu pracy i czy ma ono cokolwiek wspólnego z tym, o które aktualnie się ubiegasz.

Odpowiedź: Podziel się tym, co należało do Twoich obowiązków podczas dotychczas zdobytego doświadczenia (obowiązki na poprzednim stanowisku, umiejętności, które były Ci potrzebne oraz te, które udało Ci się nabyć dzięki poprzedniej pracy).

WAŻNE! Nigdy nie kłam na temat obowiązków, bo rekruter może sprawdzić Twoją prawdomówność poprzez telefon do Twoich poprzednich pracodawców.

12. Dlaczego to właśnie Pana/Panią powinniśmy zatrudnić?

To pytanie z cyklu „Masz minutę, żeby mnie do siebie przekonać”. Ma sprawdzić Twoją pewność siebie, płynność odpowiedzi i wiarę we własne umiejętności.

Odpowiedź: Możesz się odwołać do swoich zalet, posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

RADA: Udziel szybkiej odpowiedzi i bądź pewny siebie.

13.Dlaczego w Pana/ Pani karierze zawodowej jest przerwa w zatrudnieniu?

Pracodawca chce wiedzieć co wtedy się z Tobą działo, jak i na co wykorzystałeś ten czas.

Odpowiedź: Najlepiej, jeśli podczas tej odpowiedzi wspomnisz o tym, że zdecydowałeś/aś się postawić na samorozwój, przebranżowienie, kursy i szkolenia, aby lepiej zdefiniować swoją ścieżkę kariery. Oczywiście, jeśli to prawda : – )

14.Jakie są Pana/Pani plany na przyszłość?

To pytanie również ma upewnić pracodawcę bądź rekrutera, że kilka miesięcy po otrzymaniu pracy zwyczajnie ją rzucisz.

Odpowiedź: Plany na przyszłość powiąż z firmą, w której ubiegasz się o pracę. W tym pytaniu pracodawca ma na myśli głównie spójność celów zawodowych.

15. Czy ma Pan/Pani do nas jakieś pytania?

W zestawieniu 15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej nie mogło zabraknąć tego, które w zasadzie kończy spotkanie rekrutacyjne, a jego pojawienie się jest niemal pewne.

Odpowiedź: Pytanie powinno dotyczyć tego co nas interesuje, np. zakres obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku.

Ważne! Twoje pytania nie mogą być powtórzeniem tego, co było tematem rozmowy. Jeśli tak się stanie, wyjdziesz na osobę nieuważną, zakręconą lub niepotrafiącą się skupić.

Podsumowując, wyżej wymienione 15 najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej to nie stały zestaw, który zawsze pojawia się podczas takiego spotkania. Jest to jednak zestawienie stworzone przez osoby, które zajmują się rekrutacją i mają bardzo wiele takich rozmów za sobą. Jest bardzo duża szansa, że część z nich pojawi się na Twoim spotkaniu rekrutacyjnym, dlatego teraz powinno Ci już pójść o wiele lepiej! W końcu znasz już najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Trzymamy kciuki! 🙂

Koniecznie sprawdź też 15 elementów idealnego CV! Jeśli je wdrożysz, na pewno częściej pracodawcy będą zapraszać Cię na rozmowę rekrutacyjną.

Poznaj też 5 porad od rekrutera dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, które dodatkowo zwiększą Twoje szanse na zatrudnienie 🙂


 • 0
15 elementów idealnego CV

15 elementów idealnego CV

Tags : 

CV to niemalże zawsze obowiązkowy dokument w procesie starania się o pracę. Jeśli źle zabierzesz się do jego przygotowania, możesz skreślić swoje szanse już na samym początku. Sprawdź 15 elementów idealnego CV, o które musisz zadbać, jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie!

Jak napisać dobre CV?

Poznaj 15 elementów idealnego CV, które muszą się w nim znaleźć:

1. Profesjonalny, schludny dokument – CV to w zasadzie pierwszy element, który decyduje o tym, czy dana firma w ogóle zainteresuje się Twoją aplikacją. Dzięki profesjonalnie napisanemu CV możesz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie nawet o 40%. Możesz w tym celu skorzystać z fachowych porad rekruterów z Agencji Pracy (hmm… to przecież my! Chcesz porady? Kliknij!), gotowych szablonów CV czy inspirujących wzorów. Wybór należy do Ciebie, jednak pamiętaj – to może być najważniejsza decyzja w procesie poszukiwania zatrudnienia!

Dzięki profesjonalnie napisanemu CV możesz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie nawet o 40%! Click To Tweet

2. Wprowadzenie do CV – warto napisać 3-5 zdań o sobie już na początku CV. Kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie masz doświadczenie, czym się interesujesz. Będzie to pewnego rodzaju zapowiedź tego, co znajduje się dalej, ale w skróconej i ciekawej formie. Pomyśl o tym nieszablonowo, a na pewno przyciągniesz uwagę rekruterów.

3. Prawdziwe informacje – niezależnie od tego czy skłamiesz już w CV czy dopiero na rozmowie kwalifikacyjnej, to i tak wyjdzie na jaw. Jeśli naciągniesz swoje kompetencje czy znajomość języków obcych do bardzo wysokich rozmiarów, aby dostosować się do wymagań pracodawcy, popełnisz jeden z większych błędów. Rekruterzy są sprytni, dzięki czemu w mgnieniu oka sprawdzą wszystko, co wyda im się podejrzane lub… nadzwyczajnie ciekawe.

4. Dobre zdjęcie, ale też wizerunek – badania dowodzą, że ludzie oceniają kompetencje i wiarygodność innych w mniej niż jedną sekundę tylko i wyłącznie na podstawie wyglądu. Warto dodać, że rekruterzy to również ludzie, o czym niektórzy chyba o tym zapominają, więc jeśli Twoje CV ich zainteresuje, na pewno sprawdzą Cię w mediach społecznościowych 🙂

Badania dowodzą, że ludzie oceniają innych w mniej niż 1 sekundę na podstawie ich wyglądu! Click To Tweet

5. Wykształcenie – warto skończyć nie tylko dobrą szkołę i studia, które nie obejmują wyłącznie zagadnień teoretycznych. Oprócz tego, na pewno opłaci się udział w kursach pozwalających zdobyć nowe, przydatne kompetencje, zgodne z wykształceniem lub tym, co chcesz robić. Jeśli nie skończyłeś studiów, zapisz się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą Ci poszerzyć i poprawić umiejętności potrzebne do pracy. A później to wszystko zawrzyj w CV. Pamiętaj tylko, żeby nie wpisywać kursów czy szkoleń, które kompletnie nie pasują do stanowiska, na które aplikujesz (np. kurs dekoracji wnętrz, jeśli starasz się o pracę doradcy klienta w salonie u jednego z operatorów sieci komórkowych).

6. Doświadczenie – najlepiej, jeśli masz już jakieś doświadczenie na stanowisku, na które aplikujesz. Jeśli tak nie jest, bez obaw – to jeszcze nie oznacza, że Twoje szanse właśnie zmalały do zera. Uczestniczyłeś w wolontariacie, stażach, praktykach? Koniecznie zawrzyj to w CV. A jeśli nie masz żadnego doświadczenia, koniecznie zostań wolontariuszem lub dołącz do akcji przynajmniej darmowych praktyk i staży! To pole jest bardzo istotne dla rekruterów.

7. Dodatkowe aktywności – warto w CV pochwalić się czymś, co robisz poza pracą. Działalność charytatywna? Amatorski klub sportowy? Zainteresowania związane z branżą? Tu wszystko może Ci pomóc, dlatego zadbaj również o tę część CV. Pokaż się z ciekawej strony, jednak pamiętaj – nie przesadzaj! (patrz punkt 3).

8. Umiejętności – wpisz tutaj to, co naprawę potrafisz (ponownie nawiązując do punktu nr 3). Nie zmyślaj, nie fantazjuj, podaruj sobie marzenia w stylu „przecież kiedyś na pewno się tego nauczę!”. Odpuść również banały, jak np. „umiejętność pracy pod presją czasu”, „umiejętność pracy w grupie”, „kreatywność”, „odporność na stres”.

Nigdy nie wpisuj w CV umiejętności, które kompletnie nic nie mówią albo których nie posiadasz! Click To Tweet

9. Zainteresowania – tutaj lepiej w kilku słowach lub zdaniach opisać swoje zainteresowania, niż po prostu je wymienić. Nie pisz więc „sport, muzyka, film, polityka”, tylko lepiej „Biegi długodystansowe i piłka nożna (Premier League, Lotto Ekstraklasa), książki kryminalne (ulubieni autorzy)” itp.. Zainteresuj rekrutera, nie pisz tego co wszyscy 🙂

10. Kursy – warto od czasu do czasu wybrać się na dodatkowy kurs związany z Twoimi zainteresowaniami branżowymi. Świat pędzi do przodu w oszałamiającym tempie, dlatego warto weryfikować swoje umiejętności co jakiś czas, żeby nie obudzić się… z ręką w nocniku 🙂 To inwestycja w siebie, w przyszłość oraz w lepsze stanowisko.

11. Certyfikaty – jak wyżej. Po prostu czasem warto na papierze mieć potwierdzenie swoich niezwykłych umiejętności 🙂

12. Estetyka – Twoje CV musi być po prostu ładne i dostosowane do stanowiska, na jakie aplikujesz. Jeśli chcesz być grafikiem, chyba powinieneś pomyśleć nad czymś więcej niż tylko szablonem z Office’a lub prostych generatorów, prawda? Jeśli jest to stanowisko biurowe, idealnie sprawdzi się klasyczne CV, które nie zaskoczy rekrutera. Niespodzianki mogą się czasem opłacić, ale na niektórych stanowiskach Twoja kreatywność może nie działać na Twoją korzyść.

13. Poprawna pisownia – nie możesz pozwolić sobie na błędy ortograficzne czy literówki w swoim CV. Sprawdź je, jeśli już je przygotujesz. Sprawdziłeś i nie znalazłeś błędów? Sprawdź jeszcze raz. Znowu nic? To przeczytaj je ponownie. O, literówka! No to sprawdź jeszcze raz, i znów, i znów. Ten dokument musi być dopracowany na 100%.

14. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – jeśli nie ma jej w Twoim CV, taki błąd kwalifikuje Twoją aplikację do kosza. Skoro nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych to tak, jakby Twojego CV wcale nie było. Nie możesz o tym zapomnieć!

15. Właściwe dane kontaktowe – to wbrew pozorom niezwykle istotny punkt. Dlaczego? No bo co z tego, jeśli Twoje CV będzie znakomite, Twoje doświadczenie sprawi, że rekruterom zabraknie tchu, a swoimi opisem zainteresowań rozbudzisz pasję w innych, jeśli… podasz zły numer telefonu i zły adres mailowy. W ten sposób przekreślisz swoje szanse. No, chyba że jesteś rekinem biznesu i rekruterzy będą się o Ciebie bić – wtedy być może znajdą kontakt do Ciebie w inny sposób. Ale sam przyznasz, że jest mała szansa na taki scenariusz, co? 🙂

W CV pamiętaj o poprawnych danych kontaktowych. Jeśli będą błędne, nikt się z Tobą nie skontaktuje! Click To Tweet

Teraz, kiedy już znasz 15 elementów idealnego CV, powinieneś wprowadzić je w życie. Tylko nie jutro, nie za tydzień i nie za miesiąc, a TERAZ! Jeśli naprawdę zależy Ci na znalezieniu jak najlepszej pracy, nie zwlekaj. Być może rekruterzy czekają właśnie na Ciebie? Możesz także sprawdzić nasze oferty pracy! 🙂

Koniecznie daj nam znać czy lista 15 elementów idealnego CV pomogła Ci w tworzeniu tego dokumentu. Może jest coś, co warto by dodać do tej listy? Jeśli tak uważasz, koniecznie daj nam znać!


Facebook

Środki z KFS

Dofinansowanie KFS środki dla firm EMAT HRC

Członkostwo w PIFS

EMAT HRC Certyfikat Polska Izba Firm Szkoleniowych